امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
من فرزند كوچك خانواده هستم و تكفّل مادرم با برادرانم مي‌باشد اما آنها در انجام آن كوتاهي مي‌كنند، و بدين لحاظ من با توافق مادرم از او خواستم به خانة ما بيايد و همچنين انجام خدمات منزل را به عهده بگيرد. 1. حال آيا من فقط بايد زندگي او را تأمين كنم يا بايد پولي به او بدهم؟ 2. در مواردي در انجام خدمات كوتاهي مي‌كند كه با تذكر، درست‌تر انجام مي‌دهد، آيا تذكر اشكال دارد؟ 3. شك دارم كه مادرم غسل‌هايش را صحيح انجام مي‌دهد يا نه؟ بدليل اختلال حواس، چون البسة ما را مي‌شويد تكليف چيست؟ 4. مادرم، امور شوهرم را درست انجام نمي‌دهد و با او صحيح برخورد نمي‌كند، من چه برخوردي بايد با او داشته باشم؟
10 ماه است كه عروسي كرده ام طي اين مدت مادرم از من ناراضي است و مي گويد تو به ما بي احترامي مي كني و پيش خانواده همسرت خودت را كوچك مي كني و بايد تمام مسائل زندگي ات را به من بگوئي و از من اجازه بگيري، هر شب به من سر بزني و... و از من در اين مورد تعهد كتبي گرفته و حتي گفته ماشين ات را بفروش و نصف پولش را به ما بده و گرنه به خانه پدرت نيا. البته وضع مالي خودشان خوب است حال سوال من اين است كه اولا وظايف من نسبت به مادر و همسرم چيست؟ ثانيا آيا براي هر كاري از مادرم اجازه بگيرم؟