امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
قرآن مي فرمايد: «و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا» افرادي كه شرائط سرسام آور و سنگين ازدواج را ندارند، عفاف به خرج دهند. سؤال اينجاست كه 1. عفاف به چه چيزهائي است؟ 2. آيا با همة اين مسائل جاي ازدواج كه نياز فطري است را مي گيرد؟ 3. تا چند سال عفاف؟ 4. و آيا پول زكات به افرادي كه سن ازدواج آنها گذشته و به خاطر شرائط سنگين نتوانسته اند ازدواج كنند تعلق مي گيرد؟ چرا مراجع با دولت و سيستم ولايت فقيه كاري به حال اين افراد انجام نمي دهند با اين كه مي دانيم پيامبر فرمودند: شرورترين افراد امت من مجردها هستند؟