امروز:
سه شنبه 30 آبان 1396
اسلام كه آخرين دين است به هيچ وجه پاسخگوي همة مسايل دنيوي و نيازهاي مادي نيست؟ آيا علوم انساني مانند اقتصاد، سياست، جامعه شناسي، مديريت و علوم تجربي مانند فيزيك، شيمي (و داروسازي) زيست شناسي، نجوم، طب و علوم عقلي مانند: رياضيات،‌منطق و فلسفه از نيازهاي اساسي مادي و دنيوي نيست؟ و آيا اين دانش‌ها و معارف بشري ( كه بدون آنها زندگي ممكن نيست؟) از متن تعاليم اسلام بر مي‌آيد؟ آيا اسلام كه آخرين دين است به ما تكنولوژي و صنعت هم مي‌دهد؟ آيا روش حل مسايل و مشكلات فرهنگي، اقتصادي نظامي و ... در متن دين اسلام موجود است؟