کتاب اخلاق و عرفان
شناسنامه
مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه
نام كتاب: اخلاق و عرفان
مؤلف: رضا رمضانى
تهيه كننده: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه
ناشر: انتشارات مركز مديريت حوزه ى علميه ى قم
ويراستار: محمد جواد شريفى
حروف چين و صفحه آرا: حسن يوسفى
چاپ اول: بهار 1383
شمارگان: 2000 نسخه
بها: 000/10 ريال
قم، صندوق پستى 4466/37185 تلفن: 7737217
شابك: 2 ـ 51 ـ 6918 ـ 964
مراكز پخش:
قم: مدرسه ى عالى دارالشفاء، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، تلفن: 7748383
واحد 9، مؤسسه ى فرهنگى دانش و انديشه ى معاصر، تلفن: 6492693
كليه ى حقوق چاپ براى ناشر محفوظ است