امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2006-04-23
شرق
تصوف و بحران معنويت معاصر
بحران تصوف
حميد الله رفيعي
2
2006-04-24
شرق
بازبيني نقل با معيار عقل
پلوراليسم در بوته نقد نقل و عقل
اسماعيل روشن تن
3
2006-04-25
شرق
بي اعتمادي در ايران
بدنبال منشاء بي اعتمادي در ايران
علي مخدوم
4
2006-05-01
شرق
از قدرت و مسئوليت تا شرع و نظم
در انديشة اسلامي مرزبندي ميان فلسفه سياست و حكومت با دين اسلام اقدامي بي‎مبناست
محمد ملک زاده
5
2006-01-22
نسيم ساحل
سخنراني مولانا قاري محمد حنيف
عقل و اوصاف عمر
رحمت الله ضيايي
6
2006-04-26
ماهنامه نامه
چنين مباد
انكار واقعيات تاريخي با قرينه‎سازي‎هاي ناهمگون
علي اکبر عالميان
7
2006-05-25
اعتماد ملي
روحانيون از ديدگاه طالبوف روشنفکر
طالبوف مسلمان نو انديش يا ...
علي اکبر عالميان
8
2006-04-27
اعتماد
جمهوري اسلامي محور تفکر سياسي امام بود
حديث مظلوميت
محمد ملک زاده
9
2006-05-31
شرق(يادنامه)
از آقا روح الله تا امام خميني
امام روح الله خميني؛ مردي فراتر از القاب
علي اکبر عالميان
10
2006-06-15
مردم سالاري
فمنيسم مذهبي مخاطرات و اميدها
راهيابي به كرامت و عزت در پرتو تعاليم قرآن و سنت
ابراهيم باقري
11
2006-07-01
ماهنامه نامه
وحشت زنان از پرتگاه هاي جنسيتي
باز هم تأمّل زيباست
حميد كريمي
12
2006-06-01
ماهنامه ايران مهر
اسلام و سكولاريسم (ترجمه مهدي حجت)
تفسير وارونه از كلام خدا
علي اکبر عالميان
13
2006-07-16
همبستگي
فاطمه و كهن الگوي مادر
نقدي بر مقاله «فاطمه كهن الگوي مادر»
اسماعيل روشن‎تن
14
2006-07-20
همبستگي
جايگاه شادي در اسلام
نگاهي انتقادي به مقاله جايگاه شادي در اسلام
سعيد احمدي
15
2006-09-12
اعتماد ملي
حقوق بشر در گفتمان ديني
اسلام و احياي حقوق بشر
خليل عالمي
16
2006-09-01
ايران مهر
زندان سازندگي
زندان، ندامتگاه يا پرورشگاه
محمد غفراني
17
2006-09-01
ايران مهر
اكثريت خاموش شده
نقدي بر ليبراليسم اسلامي
اسماعيل روشن‌تن
18
2006-08-01
روان شناسي جامعه
حقوق بشر را مي توان بر اين ده اصل بنيان نهاد
چالشهاي حقوق بشر اوشو
حميد كريمي