امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
وظيفه‌ي والدين در قبال فرزندان ذكور (پسر) با توجّه به تحولات و تغييرات كه در جامعه حاكم است ـ ديگر هرم سابق تربيت كه شامل خانواده، مدرسه، جامعه و يا محيط، ـ بوده است دچار نوسان و دست خوش تغييرات زيادي گرديده است، نگرش فرزندان نسبت به والدين با حجم عظيم تبليغات كاذب و ضد ارزشي متفاوت گشته؛ به نظر مي‌رسد ديگر نمي‌توان آن ثبات مقام و موقعيت پدر و مادر و برادر و خواهر را هر يك در جايگاه خود مورد تكريم قرار داد. حال تكليف والدين با اين گونه فرزندان كه تعدادشان هم كم نيست چيست؟