امروز:
شنبه 25 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2003-10-20
روزنامه شرق
فقه ، كاركردها و قابليت ها
فقه و مشکلات قانون گذاري
سيد عبدالله شكور
2
2003-09-23
ماهنامه آفتاب
وارونه نويسي تاريخ
تعامل ولايت با سلطنت در انديشه سياسي شيعه
محمد ملك زاده
3
2003-09-23
ماهنامه آفتاب
شرع شوراي نگهبان در برابر قانون مجلس
شرعي كه به ناشرع مي‌انجامد
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
4
2003-09-23
ماهنامه زنان
آيا حكومت مسئول بي حجابي است؟
حجاب، حكومت و بي حجابي
زهرا رضائيان
5
2003-09-23
ماهنامه نامه
پرسش و پاسخ با...
ولايت فقيه، اصلي پايدار
ابوالحسن بكتاش
6
2003-09-23
ماهنامه نامه
بيعت يا قانون اساسي
قانون اساسي؛ برترين سند افتخار در نظام اسلامي
محمد ملك زاده
7
2003-09-23
ماهنامه نامه
دموكراسي، حقوق بشر و قانون اساسي ايران
قانون اساسي؛ ميثاق ملي ايرانيان
محمد ملك زاده
8
2003-11-21
روزنامه نسيم صبا
موانع فرهنگي و قانوني مشاركت زنان
حجاب، مشاركت و فعاليت زنان
زهرا رضائيان
9
2003-10-30
روزنامه ياس نو
مقصر قانون است
مقصر فرهنگ غلط است نه قانون
حسين حجامي
10
2003-11-18
روزنامه ياس نو
نهاد هاي سنتي نياز به بازنگري دارند
دفاع يا بهانه؟
محمد غفراني
11
2003-11-21
روزنامه ياس نو
روشنفكري ديني و مردم سالاري ديني
روشنفكري؛ مشروعيت حكومت و مردم‎سالاري ديني
ابوالحسن بكتاش
12
2003-10-23
ماهنامه آفتاب
انتخابات مجلس ، تحريم يا مشاركت فعال
پيوند ملّيت ايراني با هويت ديني ناگسستني است
محمد ملك زاده
13
2003-12-09
روزنامه آفتاب يزد
پرسش يكي از خوانندگان روزنامه...
امام رضا (ع) و پذيرش ولايتعهدي
حسن رضائيان
14
2003-12-17
روزنامه نسيم صبا
زن هيچ صفت فروشي ندارد
حقوق زن و عقلانيت
محمد غفراني
15
2003-11-22
ماهنامه روح و روان
تاثيرات موسيقي بر روح و روان
بازخواني يك مقاله دربارة موسيقي
محمد صادق شجاعي
16
2003-11-22
ماهنامه آفتاب
دموكراسي ، قدرت سياسي و ايدئولوژي
مردم سالاري ديني الگوي نظام سياسي اسلام
علي مجتبي زاده
17
2003-11-22
ماهنامه آفتاب
انديشه سياسي آخوند خراساني
ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است
محمد ملك زاده
18
2003-12-22
ماهنامه چشم انداز ايران
پرسشهايي پيرامون جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ ضرورتها و بايدها
محمد ملك زاده
19
2003-12-22
ماهنامه چشم انداز ايران
پرسشهايي پيرامون جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اساسي و شفافيت مدل حكومتي اسلام
حسن رضايي مهر
20
2003-12-22
ماهنامه چشم انداز ايران
نگاهي به فراز و فرود شوراي ملي مقاومت
انقلاب اسلامي و واقعيتها
علي مجتبي زاده
21
2003-12-22
ماهنامه زنان
بازگشت به جاده خاكي!...
نقدي بر مقالة «بازگشت به جاده خاكي!»
حميد كريمي
22
2003-12-29
روزنامه مردم سالاري
دلايل پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر
نقدي بر «دلايل پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر»
حسين حجامي
23
2003-12-30
روزنامه ياس نو
حقوق بشر آري يا نه؟
حاكميت و حقوق بشر
محمد غفراني
24
2003-12-27
هفته نامه صدا
تاملي در واژه حجاب
حجاب از حقيقت تا واقعيت
محمد غفراني
25
2004-01-05
روزنامه نسيم صبا
قدرت سياسي و رانت‌هاي اقتصادي
نظام اسلامي سلطاني نيست
حسن ريگي نژاد
26
2004-01-11
روزنامه شرق
مبارزه و رنگ تيره
رنگ تيره در حاشية زندگي
زهرا رضائيان
27
2004-01-13
روزنامه نسيم صبا
بيانيه كنگره سراسري مجمع روحانيون مبارز
انتخابات و خبرگان
محمد ملك زاده
28
2004-01-18
روزنامه مردم سالاري
اسلام و حقوق بشر
تأملي در « اسلام و حقوق بشر»
محمد عبداللهي
29
2003-12-22
ماهنامه نامه
«سناتور» خط بطلاني بر انقطاع هويت زنانه
نقدمقاله :«سناتور»خط بطلاني برانقطاع هويت زنانه
ابراهيم باقري
30
2003-12-22
ماهنامه نامه
خرد آگوستيني اصلاحات
جايگاه دين و مردم در يك نظام ديني مردم‌سالار
محمد ملك زاده
31
2004-01-21
ماهنامه گزارش
آتش بي عدالتي برجان زنان
قوانين و ناهنجارها
محمد غفراني
32
2004-01-26
روزنامه ابتكار
پست مدرنيسم و تبادل فرهنگ‌ها
پست مدرنيسم و خودفكني دروني
حسن رضايي مهر
33
2004-02-09
روزنامه شرق
پروژه نا تمام
اتهام بزرگ «ناآگاهي» برازندة مردم ايران نيست
محمد ملك زاده
34
2004-02-20
ماهنامه نامه
انقلاب ، اصلاحات ، انتخابات
انقلاب، اصلاحات و واقعيت‌ها
علي مجتبي زاده
35
2004-02-20
ماهنامه نامه
انقلاب اسلامي، فقه ، روشنفكري ديني
ذات نايافته از هستي‌بخش...
محمد ملك زاده
36
2004-02-20
ماهنامه آفتاب
قانون اساسي با كدام قرائت استبداد يا دموكراتيك
رهبري و حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران
محمد ملك زاده
37
2004-02-20
ماهنامه آفتاب
آزادي، پادزهر استبداد
دين و جامعة جديد
محمد غفراني
38
2004-02-20
ماهنامه آفتاب
حقوق بشر متون اديان ابراهيمي، حق حاكميت خداوند
حقوق بشر و حق حاكميت خداوند
محمد رضا باقر زاده
39
2004-02-20
ماهنامه آفتاب
عصري سازي احكام ديني در چارچوب نظريه استقلال دين از شريعت
نوفهمي احكام يا نوسازي احكام
حسن رضا رضايي
40
2004-02-20
ماهنامه زنان
بد حجابي در قانون ، فقه و رويه‌هاي عملي
دفاع غيرمنطقي برخي مطبوعات از مسئله بدحجابي
حسين مهدي‌زاده