کتاب پلوراليسم
شناسنامه
پلوراليسم دينى
تهيّه و تحقيق: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه
ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه
ويراستار: رضا مصطفى لو
نوبت چاپ : اوّل / بهار 1380
شمارگان : 3000 نسخه
قيمت : 400 تومان
شابك : 2 - 1 - 93001 - 964
مراكز پخش:
قم : خ شهدا، ك 19، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه، تلفن: 737217
تهران : خ انقلاب، ابتداى خ 12 فروردين، مجتمع كتاب فروردين، طبقه ى هم كف، شماره ى 11
واحد پخش مؤسسه ى فرهنگى دانش و انديشه ى معاصر، تلفن: 6492300
كليه ى حقوق براى ناشر محفوظ است