امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
من يك دختر 21 ساله هستم و دو سال هست كه نامزد شده ام حالا مي خواهم جدا بشوم، زيرا فهميده ام كه شوهرم قبل از من دو تا نامزد كرده و طلاق داده او به زور با من نزديكي كرده و من حالا دختر نيستم و پدر و مادرم از اين موضوع هيچ اطلاعي ندارند و آبرويم در خطر است. شوهرم نه سر كار مي رود و نه اخلاق خوبي دارد و طلاهاي مرا برده و مدتي است كه به من زنگ نزده اگر هم زنگ بزند مرا ناراحت مي كند يك روز مي گويد من معتادم و روز ديگر مي گويد من شراب مي خورم مي گوييم چرا اين كارها را مي كني مي گويد همين كه هستم. لطفا مرا راهنمايي كنيد؟