امروز:
دوشنبه 27 دي 1395
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2005-09-21
شهيد مطهري و جنبش نرم افزاري در عرصه دين تجربي
عبد الحسين خسرو پناه