امروز:
چهار شنبه 1 آذر 1396
1 . آيا در قرآن كريم و روايات نبوي و امامان ـ عليهم السّلام ـ و احكام اسلامي چيزي به نام جادو وجود دارد؟ 2 . شب بخت دختران و پسران و از اين قبيل مسايل چه؟ 3 . در صورت وجود چنين مسايلي، راه پرهيز از جادو چيست و با كساني كه اهل اين كارها هستند، چگونه بايد برخورد نمود؟1 . آيا در قرآن كريم و روايات نبوي و امامان ـ عليهم السّلام ـ و احكام اسلامي چيزي به نام جادو وجود دارد؟ 2 . شب بخت دختران و پسران و از اين قبيل مسايل چه؟ 3 . در صورت وجود چنين مسايلي، راه پرهيز از جادو چيست و با كساني كه اهل اين كارها هستند، چگونه بايد برخورد نمود؟