امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
در مورد خواستگار اگر دختر بفهمد كه طرف اهل نماز و روزه نيست و از لحاظ اعتقادات مذهبي ضعيف است بايد به آن جواب دهد حتي اگر فاميل باشد خواهر من همين طور است خانواده مي گويند بايد جواب دهد و هر دو به هم علاقه دارند و استخاره كرديم جواب مثبت است و گفتند عاقبت به خير است. آيا اين ازدواج درست است من به خواهرم مي گويم جواب نده ولي خانوده ام مي گويند آدم درستي در فاميل نيست با غريبه هم مخالف هستند. سن خواهرم 24 سال است و خيلي خواستگار داشتند؟ لطفاً راهنمايي كنيد.