امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
دختري هجده ساله ام با خانواده اي مذهبي ......خواستگاران بسياري داشته ام چون به خودم مي گفتند ردّ مي كردم.... اكنون نيز خواستگاري دارم بيست و سه ساله كه با واسطه و تا حدودي خودش از من خواستگاري كرده، خانواده اي دارد مذهبي، همشهري و سرشناس و داراي شغلي است در تهران.... چون براي دانشگاه درس مي خوانم و براي ازدواج فكري نكرده ام و خانواده ام بي خبرند هنوز جواب شفافي نداده ام... آيا درست است كار را به خانواده مان بسپارم؟ با در نظر آوردن حدود محرم و نا محرم و خانواده راه حلي نشانم دهيد.