امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2007-04-14
اعتماد ملي
ابو مسلم خراساني و چند پرسش تاريخي
استقبال ايرانيان از دين اسلام
يدالله حاجي زاده
2
2007-04-07
كارگزاران
دين و واقعيت هاي زندگي
انتظار بشر از دين
محمد غفراني
3
2007-04-01
اعتماد ملي (ويژه نوروز)
ابتناء بر آرا و آرمان هاي جمهور مردم (باور يا زيور)
باور مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي
حسن رضائي مهر
4
2007-05-13
هم ميهن
شيعيان در مسير اقتدار جديد
قرائت معصومانه يا قرائت هاي کوران؟!
اصغر بابايي ساخمرسي
5
2007-07-23
روزنامه اعتماد ملي
حقوق زنان و ضرورت اجتهاد مجدد
راه اين است
محمد غفراني
6
2007-09-19
روزنامه اعتماد ملي
زير سايه ايدئولوژي
بر پايه ايدئولوژي
علي مجتبي زاده
7
2007-09-19
روزنامه کارگزاران
آيت الله بروجردي هوادار دولت ملي
آيت الله بروجردي؛ حامي دين و ملت
علي اکبر عالميان
8
2007-11-22
فصلنامه مدرسه
بنيان هاي مدرنيته اسلامي
دموکراسي در قالب اسلامي
محمد ملک زاده
9
2007-12-05
ويژه نامه اعتماد ملي
مشروعيت روشنفکران ديني
دين محوري شرط مشروعيت روشنفکري ديني
علي اکبر عالميان
10
2007-11-26
ماهنامه آيين
تقليل و تبديل مفاهيم در ادبيات سياسي مشروطه
مفاهيم جديد در نهضت مشروطه مفهوم مردم سالاري ديني
علي مجتبي زاده
11
2007-11-24
ماهنامه آيين
جايگاه دين و حقوق مردم در حکومت مشروطه
اظهـار نظـرها و واقـعيت ها
خليل عالمي
12
2007-12-05
ويژه نامه اعتماد ملي
آنچه روشنفکري ديني نيست
به نام دين؛ عليه دين
محمد ملک زاده