امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
پسر 9 ساله ام كه تك فرزند نيز هست خيلي پرخاشگر و عصبي است. حرف گوش نمي كند با پدرش بگو مگو مي كند احترام بزرگترش را ندارد. ادا در مي آورد. در مهماني يك دقيقه راحت نمي نشيند. بچه هاي ديگر را اذيت مي كند. اكثراً دروغ مي گويد چند بار هم پيش روان پزشك رفته ايم گفته كه بچه كاملاً سالمي است فقط كمبود محبت دارد البته من خودم آدم عصبي هستم زود از كوره در مي روم حرف بزنم گوش مي دهد ولي عمل نمي كند خودش همة كارهاي خوب و بد را مي داند ولي اهميّت نمي دهد وقتي كه با بچه ها بازي مي كند آنها را اذيّت مي كند و وسايل آنها را مي گيرد اگر چيزي بخواهد خيلي اصرار مي كند. لطفاً ما را راهنمايي كنيد.