امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396
بازدید :
1522
امام و حوادث پس از پيروزي
روز 19 بهمـن 1357 پرسنل نيروي هـوايي در محل اقامت امام خميني (مـدرسه علـوي تهران) بـا ايشـان بيعت كـردند.
سفارت آمريكا و شـوروي بـوسيله ساواكيها و پـس مانده هاي رژيـم شاه و با تحريك گروهكهاي كمـونيستـي به اصطلاح مجاهدين خلق ( منافقيـن ) در حـركتهاي ايذايـي عليه انقلاب مشـاركت فعال داشتنـد. گـروهك تروريستـي فرقان، انديشمند برجسته و عضـو شـوراي انقلاب، علامه مرتضي مطهري را در تاريخ 12/2/58 و آيه الله قاضـي طباطبايي 10/ 8/58 و دكتر محمـد مفتح 28/9/58 و حاج مهدي عراقـي و پسـرش 4/6/58 تـرور كـرد و در تـرور آقـايان هـاشمـي رفسنجـانـي و مـوسـوي اردبيلـي نـاكـام مـاند.
كمتر از دو ماه از پيروزي انقلاب نمـي گذشت كه 2/98 درصد راي دهندگان در رفرانـدوم 12 فروردين سال 58 در يكـي از آزادتـريـن انتخـابـات تـاريخ ايـران راي به استقـرار نظام جمهوري اسلامـي دادند و متعاقب آن انتخابات پياپي براي تدويـن و تصـويب قانـون اساسـي و انتخاب نمايندگان مجلـس شـوراي اسلامـي برگزار گرديد.
او پـس از پيروزي انقلاب در تاريخ دهـم اسفنـد 1357 از تهران به قـم آمده بود و تا زمان ابتلا به بيماري قلبي 2 بهمـن 1358 ) در ايـن شهر بود. حضرت امام پس از 39 روز مداوا در بيمارستان قلب تهران، مـوقتا در منزلي واقع در منطقه دربند تهران ساكـن شد و سپـس در تاريخ 27/ 2/1359 بنا به تمايل خـود به منزلـي محقر متعلق به يكـي از روحـانيـون ( حجه الاسلام سيـد مهدي امــــام جمارانـي ) در محله جماران نقل مكـان كـرد و تـا زمـان رحلت در همين منزل ماند.
در انتخابات اوليـن دوره رياست جمهوري ايران (5/11/1358 ) و در حاليكه امام خمينـي در بيمارستان قلب تهران بستـري بـود، آقاي ابـو الحسـن بني صدر از رقباي خـود پيشـي گرفت. او كه در آستانه پيـروزي انقلاب به كشـور بازگشته بـود بـا سخنـرانيهاي و ارائه كتابهاي خـويـش از خـود چهره اي مـذهبـي انقلابـي و اقتصاد داني آگاه ارائه مي كرد.
امام خميني در مراسـم حكم تنفيذ رياست جمهوري وي فرمودند : مـن يك كلمه به آقاي بني صدر تذكر مي دهم. اين كلمه براي همه است: (( حب الدنيا راس كل خطيئـه)). ولي شخصـيت آقاي بني صدر و قدرت طلبـي وي مـانع از بكـار گيـري ايـن نصيحت شـد. وحدت ملـي با اختلاف افكنيهاي بنـي صدر به مخاطره افتاده بـود.
سرانجام امام خميني طـي حكمـي كـوتاه در 20 خرداد 1360 بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل و متعاقب آن مجلـس شوراي اسلامي راي به بي كفايتي وي داد.
از اين پـس منافقيـن رسما دست به اقدامات براندازي و فعاليتهاي تروريستـي زدند و سران و اعضاي آن در خانه هاي تيمي مخفي شدند. حزب جمهوري اسلامي در راس حملات تروريستـي منافقيـن قرار داشت. ايـن حزب پـس از پيـروزي انقلاب بـا همت بزرگانـي همچـون حضـرات آقـايان : خـامنه اي، دكتـر بهشتـي، دكتـر بـاهنـر، هـاشمـي رفسنجاني، و موسـوي اردبيلي به منظور سازماندهي نيروهاي مومـن به راه امام و مقـابله بـا تحـركات گـروهكهاي سياسـي ضـد انقلاب تشكيل شده بود.
آيه الله خامنه اي روز 6 تير ماه 1360 بـر اثر انفجار بمبـي كه منافقيـن در مسجـد ابـاذر تهران كـار گذاشته بـودنـد به هنگـام سخنرانـي مجروح گرديـد. فرداي آن روز فاجعه اي عظيـم به وقـوع پيوست. 72 تـن از كار آمدتريـن عناصر نظام اسلامي و ياران امام خميني كه در ميان آنان رئيـس ديوانعالي كشـور ( دكتر بهشتي )، چند تـن از وزرا، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئوليـن قـوه قضـائيه و جمعي از منتفكـريـن و نـويسنـدگان و نيروهاي انقلابـي حضـور داشتند، در مقر حزب جمهوري اسلامي بر اثر انفجار بمبي قوي كه عامل نفوذي سازمان منافقيـن كار گذاشته بود، شهيد شدند. دو ماه بعد در روز 8 شهريـور 1360 آقاي محمدعلي رجايـي چهره محبـوب مردم ايران كه بعد از عزل بنـي صدر از سـوي مردم به رياست جمهوري انتخاب شده بود به همـراه حجـه الاسلام دكتر محمـد جـواد باهنـر (نخست وزير) در محل كار خـويـش با انفجار بمبي ديگر به شهادت رسيدند.
منافقين در نظر مردم ايران منفورتريـن مجرميني هستند كه هيچگاه جنايات جانيان مشهور تـاريخ معاصـر ايـران به آنان نمـي رسـد. علاوه بـر شهادت 72 نفر از محبـوبتريـن شخصيتهاي نظام اسلامـي در انفجار مقـر حزب جمهوري اسلامـي وشهادت رئيـس جمهور و نخست وزير ايران، چهره هاي برجسته ديگري نيز بـوسيله اقـدامات تروريستـي منافقيـن از مردم ايران گرفته شـدنـد كه مـي تـوان از ترور آيه الله صـدوقـي امام جمعه يزد ( 11/4/61 )، تـرور آيه الـله دستغيب امام جمعه شيراز ( 20/9/60 )، ترور آيه الله مدنـي امام جمعه تبـريز ( 20/6/60 )، آيه الله قـدوسـي به همراه سرتيپ دستجردي ( 14/6/60 ) و ترور حجه الاسلام هاشمـي نژاد ( 7/7/60 ) و دهها شخصيت روحـانـي ديگـر نام بـرد كه هـر يك در منطقه اي وسيع از ايران بـر دلهاي مـردم حكـومت داشتنـد و نقـش آفـرينـان نهضت امـام خمينـي بـودند.
- جنگ تحميلـي و دفـاع 8 سـاله امـام و ملت ايـران
شكست طرحهاي برانـداز نظام جمهوري اسلامـي با استفاده از محاصره اقتصادي و سياسـي كه از سـوي آمـريكا در جهان پيگيري مـي شـد و شكست ايـن كشـور در عمليات صحراي طبـس پـس از اشغال لانه جاسـوس آمريكا، و ناكامي در تجزيه كردستان، هيئت حاكمه ايـن كشور را در سال 1359 به سمت تجربه راه حل نظامي تمام عيار سـوق مـي داد
روحيه قـدرت طلبـي صـدام و خصـومتهاي مـرزي گذشته دو كشـور نيز شرايطـي ا يده آل براي آمريكا پـديـد مـي آورد تا به صـدام براي تجاوز و ا شغال نظامـي ايران چـراغ سبز داده و فرمان عمليات را صادر كند.
به هـر حـال ارتـش عراق در روز 31 شهريـور 1359 تجـاوز گستـرده تظامي خـويـش را در طول 1280 كيلومتر مرز مشترك از شمالي تريـن نقطه مـرز مشتـرك با ايران تا بنـدر خـرمشهر و آبادان در جنـوب ايران آغاز كرد. همزمان هـواپيماهاي نظامي عراق فرودگاه تهران و منـاطق ديگر را(در سـاعت 2 بعد از ظهر) بمبـاران كـردند.
ارتـش ايران كه بر اثر حـوادث انقلاب به شدت آسيب ديده و از هـم گسيخته بـود، دوران اوليه بـازسـازي خـود را مـي گذراند.
سپاه تازه تاسيـس پـاسـداران انقلاب ا سلامـي كه به فـرمان امام خمينـي تشكيل شـده بود در آغاز راه بـود و نيـرو، تجهيزات، و تجـربه كـافـي در روزهـاي نخست جنگ نداشت.
نخستيـن واكنشهاي امام خميني و اولين پيامها و سخنرانيهاي او در رابطه بـا تجـاوز ارتـش عراق از لحـاظ شنـاخت شخصيت وي و نــوع فرماندهـي او بسيار جالب تـوجه است كه در اينجا مجال بازگـويـي ظرافتها و ويژگيهاي آن نيست. امام بـي درنگ فرمان مقاومت صادر كرد.
قبلا فرمان امام مبني بر بسيج عمومي و تشكيل ارتـش بيست ميليوني بـا استقبـال جـوانـان انقلابـي ايـران مـواجه و آمـوزش و اعزام بسيجيـان به جبهه هـا فضـاي ايـران را دگـرگـون سـاخته بــود. مـوفقيتهاي پياپـي رزمنـدگان سپـاه اسلام آثـار شكست را در جبهه بعثيها نمايان ساخت.
انـواع سلاحهاي پيشرفته اي كه حتـي در شـرايط صلح نيز تهيه آنها دشـوار و به چنـديـن سال پيگيـري و مذاكـره و امتياز دادن نياز داشت به سـرعت در اختيـار صـدام قـرار گرفت.
مـوشكهاي اگزوسه و هواپيماهاي سوپراتاندارد فرانسـوي از آنجمله اند. امام خميني در شرايطـي دفاع مقدس ملت را هدايت مي كرد كه جمهوري اسلامي رسما از سـوي آمريكا و اروپا تحريـم تسليحاتي شده بود و براي يافتـن يك قطعه هواپيماهايش مي بايست ماهها وقت صرف كند.
سقوط صدام به دست سپاه اسلام، كوس شكست چنديـن قدرت بزرگ جهان را در مقابله بـا انقلاب اسلامـي به صـدا در مـي آورد. اينك بـرخلاف گذشته همه تلاشهاي آمـريكا و شـوراي امنيت بـر مسـدود كـردن راه پيشروي رزمندگان ايرانـي و جلـوگيري از سقـوط صدام متمركز شـده بـود. قطعنامه 598 شـوراي امنيت از تصويب گذشت. ايـن قطعنامه قسمت عمـده نظرات و شرايط قبلـي ايران براي ترك نبـرد را كه از آغاز دفاع خـويـش بر آنها اصرار مـي ورزيد ولـي سازمانهاي بيـن المللـي به اميد پيروزي صدام زير بار نمي رفتند، پذيرفته بـود
ايـن گروه در پايان بررسي به اتفاق آرا نظر خـويـش را مبني بر آماده بـودن شـرايط بـراي اثبـات حقانيت جمهوري اسلامـي در دفاع مقـدس 8 ساله و تـرك مخـاصمه بـر اساس مفاد قطعنامه 598 بـود.
پيـام امـام خمينـي معروف به پيـام قبـول قطعنـامه
تعبيـر امام خمينـي از پذيـرش قطعنامه به عنـوان جام زهـر خـود حقايقـي ناگفته دارد و حاوي نكات ظريف بسياري است كه بيان آنها در ايـن مقاله نمـي گنجـد و فقط به ذكر فـرازي از پيام امام در ايـن رابطه بسنـده مـي شـود : و اما در مـورد قبـول قطعنامه كه حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگـواري براي همه و خصـوصا براي مـن بود، ايـن است كه مـن تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بـودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراي آن مـي ديدم ولي به واسطه حـوادث و عواملـي كه از ذكر آن فـعلا خـودداري مـي كنـم و بـه اميد خـداوند در آينده روشـن خواهد شد و با تـوجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور كه مـن به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتـش بس موافقت نمودم و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي دانـم و خـدا مـي دانـد كه اگر نبـود انگيزه اي كه همه ما و عزت و اعتبار مـا بـايـد در مسيـر مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شـود هرگز راضـي به ايـن عمل نمي بـودم و مـرگ و شهادت بـرايـم گـواراتـر بـود.@#@
اما چاره چيست كه همه بايد به رضايت حق تعالي گردن نهيم ومسلـم ملت قهرمـان و دلاور ايـران نيز چنيـن بـوده و خـواهـد بـود ... .
از جمله شگفتيهاي دوران طـولانـي دفاع مقـدس ملت ايـران آنكه در تمام ايـن مـدت مردم ايران نشاط خـود را براي سازندگـي و جبران خـرابيهاي به ارث مانده از رژيـم سابق هيچگاه از دست ندادنـد و در هميـن مـدت علاوه بر اداره كامل امـور جبهه ها، طرحهاي بزرگ بازسازي و نوسازي كشـور از پروژه هاي عظيـم سد سازي و راه سازي گرفته تا طرحهاي توسعه اكتشافات و بهره بـرداري نفتـي و تـوسعه نيروگاههاي انرژي و بهسازي امور كشاوزري و افزايـش دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشـور و ديگر امـور مربـوط به تـوسعه ملي را با جديت دنبال كردند.
امـام خمينـي در تــــاريخ 4/2/1368 به منظور اصلاح و تكميل اركان تشكيلات نظام اسلامي طي نامه اي به رئيـس جمهور وقت (حضرت آيه الله خـامنه اي) هيئتـي از صـاحب نظران و كـارشنـاسـان را مسئول بررسي و تـدويـن اصلاحات لازم در قانـون اساسـي بـر اساس 8 محور تعيين شده در هميـن نامه نمود. اصلاح مواد مربوط به شرايط رهبـري، تمركز در قـوه مجـريه و قضائيه و صـدا و سيما و وظايف مجمع تشخيص مصحلت نظام از اهـم ايـن موارد بود. مواد اصلاح شده قـانـون اسـاسـي در تـــــاريخ 12 آذر 1368 (بعد از رحلت) به رفرانـدوم عمـومـي گذاشته و با اكثريت مطلق آرا به تاييد ملت ايران رسيد.
- پيـش بيني فروپاشـي قطب ماركسيستـي جهان در پيام امام خميني به گورباچف
امام خمينـي با بصيرتـي غير قابل درك بـراي محاسبه گران مادي، در همـان ايام در تـاريخ 11/10/1367 طـي نـامه اي خطـاب به گـورباچف چنين پيـش بيني كرد: از ايـن پـس كمونيـسم را بايد در مـوزه هـاي تـاريخ سيـاسـي جهان جستجـو كرد.
- دفـاع از پيامبـر اسلام و ارزشهاي دينـي آخـريـن رويارويـي امام خميني با غرب
ماجـراي تـدويـن و انتشار وسيع كتاب مبتذل آيات شيطانـي نـوشته سلمان رشدي و حمايت رسمـي دولتهاي غربـي از آن سر آغازي بر فصل تهاجـم فرهنگي بـود. امام خميني با تـوجه به دلايل و واقعيتهاي فـوق در تاريخ 25/11/1367 در ضمـن چند سطر كـوتاه با صـدور حكـم ارتداد و اعدام سلماني رشدي و ناشريـن مطلع از محتواي كفر آميز ايـن كتـاب، انقلابـي ديگـر بـر پـا كرد.
برگرفته از كتاب حديث بيداري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :