امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396
بازدید :
1876
فضائل و ويژگي هاي امام خميني(ره)
عبادي
1 ـ ايمـان راسخ و خلل نـاپذيـر به مبدا و معاد.
2 ـ دست يـابـي به تـوفيقـات بزرگ از جـانب خـداوند.
3 ـ اخلاص و نيت خـالص در تمـامـي اعمال.
4 ـ دوري از ريـا كـاري و زهـد فـروشـي.
5 ـ تقيـد به نمـاز اول وقت و نمـاز شب و نوافل.
6 ـ تـوسل به ائمه اطهار(عليهم السلام)
7 ـ دست يابي به قله عرفان.
8 ـ محبـوبيت در قلب تـوده هـا و حكـومت بـر دل هـا.
9 ـ شخصيتـي هميشه پيـروز و شكست نـاپذيـر.
10 ـ انفاق در راه خدا.
11 ـ تـرك مكـروهـات و تـوجه به مستحبات.
12 ـ دوري كـردن از غيبت و نفـرت و بـي زاري از آن.
13 ـ تـوجه عميق و هميشگـي به دعا و نيايـش و مسالت از خداوند.
14 ـ داشتـن وجهه و چهره نـوراني و الهي و جذاب.
15 ـ عمل به تكليف و وظيفه ي الهي و نـاديـده گـرفتـن غيـــر آن.
اخلاقي
16 ـ سعه صـدر و تحمل و استقـامت در راه هـدف.
17 ـ اطمينـان به نفـس و تـوكل به خدا.
18 ـ نمـونه اعلاي صبـر و استقـامت و پـايـداري.
19 ـ شجاعت و شهامت بي نظير.
20 ـ خشـونت بـا ستمگـران و كـافـران و زورگـويان.
21 ـ همت والا و بلند.
22 ـ ايثـار و از خـود گذشتگـي در راه هـدف.
23 ـ دوري از امـور ذلتآميز و حفظ عزت و سـرافرازي.
24 ـ دوري از تملق و پـرهيز از مطـرح شـدن.
25 ـ قـاطعيت در تصميـم گيـري و دوري از شك و تـرديـد.
26 ـ طمانينه و آرامش روح.
27 ـ خلق و خـوي نـرم بـا اطـرافيان.
28 ـ پـرهيز كـامل از اسـراف و افـراط و تفـريط.
29 ـ تقدم جستن در سلام.
30 ـ جاذبه و دافعه در حد اعلي.
31 ـ نظافت و آراستگـي ظاهـري واستعمـال بـويخـوش.
32 ـ بيـان و قلـم و كلام و نگـاه نـافذ و مـوثر.
33 ـ تواضع و فروتني در حد والا.
34 ـ محافظت در حفظ سلامت و صحت.
35 ـ كم حرفي و سنجيده گويي.
36 ـ رفتـار خـوب بـا همسـر و فـرزنـدان و كـودكان.
37 ـ بـاز بـودن در منزل به روي همگان.
38 ـ دوري از تكلف و داشتـن زنـدگـي سـاده.
39 ـ تحميل نكـردن امـور شخصـي خـود به ديگران.
40 ـ نظم چشـم گيـر و دقيق در تمـامـي امـور.
41 ـ دقت كـامل در مصـرف بيت المال.
42 ـ تكـريـم و دل جـويـي فـرزنـدان شهدا و ايتام.
43 ـ تكـريـم و بزرگ داشت استـادان و علمـاي هـم عصـر خود.
44 ـ خـدمت گزار اسلام و مسلميـن و افتخار به آن.
45 ـ اغتنـام از فـرصت و دقـايق عمــر.
46 ـ فـرامـوش نكـردن دوستـان و بـرادران ديني.
47 ـ پـرهيز از جـدال و مـرا و ستيزه جـويي.
48 ـ روحيه ي اجتمـاعي و پـرهيز از انزوا و گـوشه گيري.
49 ـ كـوشـش وجـديت وپـي گيـري جـديامـور و دوري از بطالت.
50 ـ دوري از كبـر و غرور و خـودپسنـدي.
51 ـ عفـو و اغمـاض و نـاديـده گـرفتـن بـديهـا.
52 ـ ديـدن محـاسـن و روحيه سپاس گزاري.
53 ـ جهاد اكبر و تهذيب نفس.
54 ـ واقع بيني و اغراق گريزي.
55 ـ ياس زدايي و اميدبخشي.
56 ـ جامعيت و همه سو نگري.
57 ـ عدم اعتنا به ملامت ها و سرزنـش بـد خـواهان يا ساده لـوحان.
58 ـ تـوجه زيـاد به نيـروهـا و اقشـار متفكـر جـامعه.
سياسي
59 ـ روشـن گـري و بيـدار نمـودن افكار خفته.
60 ـ حـريت و آزادمنشـي و آزاديخـواهـي.
61 ـ بينـش عميق سيـاسـي و آشنـايـي به اوضـاع و تحـولات زمـان.
62 ـ دقت در تـاييـد افـراد و صـدور اجـازات.
63 ـ دوست شناسي و دشمن شناسي.
64 ـ احيـاي آرمـان هـاي مقـدس حسيني.
65 ـ منادي مظلوميت شيعه.
66 ـ پايه گزار ركـن ولايت فقيه. ـ پايبندي و تقيد به قـوانيـن و مصوبات.
67 ـ تـوجه و رسيـدگـي و جـانب داري از فقـرا و مستضعفيـن.
68 ـ بي زاري و نفرت از سرمايه داران بـي ايمان و مستكبران زمان.
69 ـ بـرخـورد سـازنـده و هـدايت گـر بـا مخـالفـان.
70 ـ مـديـريت، تـدبيـر و دور انـديشـي بسيـار قـوي.
71 ـ مـايه اميـد محـروميـن ومظلـومان جهان.
72 ـ صـراحت در گفتـار و بـي پـروايـي در بيان حق.
73 ـ احيـاي اسلام و عظمت بخشيـدن به ديـن خـدا.
74 ـ به وحشت افكنـدن هـر دو ابـر قـدرت و قـدرت هـاي شيطـاني.
75 ـ افشاي كامل اسلام امريكايي.
76 ـ تبييـن اركـان اسلام نـاب محمـدي(ص).
77 ـ احياي شعائر اسلامي و الهي.
78 ـ شهادت طلبـي و عدم تـرس از مـرگ.
79 ـ پاس داري از قداست و ارزش شهادت و ترويج فرهنگ شهادت طلبـي.
80 ـ نجـات قـرآن از انزوا و غربت.
81 ـ تلاش در جهت وحـدت امت اسلامـي.
82 ـ ايجـاد روحيه بسيجـي و جهادي در مـومنـان.
83 ـ مخـالفت دايمـي بـا تز جـدايـي ديـن از سيـاست.
علمي
84 ـ مـرجعيت بـا قبـول اعلميت ايشـان از سـوي قـاطبه علما.
85 ـ تـربيت شـاگـردان انقلابـي و مخلص .
86 ـ تـرسيـم پـويـايـي اجتهاد در عيـن تكيه به فقه سنتي.
87 ـ احيـاي عزت روحـانيت و حـوزه هاي علميه.
88 ـ اشـراف به مسـائل حكـومتـي و مستحـدثه.
89 ـ قـدرت در تصميـم گيري سـريع و دقيق و مطابق با زمان و مكان در فتاوا
قرآني
90 ـ ايمان راسخ
91 ـ تقوي و پرهيزكاري(خداترسي)
92 ـ اخلاص در عمل و پشت پـا زدن به غيـر خـدا
93 ـ امـر به معروف و نهي از منكـر
94 ـ توكل
95 ـ توسل
96 ـ استقـامت و پـايـداري در عمل به تكليف. (كـوتـاه نيـامـدن)
97 ـ تواضع و فروتني
98 ـ حسن خلق
99 ـ قاطعيت در تصميم و عزم راسخ
100 ـ رافت و مهربـانـي و گشـاده رويـي
101 ـ نظم و دقت در كار(داشتـن برنامه و استفاده از فرصت و عمر)
102 ـ تعبد و ترس از خدا
103 ـ شجـاعت و عدم تـرس از غيـر خـدا
104 ـ قـدرت روحـي و اطمينـان(طمـانينه خـاطـر) و عدم تزلزل
105 ـ ساده زيستـي و پـرهيز از تشريفات (قناعت و بـي اعتنايـي به دنيا و مظاهر آن)
106 ـ مقاومت در مقابل ناحق و نفـوذ ناپذيري (عمل به وظيفه بدون رودربايست)
107 ـ سنت شكنـي و تسليـم نشـدن در مقـابل آداب و رسـوم غلط
108 ـ احتـرام به ديگـران (خصـوصـا علمـا و ذوي الحقـوق)
109 ـ هوش مندي و زيركي و تيزبيني
110 ـ دورانديشي و آينده نگري
111 ـ شادابي و آراستگي ظاهر
112 ـ اميـدواراز فضل و رحمت الهي
113 ـ خستگي ناپذيري
114 ـ فداكاري و گذشت
115 ـ سخاوت و كرامت
116 ـ احتيـاط در تصـرف بيت المـال و عدم استفـاده ي شخصــي از آن
117 ـ رعايت حقوق ديگران
مصطفي قلي زاده علياري- imam-khomeini.com
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :