امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1770
ماهيت و ويژگي انقلاب اسلامي در كلام امام خميني(ره)
فراگير بودن انقلاب يك برنامه الهي
شما اگر تاريخ را ملاحظه كنيد، آنقدر انقلاباتي بوده است، لكن به اين صورت كه از آن طرف جنود ابليسي به جان مردم بيفتند و از اين طرف ملت كشته بدهد، جوان بدهد و مقاومت كند نبوده. الان وضع ايران اين طور است كه هر جايش را كه ملاحظه بكنيد انقلاب است، بايد گفت كه انقلاب ايران هرجا كه برويد ... يك برنامه الهي در كار بوده است. دست بشر چنين قدرت ندارد كه اين طور مردم را بيدار كند كه همه طبقات و همه بچه ها و بزرگ ها، اينها با هم به يك راه بروند.[1]
نهضت الهي و جوشيده از متن ملت
نهضت جوشيده است از متن ملت ... نمي تواند كسي بگويد كه مال من است، هيچ كس حق ندارد.... هيچ دستي نمي تواند اين جور ملتي را تغيير بدهد، خداست اين كار كرده است، اين دست خداست ... . از تحول و تبديلي كه در مملكت ما، در ملت ما حاصل شده است، كه راه صد سال رفته، يعني 2500 سال را زير پا گذاشته، نمي شود كه با دست زيد و عمر باشد . اين نمي شود، نمي شود گفت كه روحانيون اين كار را كرده اند، نمي شود گفت مردم بازار اين كار را كرده است . خير، دست خداست و اين به امر خدا، ولهذا اميد بخش است . چون الهي است، اميد بخش است .[2]
هدف و ثمره نهضت مقدس
برداران محترم ! در اين نهضت مقدس كه تشكيل حكومت اسلامي سرلوحه اهداف آن است و ضمانت از آزادي و استقلال از ثمرات آن، صبور باشيد.[3]
حركت برخاسته از متن جامعه و فطرت انساني
اين حركت ازمتن جامعه و فطرت انسانها برخاسته است و متكي به شخص يا اشخاصي نيست و از روحيه قوي تشكيلات سياسي آشنا با فهم مردم جامعه ايران برخوردار است و اين عامل، خود تضمين كننده جايگزيني يك تشكيلات سياسي نيرومند به جاي رژيم شاه مي باشد.[4]
تغييرات اساسي در همه ابعاد جامعه
يكي ديگر از خصايص اين نهضت اين است كه خواستار تغييراتي اساسي در همه ابعاد جامعه ايراني مي باشد كه عبارت است از سقوط شاه، برچيده شدن نظام شاهنشاهي و استقرار حكومت اسلامي .[5]
ايجاد تحول فكري و جنبش همگاني
اما سازمان دادن نهضت اسلامي همگاني ملت ايران، اين نهضت، جنبشي است كه همه مردم را شامل مي شود و از آنها و مردم سرچشمه مي گيرد و اعتقادش به اين است كه اين نهضت را تا به ثمر رسيدن بايد ادامه داد البته ما روحانيون مردم را هدايت كرديم و تمام جرائم رژيم را افشاء كرديم و روشنگري روحانيون، بحمدالله مفيد واقع شد و مردم روشن شدند و يك تحول فكري براي جامعه ايران به وجود آمد، به طوري كه همه با هم يك صدا به دنبال يك راه و مقصد در حركتند و آن نابودي اين دودمان و برچيده شدن نظام شاهنشاهي و برقراري حكومت اسلامي است و اين هدف در سراسر ايران حكم فرماست در مركز، همين مطلب را مي خواهند، در شمال و جنوب و شرق و غرب هم همين موضوع را طالبند همه فرياد استقلال، آزادي، حكومت اسلامي را سر داده اند و مي خواهند، چرا نخواهند.[6]
اسلامي و انساني بودن انقلاب
بايد ملت ايران بداند كه اين انقلاب ايران با ساير انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است فرق دارد. اين انقلاب از باب اينكه انقلاب اسلامي و انساني بود ضايعات كمي به بار آورد. در انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است ضايعات بسيار زياد بوده است و مابحمدالله با كمي ضايعات به پيروزي بزرگ نايل شديم . يك شاهنشاهي ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ايران با مشت و با همتي بزرگ و ايماني راسخ سرنگون كرديد و توجه به پشتيباني هايي كه از او مي شد نكرديد.[7]
حفظ نظم در انقلاب اسلامي انساني
درود بر ملتي كه در انقلابش چنان حفظ نظم كرد كه چشم هاي دنيا را خيره كرد. انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است به قدري شديد است و به قدري خون ريزي در آن شده است كه نمي توان ناديده گرفت . در اين انقلاب مذهبي شما، در اين انقلاب اسلامي انساني شما بحمد الله ضايعات بسيار كم بود براي اينكه حفظ ايمان شما را وادار كرده بود با ظلم مخالفت كنيد، شيطان از اين عمل شما دور بود، نظر خداي تبارك و تعالي با شما بود، نظر امام زمان - سلام الله عليه - با شما بود.[8]
احياي اسلام در نهضت الهي ايران
اسلام داشت منسي (فراموش) مي شد، اسلام را داشتند منهدم مي كردند قرآن را داشتند زير چكمه هااز بين مي بردند، قيام شما جوانهاي ايران، قيام شما ملت ايران كه قيام الهي بود، نهضت الهي بود، قرآن را زنده كرد، اسلام را زنده كرد، حيات تازه به اسلام بخشيد.[9]
وحدت در مقصد
بحمدالله در ايران در اين سنوات اخير يك نهضتي، يك نهضت الهي پيدا شد كه من نمي توانم اسمي رويش بگذارم الا اينكه اين نهضت الهي بود، نهضتي كه بچه هاي صغيرش با پيرمردهاي كبير با هم بودند، همه با هم بودند و همه با هم طرد كردند اين طاغوت را. رمز پيروزي ايران همين بود كه اتكال به خدا، براي خدا و وحدت كلمه، وحدت كلمه و وحدت غرض، مقصد، از هر كس مي پرسيدند، مقصد اين بود كه حكومت اسلام باشد، مقدمه اين بود كه حكومت طاغوت نباشد، مقصد اين بود كه استقلال و آزادي در پناه حكومت اسلامي باشد.[10]
قوه ايمان عامل بسيج سراسري
اين شعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام، قيام ملي نيست، اين قيام، قيام قرآني است، اين قيام، قيام اسلامي است . يك ملت ضعيفي كه هيچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل اين قدرت شيطاني كه همه چيز داشتند و تا دندان مسلح بودند، به قوه مليت نمي تواند غلبه كند. ملتي كه غلبه كرد براي اينكه شهادت آرزو ي او بود. بعضي جوانها ي من، از من شهادت را طلب مي كردند و مرا قسم مي دادند كه دعا كن كه شهيد بشويم، زن هايي كه جوانهاي خودشان را دادند، افتخار براين كردند كه شهيد داده ايم و آن كه يك پسر از او باقي مانده بود باز مي گفت اين را هم اهداء مي كنم . اين قدرت مليت نيست اين قدرت ايمان است، اين قدرت اسلام است، خبط نكنند، اشتباه نكنند. اين اسلام است كه غلبه كرد بر ابر قدرت ها، اين اسلام است كه فرزندان او به شهادت راغب هستند. اين قوه ايمان است كه مردم را سرتاسر ايران بسيج كرد.[11]
الهي بودن نهضت عامل پيروزي
اين نهضت چون يك نهضت الهي بود، نه يك نهضت مادي گرايي (يا) نهضت ملي، يك نهضت الهي، يك نهضت اسلامي بود از اين جهت پيروز شد.[12]
اسلام انگيزه قيام ملت
اين يك نهضتي الهي بود. نهضت مثل نهضت هاي آنهايي كه به خدا اعتقاد ندارند يا آنهايي كه نهضت هايشان نهضت هاي جهت مادي بوده است . نبوده است نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در آن نقش ‍ داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي، به عنوان اسلام، به عنوان احكام اسلام درخيابان ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي خواهيم و حكومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم . اين چيزي كه انگيزه اين ملت بود، انگيزه همه قشرها الابعضي ها. زن ها در خيابان ها ريختند، مردها درخيابان ريختند، بچه ها آمدند ... . اين تحول عظيمي كه در اين ملت پيدا شد، يك تحولي بود كه فقط براي اين معنا كه مثلا رژيم نباشد؟ يا دنباله داشت ؟ رژيم نباشد، حكومت اسلامي باشد، اساس او بود، اساس آن بود كه مي خواستند قرآن حكومت كند در اين كشور. موانع را برداشتند كه حكومت، حكومت اسلامي باشد[13]
قيام اسلامي با عنايت خداوند
اگر اين يك نهضت ملي بود، نه شما اينقدر فعاليت مي كرديد و نه ما و نه ساير ملت . ملت اسلام را مي خواهد، ملت كشور خودش را هم كه مي خواهد براي اسلام است . از بچه هاي كوچك تا پيرمردها همه فرياد اسلام مي زدند و اين نهضت براي همين صيغه اسلاميش و براي همين كه مقصد اسلام بود و (قيام بر ضد طاغوت، قيام بر ضد كساني كه اسلام را مي خواستند بشكنند و كارهايي كردند كه اسلام را مي خواستند به فراموشي بسپارند، يك قيامي بود كه خداي تبارك و تعالي مدد فرمود كه شما جمعيتي كه همه متفرق بوديد، همه از هم جدا بوديد، همه با هم مجتمع شديد، ارتشي ها كه بر ضد ما بودند، متصل شدند آنهايي كه اصلش كاري به اين مسائل نداشتند وارد شدند)، آن يك مسأله الهي بود، خدايي بود. يعني خدا تاءييد كرد شما را، و اين را خيلي براي خودتان و براي خودمان افتخار مي دانيم كه در يك مرحله اي كه رو به نابودي داشت يك مملكتي مي رفت، اسلام رو به فراموشي مي خواست برود، در يك چنين مرحله اي خداوند عنايت كرد و دست رحمتش را دراز كرد به طرف ملت و ملت همه با هم هر كس از هر جا مي آمد داد مي زد اسلام، طاغوت نه، رژيم نه، اين يك مطلبي نبود كه يك كسي بتواند خودش درست كند اين را خدا درست كرده (است) .[14]
نزديكي همه اقشار به هم و الهي بودن مقصد
در اين نهضت، يكي از بركات اين نهضت اين بود كه اين قشرها را به هم نزديك كرد، قشر دانشگاهي با قشر روحاني و طبقه جوان روحاني، اينها با هم نزديك شدند، همكار شدند و همه با ساير طبقات مردم نزديك شدند، همكار شدند و همه اينها در اين كلمه «رژيم طاغوتي نبايد باشد و بايد يك جمهوري عدل اسلامي باشد»، همه با هم مشترك شدند. اين غرض همه بود و مقصود همه اين معنا بود.
اين نزديك شدن اين قشرها به هم، متحد شدن اين قشرهايي كه از هم جدا بودند، با تأييد خداي تبارك و تعالي و با اينكه همه مقصدشان يك مقصد الهي بود، اين سد، عظيم كه همه ممكن نمي دانستند كه اين سد شكسته بشود، اين سد را شكست .[15]
[1] . صحيفه نور جلد:2 صفحه :116 تاريخ سخنراني :17/7/57
[2] . صحيفه نور جلد:22 صفحه :138 تاريخ سخنراني :10/8/57
[3] . صحيفه نور جلد:3 صفحه :2 تاريخ سخنراني :14/8/57
[4] . صحيفه نور جلد:3 صفحه :210 تاريخ سخنراني :20/8/57
[5] . صحيفه نور جلد:4 صفحه :23 تاريخ سخنراني :14/9/57
[6] . صحيفه نور جلد:4 صفحه :40 تاريخ سخنراني :16/9/57
[7] . صحيفه نور جلد:5 صفحه :75 تاريخ سخنراني :23/11/57
[8] . صحيفه نور جلد:5 صفحه :81 تاريخ سخنراني :26/11/57
[9] . صحيفه نور جلد:5 صفحه :140 تاريخ سخنراني :14/12/57
[10] . صحيفه نور جلد:5 صفحه :173 تاريخ سخنراني :16/12/57
[11] . صحيفه نور جلد:5 صفحه :184 تاريخ سخنراني :18/12/57
[12] . صحيفه نور جلد:7 صفحه :44 تاريخ سخنراني :11/3/58
[13] . صحيفه نور جلد:7 صفحه :60 تاريخ سخنراني :16/3/58
[14] . صحيفه نور جلد:7 صفحه :66 تاريخ سخنراني :20/3/58
[15] . صحيفه نور جلد:7 صفحه :216 تاريخ سخنراني :6/4/58
@#@
جنبه الوهيت نهضت
تمام گروه ها ادغام شد در يك گروه و تمام قول ها و تمام فريادها ادغام شد دريك فرياد و آن فرياد مرگ بر اين رژيم و - عرض بكنم كه - جمهوري اسلامي مي خواهيم . آن ادغام گروه ها در هم و توجه به اسلام بود كه اين سد بزرگ شيطاني را شكست و همه حساب ماديين را باطل كرد، آنها حساب عالم طبيعت و ماده را مي كردند حساب جنبه الوهيت آن را نمي كردند، ايمانش را حساب نمي كردند كه ايمان چه قدرتي دارد، آن را نمي توانند حساب كنند و ايمان نمي دانند چه است .[1]
انقلاب انساني
بحمدالله اين انقلابي كه در ايران پيدا شد كه من اين انقلاب را خيلي به آن خوشبين هستم، نه از اين باب كه محمدرضا را شكست داد، اين هم زياد بود، خيلي عظيم بود، و نه از اين باب كه غرب و شرق را شكست داد، از اين باب كه يك انقلاب انساني پيدا شد، خودشان را شناختند.[2]
الهي بودن مقصد
مقصد همه مقصد الهي بود، انگيزه اسلام بود. مي ديديم كه در شعارهايشان، در فريادهايشان شعارهاي اسلامي بود، فريادهاي «الله اكبر». مقصد اين بود كه آنها را كه مخالف اسلام مي دانستند بروند كنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقيقي كه اين مقدمه آن است تحقق پيدا بكند.[3]
نهضت تمام قشرها براي مطالبه حق
من بايد به شما عرض بكنم كه نهضت ما با پيروزي آمده است و با پيروزي جلو مي رود و هيچ نگران اين معنا نباشيد براي اينكه يك ملتي وقتي كه يك مطلبي را خواست آن هم مطلبي كه حق است، حق ملتهاست، يك ملتي كه تمام قشرهايش نهضت كرد و بپا خاست و اين قيام هم قيامي بود كه حق خودش را مطالبه كرد، آزادي را مطالبه مي كرد، استقلال را مطالبه مي كرد ... . يك همچو ملت بپاخاسته براي مطالبه حق خودش، همين اسباب اين شد (كه نتوانستند اين ابرقدرتها سالهاي دراز اين حق را از اين ملت سلب كرده بودند و آزادي به هيچ وجه نبود، استقلال نبود، رژيم، رژيم غير قانوني سلطنتي بود،) نتوانستند كه حفظ كنند آن رژيم را و نتوانستند آن اختناقي كه سابق بود و سابقه داشت در اين مملكت، باز نگهش دارند و نتوانستند وابستگي ما را به غير حفظ كنند.[4]
بي نظير بودن انقلاب اسلامي در عالم
ما مدعي هستيم كه انقلاب ما در عالم نظير نداشته است براي اينكه اسلامي بوده است و چون اسلامي بود و تمام افراد ملت شركت در اين امر داشتند، يك انقلابي نبود كه يك حكومتي بيايد و حكومتي را ببرد، يا يك نظامي بيايد و يك حكومتي را ساقط كند، آنطور نبود يك ملتي قيام كرد و ملتي كه اسلامي بود، ملتي كه خودش را پايبند اخلاق و پايبند اسلام مي دانست و مي داند، اينها قيام كردند و حريف خودشان را بيرون كردند و غلبه كردند.[5]
انقلاب بزرگ ايران متمايز از ديگر انقلابها
انقلاب ما انقلاب بزرگي بوده است و در حد خودش بالاترين انقلاب بوده است، با وضعي كه حاضر است و ما شاهد بوديم و پشت سر آن آشفتگي هايش ناچيز است . آن طوري كه انقلاب هاي ديگر بودند كه بعد از پنجاه سال، شصت سال، بعد از چند سال باز گرفتار هستند ما آن گرفتاري ها را نداريم و مهم هم اين است كه انقلاب ما اسلامي است و ملي، ملت مسلم قيام كرده است براي اسلام و هر قيامي كه اينطور باشد پشت سرش آن طور خونريزي ها، آن طور وحشيگري ها پيدا نمي شود. [6]
غلبه اسلام بر كفر
پيروزي اي كه شما جوان ها با اتحاد با ساير قشرهاي ملت به دست آورديد در طول تاريخ اين طور پيروزي با اين كيفيت پيدا نشده بود. پيروزي يك ملت مسلم بدون اتكاء به غير خدا، بدون تجهيزات نظامي، بدون تعليمات نظامي، بر يك قدرت هاي مجهز، داراي تجهيزات نظامي، داراي تعليمات نظامي، علاوه بر آن يك ملتي، يك قدرتي كه همه قدرت ها هم دنبال او بودند. اينطور غلبه غلبه اسلام بود بر كفر، غلبه متن اسلام بر متن كفر.[7]
انسجام ملت با صداي ملكوتي
شما مي دانيد كه ما نه قدرت نظامي داشتيم و نه ملت ما تعليمات نظامي، شما جوانان عزيز مشغول تحصيل دانش بوديد و ساير قشرها هم مشغول كارهاي مخصوص خودشان بودند. روحانيون هم مشغول تحصيل علوم خودشان بودند، ما نداشتيم يك جمعيتي كه تعليمات نظامي ديده باشد و نه يك تجهيزاتي داشتيم لكن يك چيز داشتيم و دنبال آن يك چيز ديگر، عقيده به اسلام، ايمان به خدا، قيام براي خدا كه دنبال آن جمع شدن همه قشرها در زير بيرق اسلام بود. اين دو نيروي عظيم را ما داشتيم كه يكي اصيل و يكي دنبال او نيروي اصيل، نيروي ايمان، توجه به خدا، اتكال به ذات مقدس حق از همه زبان ها ذكر خدا بيرون مي آمد، با الله اكبر جلو رفتند و دنبال اين مطلب اصيل همه قشرها با هم مجتمع شدند و همه اغراض ‍ كنار رفت يك صدا و آن اينكه ما جمهوري اسلامي مي خواهيم، اين يك صدا كه از حلقوم شما فرزندان اسلام درآمد و اين صداي اسلام بود. صداي ملكوت بود، صداي عالم غيب بود و اين صدا همچو اين ملت را منسجم كرد و همچو قدرتي به ملت داد كه با دست خالي بر قدرت بزرگ غلبه كردند. از اين به بعد هم ما، احتياج به اين صداي ملكوتي الهي داريم و احتياج به اين انسجام .[8]
انقلاب جوشيده از متن مردم با قدرت معنوي
شما شايد در طول تاريخ كم پيدا كنيد يك انقلابي كه از متن خود مردم جوشيده باشد و هيچ اتكايي به قوه نظامي، به قدرت خارجي نداشته باشد، اسلحه نداشته باشد، تعليمات نظامي در كار نباشد، همين توده مردم، دانشگاهي كه شغلش تحصيل بوده، طلبه كه شغلش تحصيل بوده، بازاري كه شغلش كسب بوده، كشاورز كه شغلش معلوم بوده است و آنهايي كه در كارخانه كار مي كردند، همه يك شغل هاي خاصي داشتند و اصل نظامي در كار نبوده، نه تعليمات نظامي ديده بودند، نه ساز و برگ نظامي داشتند، با يك قدرت معنوي يك تبديل از انسان مادي به انسان معنوي شد.[9]
انقلاب ما انقلاب اسلامي
... انقلابات ديگر دنيا اسلامي نبوده دنبالش هزار جور فسادها بوده است اما انقلاب ما انقلاب اسلامي است، همه شما به جمهوري اسلامي رأي داديد يك عده معدودي نه، رأي ندادند اما ملت رأي داد به جمهوري اسلامي، يعني پذيرفت كه نظام، نظام اسلامي باشد، اين را ملت پذيرفته است و رأي به آن داده است .[10]
تحول الهي در ملت
اين نهضت براي اينكه اسلامي بود و براي خدا بود، خداي تبارك و تعالي كمك كرد در همه مراحلش، كمك كرد در مراحل ابتدايي راجع به شكست دشمنتان، اين تاييد خدا بود ... . ملت ما بي تعليمات نظامي و بي ساز و برگ، با قدرت ايمان به ميدان رفت و در مرحله اول آنها را شكست داد و اين نبود جز تاييد خداي تبارك و تعالي و قدرت اسلام .
يعني آن تحولي كه در ملت پيدا شد كه از حال خوف برگشت به حال قدرت، از حال ضعف برگشت به حال قدرت، اين تحول، تحول الهي بود.[11]
متفاوت بودن انقلاب اسلامي با كودتا
انقلاب ما با كودتا فرق دارد، ايران مثل افغانستان نيست، مردم ايران بايد بدانند كه حتي فكر كودتا در مغز احدي امكان ندارد وارد شود زيرا به محض اينكه اين خيال در سرش بيايد اول خودش نابود مي شود. مگر ملت ما خواب است ؟ كودتا مقدماتي مي خواهد كه يكي از آنها خواب بودن ملت است و ديگر اينكه ارتشي مي خواهد كه آلت دست باشد، نه ارتش ايران كه اكثريت قريب به اتفاقش همراه و همدل ملت است .[12]
انقلاب و مردمي و مكتبي
انقلابهايي كه در دنيا واقع شده يا پس از اين واقع مي شود، يا از طريق ملتها بوده است و يا از طريق حكومت ها كه به يك نحو كودتا يك انقلابي انجام مي دادند. اكثرا انقلابات كودتايي بوده، آن انقلاب هم كه از قبيل ملت بوده است شايد كم انقلابي پيدا بشود كه به هدايت احزاب و دستجات معين واقع نشده باشد. شما اگر بگرديد در تمام انقلاباتي كه واقع شده است، نخواهيد پيدا كرد انقلابي كه اين دو خاصيت را داشته باشد، يكي اينكه از ملت واقع شده باشد بدون دخالت احزاب و گروه ها و دستجات سياسي و امثال اينها و يكي ديگر اينكه مكتبي باشد و آن هم يك مكتب الهي . در همه انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است، مثل انقلاب ايران پيدا نخواهيد كرد. انقلاب ايران يك جهت اسلامي داشت و حالا هم دارد و آن اينكه سرتاسر ايران كه مسلمان هستند (مگر نادري ) اينها به همان ايده اسلامي قيام كردند.اين انقلاب تبع ايده اسلامي بود. اسلام همه چيز دارد لكن اينطور نبود كه ملت ما بريزند بيرون و بگويند كه ما مثلا فلان رژيم كذايي را مي خواهيم . همه گفتند ما اسلام را مي خواهيم . همه اجتماع داشتيد در كلمه اسلام و جمهوري اسلامي و هيچ يك از گروه هاي ديگر چه سياسي و چه غير سياسي هيچ دخالتي در اين نهضت نداشت و اينكه به طور معجزه آسا پيشرفت كرد همين قضيه اسلامي بودن بود. وقتي يك ملت همه شان قيام كردند و همه هم نظرشان خدا بود اين ملت پيش مي برد براي اينكه خوف از مرگ ندارد، الهي است .[13]
مردمي بودن ويژگي مهم انقلاب
ويژگي مهم اين انقلاب اين است كه مردم خودشان انقلاب كردند، يك كسي نيامده انقلاب را بكند، يك كسي لشكركشي نكرده براي انقلاب، خود مردم همين كوچه وبازارو همين مردم عادي و خصوصا طبقه مستضعف به اصطلاح آنها و طبقه اعلا، به نظر ما، خود اينها بودند كه انقلاب را كردند و كار را انجام دادند، نه من ميتوانم يك همچو كاري بكنم، نه افراد ديگر مي توانند يك همچو كاري بكنند، خداست كه دل اينها را قوي كرد و آنها را دلشان را ضعيف كرد.
[1] . صحيفه نور جلد:7 صفحه :229 تاريخ سخنراني :7/4/58
[2] . صحيفه نور جلد:9 صفحه :31 تاريخ سخنراني :12/6/58
[3] . صحيفه نور جلد:9 صفحه :163 تاريخ سخنراني :28/6/58
[4] . صحيفه نور جلد:10 صفحه :130 تاريخ سخنراني :13/8/58
[5] . صحيفه نور جلد:10 صفحه :246 تاريخ سخنراني :8/9/58
[6] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :51 تاريخ سخنراني :28/9/58
[7] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :68 تاريخ سخنراني :30/9/58
[8] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :72 تاريخ سخنراني :1/10/58
[9] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :166 تاريخ سخنراني :11/10/58
[10] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :170 تاريخ سخنراني :11/10/58
[11] . صحيفه نور جلد:11 صفحه :176 تاريخ سخنراني :10/1258
[12] . صحيفه نور جلد:12 صفحه :96 تاريخ سخنراني :28/2/59
[13] . صحيفه نور جلد:12 صفحه :186 تاريخ سخنراني :27/3/59
@#@ آنها ترسيدند از شما با همه ساز و برگي كه داشتند و شما نترسيديد از آنها با مشت خالي، انقلاب واقع شد.[1]
خودجوش بودن نهضت
خاصيت يك نهضت اسلامي كه از خود توده ها و خود ملت برخاسته همين هايي است كه در ايران واقع شد. يكدفعه سرتاسر ايران بعد از اينكه انقلاب به پيروزي تا حدودي رسيد سرتاسر كشور بدون اينكه يك نظمي در كار باشد و يك اشخاصي بخواهند مردم را آگاه كنند، خودشان برداشتند و سازمان هايي درست كردند و گروه هايي درست كردند. سرتاسر ايران خود ملت دادگاه درست كرد و در هر شهري، در هر ناحيه اي يك ملايي قاضي شد و چند نفري هم دادستان و امثال ذلك بدون اينكه از مركز يك تعيين شده باشد و سرتاسر كشور نهادهاي مختلف پيدا شد، جوشيد.[2]
انقلاب متكي به خود مردم
مهم اين است كه انقلاب اسلامي ما انقلابي است كه به دست مردم صورت گرفته، مردم انقلاب كرده اند و مردم بايد آن را به آخر برسانند . مردم قيام كرده اند، شاه را بيرون كرده و رژيم او را سرنگون نموده و نظام اسلامي را كه به نفع مستضعفين است جايگزين آن كرده اند، پس، مردم بايد پاي كاري كه كرده اند بايستند. هر چه عمل بزرگ باشد، دشمنش بيشتر و بزرگتر است .
امروز كه تمام بوق هاي تبليغاتي بر ضد اسلام و ايران است، بدين خاطر است كه ايران را به سازش و تسليم بكشند. انقلاب ما عظيم است و متكي به هيچ قدرتي نيست، نه قدرت شرق و نه قدرت غرب انقلاب هايي كه در دنيا مي شود، به يكي از اين دو ابرقدرت متكي است ولي انقلاب مردم ما انقلابي است متكي به خود مردم، پس مردم بايد از پيامدهاي انقلابشان گله نداشته باشند. امروز كشور ايران روي پاي خودش ايستاده است، لذا زحمت ها و توطئه ها را هم بايد تحمل كند.[3]
اسلامي بودن نهضت مانع از آسيب پذيري
متوجه باشيد كه امروز آن چيزي كه اهميتش بيشتر از چيزهاي ديگر است اين است كه ما حفظ اسلاميت اين نهضت را بكنيم . اين نهضت از اولش ‍ اسلامي بود و تا اينجا هم اسلامي هست و انشاء الله تا آخر هم اسلامي باشد و همه ما و همه شما و همه ملت و ... . دولت و همه بايد همشان اين باشد كه نهضت را اسلامي پيش ببرند. اگر اسلامي بودن نهضت محفوظ باشد، ديگر آسيب نمي بينيد.[4]
شكست ناپذيري در انقلاب مردمي با ايده اسلامي
آنها نمي دانند كه وقتي انقلاب مردمي باشد، آن هم با ايده اسلامي، با انقلاباتي كه گروهي و يا اشخاص مي كنند، با هم فرق هاي زياد دارد در انقلاب مردمي، همه مردم بر اثر فشارهايي كه در ساليان دراز ديده اند، كم كم براي نجات خود و كشورشان انقلاب مي كنند كه در انقلاب ما روحانيون و خطبا در بيداري مردم نقش اساسي داشتند وقتي انقلاب از متن مردم باشد نمي شود با گروهي يا دسته اي و يا حتي لشكرهايي آن را شكست داد مثلا آمريكا و يا يك قدرت بزرگ ديگر مي تواند ايران را اشغال كند، ولي نمي تواند انقلاب را شكست دهد چنانكه در افعانستان، شوروي با شكست روبرو شد و به نظر مي رسد كه پشيمان است آمريكا مي تواند با هواپيماهايش شهرهاي ما را بمباران كند، ولي وقتي وارد ايران شد چه ؟ مردم آنها را با چنگ و دندان از بين مي برند آناني كه خيال كردند مي توانند انقلاب ما را شكست دهند، از باب اين است كه نه اسلام را شناخته اند و نه مردم ايران را.[5]
مكتب اسلام عامل پيشبرد انقلاب
اينها نمي توانند ببينند اين انقلاب اسلامي شما را، و وقتي تحليل مي كنند كه خوب، چه شد، آدم اينجا با آدم جاهاي ديگر كه هر دو آدمند، همه جا هم يكي دعوي رهبري مي كند و مي گويد من رهبر، همه جا يك حزبي پيدا مي شود و مي گويد كه من حزب، لكن ايران چه بود كه به اين سرعت، به اين سرعت معجزه آسا پيشبرد كرد؟ وقتي تحليل مي كنند همه چيزها را مي بينند كه مكتب بود كه اين كار را كرد، اين مكتب اسلام است كه اين كار را كرد. مردم براي خدا اين كار را كردند.[6]
مشابهت با قيام انبياء و ائمه هدي
ملتي كه براي خدا و اسلام قيام كرده است، اين ملت تا اسلام هست به جاي خودش ايستاده است و خدمت مي كند. اين ملت براي دنيا قيام نكرده است كه اگر چنانچه جوانش گرفته شد رو برگرداند. اين ملت قيامش نظير قيام انبيا و قيام ائمه هدي است، نظير قيام حضرت ابي عبدالله سيدالشهد است . ملتي كه انگيزه قيامش اسلام و ايمان است ... . همه قدرت هاي عالم هم كه بر ضدش قيام بكنند و قيام كرده اند، اينها را از مقصد خودشان و انگيزه خودشان نخواهند برگرداند.[7]
قيام ملت در مقابل همه قدرتها
انقلاب اسلامي از باب اينكه از اول اسلامي بوده اينطور نبوده است كه يك نفر فرض كنيد كه غربزده يا شرق زده آمده باشد و انقلاب كرده باشد و مردم را دعوت به انقلاب كرده باشد، كودتا كرده باشد مساءله كودتا نبوده است، مساءله قيام يك ملت براي اينكه از دست ظلم داخل و خارج به تنگ آمده است قيام يك ملت است در مقابل همه قدرت ها، مهيا هم بايد باشد براي اينكه همه قدرت ها به او تهاجم كنند و هيچ توقع ما نداريم كه آمريكا با ما سر مصالحه داشته باشد يا شوروي همه اينها مي بينند كه اگر اين انقلاب در ايران انشاء الله به ثمر برسد و آنطوري كه خواست اسلام است تحقق پيدا بكند، ناچار اين انقلاب به خارج صادر مي شود، هيچ احتياجي به اين نيست كه كسي هم برود اين كار را بكند البته تكليف است كه دعوت بشود همه جا.[8]
هدف انقلاب همان هدف پيامبر (ص) است
...اين انقلاب چون مردمي و اسلامي است، از همه انقلاب هاي جهان پرثمرتر و كم ضايعه تر است و مردم انقلابي ما بايد بدانند كه براي حفظ اسلام و انقلاب و نگهباني از ثمرات آن و پاس خون شهيدان لازم است از خود بردباري انقلابي نشان دهند... هدف انقلاب ماهمان هدف پيامبر عظيمالشان است با صبر و تحمل انقلابي به پيش تا گسترش عدل الهي و اسلام عزيز.[9]
انقلاب اسلامي مقدمه ظهور
ما براي خاطر خداي تبارك و تعالي اين نهضت را و اين ادامه نهضت را دنبال كرديم و ملت ما بحمدالله با رشد ايمان و با قدرت الهي اين انقلاب را به پيش برد اميدواريم كه اين انقلاب يك انقلاب جهاني بشود و مقدمه براي ظهور حضرت بقيه الله - ارواحناله الفداء - باشد.[10]
انقلاب براي نجات اسلام
ما اين انقلابي كه كرديم و ملت ما كرد، اين را به حسب آن طوري كه از اول نداي او بلند شد و الان هم اين ندا بلند است، اين انقلاب براي اسلام بوده است نه براي كشور، نه براي ملت، نه براي به دست آوردن يك حكومت براي اين كه اسلام را از شر ابرقدرتها و جنايتكارهاي خارجي و از شر سليقه هاي كج داخلي داخل اسلامي نجات بدهد.[11]
پرتو افكني انقلاب در همه عالم
ملت ما بحمدالله با عنايت حق تعالي و عنايت اولياي خداي تبارك و تعالي كه به آنها ايمان داد، به آنها قدرت داد، اين ملت دست رد به سينه همه زد و ايستاد و گفت استقلال را ما مي خواهيم . آزادي را ما مي خواهيم و اگر به همين وضع پيش برود، مطمئن باشيد كه پرتوش همه عالم را خواهد گرفت .[12]
موج انقلاب در عالم
اگر نهضت شما و قيام شما و اينها مثل قيام هاي ديگر بود كه براي رسيدن به يك چيزهاي دنيوي بود، قيام كرده بوديد كه فراواني باشد، قيام كرده بوديد كه ارزاني باشد، قيام كرده بوديد كه رفاه باشد، قيام كرده بوديد كه مجالس ‍ لهو و لعب باشد، اگر براي اينها قيام كرديد، خوب حق داريد كه آنهايي كه مي خواهند شكوه كنند، شكوه كنند البته توده مردم شكوه ندارند، آني كه دارد، آنهايي است كه از آن مجالس لهو و لعب بازمانده اند، لكن توده اي كه قيام كرده است و از اول هم غير از اينكه ما براي اسلام و جمهوري اسلامي قيام كرديم، ديگر آمال و آرزويي نداريم اين ملت خسته نمي شود اين ملت اينطور نيست كه بگويد حالا كه نرسيديم به آن، پس برويم سراغ كارمان اين ملت ميبينند رسيده به آن الان موج اين نهضت ... . در عالم اين موج رفته است، در همه جاي دنيا اين موج پيروزي شما سايه افكن است .[13]
مهار هرج و مرج و بي نظمي در كوتاهترين مدت
شما اگر به بررسي انقلاب و حالاتي كه لازمه انقلاب يك ملت است بپردازيد و با تعمق و بي طرفي و بي نظري به آن نظر اندازيد، خواهيد ديد كه چه هرج و مرج و گسيختگي هايي در سراسر كشور انقلابي بوجود مي آيد، كه رسيدن به حداقل نظم و مهار نمودن آن سالهاي طولاني به درازا مي كشد و لااقل در مدتي طولاني با قحطي ها و مرض هاي پيگير و درگيري هاي در سطح كشور و چپاول ها و قتل و غارت ها و دزدي ها و فسادهاي اخلاقي و گرفتاري هاي بسيار ديگر دست به گريبان است و اين در حالي است كه انقلاب متكي به يك يا چند قدرت بزرگ باشد. ولي كشور ايران با بافتي كه انقلاب اسلامي داشت كه اسلام برنامه همگاني بود و انقلاب مردمي و مستقل بود، قبل از آنكه به پيروزي نهايي برسد با آنكه دولت رژيم سابق برقرار بود، با عده اي قليل از افراد متعهد، شوراي انقلاب را تشكيل داد و همچنين دولت موقت انتقالي را و در مدت بسيار كوتاه چندين رفراندم و انتخابات انجام گرفت و نظام جمهوري برقرار شد و از قحطي هيچ خبري نبود، مراكز فساد اخلاق و ميخانه ها و عشرتكده ها و قمارخانه ها و امور غير مشروع به سرعت برق برچيده شد و آنچه كه گروهك ها، خصوصا منافقين با چهره اي موافق، خود را وارد انقلاب نمودند و به جمع آوري و دزدي اسلحه و مهمات و اموال بي حساب مردم به صورتي رياكارانه دست زدند و با همان سلاح ها خود را مقابل مردم قرار دادند، بوجود آوردند، در مدتي نه چندان زياد در هم شكسته شد و كارهاي باقيمانده آنان همان چيزي است كه كشورهاي بزرگ و كوچك درحال آرامش دنيا با اين نوع درگيري ها و انفجارها دست و پنجه نرم مي كنند و روزي نيست كه در كشوري از كشورهاي به اصطلاح متمدن اروپا و آمريكا و ساير قاره انفجاري صورت نگيرد و كشور ايران هم در اين امور مشابه آنهاست، البته با حجمي بسيار كمتر اين پيروزي معنوي و مادي مرهون اسلامي بودن انقلاب و مردمي بودن و توجه مردم به اسلام و تحول روحي عظيمي است كه خداوند در اين ملت، معجزه آسا ايجاد فرمود.[14]
[1] . صحيفه نور جلد:15 صفحه :91 تاريخ سخنراني :19/5/60
[2] . صحيفه نور جلد:12 صفحه :187 تاريخ سخنراني :27/3/59
[3] . صحيفه نور جلد:19 صفحه :58 تاريخ سخنراني :18/6/63
[4] . صحيفه نور جلد:12 صفحه :191 تاريخ سخنراني :1/4/59
[5] . صحيفه نور جلد:16 صفحه :26 تاريخ سخنراني :14/11/60
[6] . صحيفه نور جلد:12 صفحه :195 تاريخ سخنراني :4/4/59
[7] . صحيفه نور جلد:15 صفحه :195 تاريخ سخنراني :26/7/60
[8] . صحيفه نور جلد:16 صفحه :10 تاريخ سخنراني :30/10/60
[9] . صحيفه نور جلد:16 صفحه :45 تاريخ سخنراني :22/11/60
[10] . صحيفه نور جلد:16 صفحه :88 تاريخ سخنراني :1/1/61
[11] . صحيفه نور جلد:20 صفحه :64 تاريخ سخنراني :21/11/65
[12] . صحيفه نور جلد:20 صفحه :178 تاريخ سخنراني :21/11/66
[13] . صحيفه نور جلد:17 صفحه :63 تاريخ سخنراني :25/7/61
[14] . صحيفه نور جلد:17 صفحه :188 تاريخ سخنراني :21/11/61
@#@
ايستادگي در مقابل شرق و غرب
چنانچه اين انقلاب اسلامي يك انقلاب عادي نيست و متكي به هيچ يك از دو قطب شرق و غرب نمي باشد از اين جهت ويژگي هاي خاص خود را داشته و دارد و با پيمودن صراط مستقيم لا شرقيه و لا غربيه در مقابل هر دو قطب ايستاده است و از هيچ يك از قدرت هاي افسانه اي نهراسيده است كه همين موجب پيروزي هاي معجزه آسايش گرديد، گرچه موجب توطئه ها و آتش افروزي هاي فراوان عليه خودش هم شد لكن در هيچ مرحله اي عقب گرد نكرد.[1]
انقلاب دروني
اين انقلاب با انقلاب هاي ساير كشورها و انقلاب هايي كه در دنيا اتفاق افتاده است، فرق دارد. انقلاب هايي كه در دنيا تاكنون اتفاق افتاده است، قدرت را از دست يك قدرتمند، يك جابر، به دست يك جابر ديگري كه يا مثل اين يا بالاتر از اين است منتقل كردند. شما مطالعه كنيد در حال انقلاب هايي كه در دنيا پيدا شده است يا كودتاهايي كه هر روز واقع مي شود و شده است، ببينيد كه آيا وضع آن جا چطور است، جز اين است كه با اغفال مردم يك انقلاب پيدا شده است و يك قدرتي را كنار گذاشته اند، يك قدرت مشابه او يا بدتر از او را سر كار آورده اند . هيچ در حال ملتها فرق حاصل نشده است يا حال ملتها بدتر شده است . اين انقلاب فرانسه، آن انقلاب شوروي، مطالعه كنند اشخاص ببينند كه آيا قبل از اين انقلاب ها چه بوده است و حالاچي هست و آيا به حال ملتها يك اثري حاصل شده است، فكري براي ملتهاشان كرده اند يا همه اش اعمال زور است و قدرت ؟ انقلابي كه در ايران واقع شد ... يك انقلابي در باطن مردم حاصل شد، (آن انقلاب گرايش اقشار ملت به اسلامي كه تا اين عصر خصوصا در اين سده هاي آخر به طاق نسيان سپرده شده بود و از اسلام جز يك آداب خشك كه هيچ به حال ديگران ضرري نداشت و هيچ در فكر ملتها نبودند، همين باقي مانده بود). اين ملت به خواست خداي تبارك و تعالي و با عنايات خاصه او اول منقلب شد در معنويات، جوان (ها) از آن حال سابق برگشتند به يك حال اسلامي و فهميدند كه اسلام چه بايد باشد و چه بايد بكند، دنبال او اين انقلاب حاصل شد. اگر اين مساءله حاصل نشده بود، انقلاب اين جا هم مثل يكي از انقلاب هاي ديگري بود كه حالشان را مي بينيد و ديديد. آن چيزي كه در اين جا حاصل شد و بايد او را جزء معجزات ما حساب بكنيم، همان انقلاب دروني اين ملت بود.[2]
جدايي از همه انقلابها در پيدايش، كيفيت مبارزه و انگيزه
ما مي دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد. با تاييدات غيببي الهي پيروز گرديد. اگر نبود دست تواناي خداوند (امكان نداشت يك جمعيت سي و شش ميليوني با آن تبليغات ضد اسلامي و ضد روحاني، (به) خصوص در اين صد سال اخير و با آن تفرقه افكني هاي بي حساب قلمداران و زبان مردان در مطبوعات و سخنراني ها و مجالس و محافل ضداسلامي و ضدملي به صورت مليت و آن همه شعرها و بذله گويي ها و آن همه مراكز عياشي و فحشاء و قمار و مسكرات و مواد مخدره كه همه و همه براي كشيدن نسل جوان فعال كه بايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ميهن عزيز خود فعاليت نمايند، به فساد و بي تفاوتي در پيش آمدهاي خائنانه كه به دست شاه فاسد و پدر بي فرهنگش و دولت ها و مجالس فرمايشي كه از طرف سفارتخانه هاي قدرتمندان بر ملت تحميل شد و از همه بدتر وضع دانشگاه ها و دبيرستان ها و مراكز آموزشي كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده مي شد، با به كار گرفتن معلمان و استادان غرب زده يا شرق زده صد در صد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامي بلكه ملي صحيح، با نام مليت و ملي گرايي گرچه در بين آنان مرداني متعهد و دلسوز بودند لكن با اقليت فاحش آنان و در تنگنا قراردادنشان كار مثبتي نمي توانستند انجام دهند و با اين همه و ده ها مسائل ديگر از آن جمله به انزوا و عزلت كشيدن روحانيان و با قدرت تبليغات به انحراف فكري كشيدن بسياري از آنان)، ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت، يكپارچه قيام كنند و در سرتاسر كشور با ايده واحد و فرياد الله اكبر و فداكاري هاي حيرت آور و معجزه آسا تمام قدرت هاي داخل و خارج را كنار زده و خود مقدرات كشور را به دست گيرد بنابراين شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام و ترديد نيست كه اين يك تحفه الهي و هديه غيببي بوده كه از جانب خداوند منان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است .[3]

[1] . صحيفه نور جلد:19 صفحه :5 تاريخ سخنراني :7/3/63
[2] . صحيفه نور جلد:19 صفحه :269 تاريخ سخنراني :21/11/64
[3] . صحيفه نور جلد:21 صفحه :175 تاريخ سخنراني :14/3/68
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني- تحولات اجتماعي و انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :