امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1888
امام خميني و استمرار مبارزه (1350-1356)
هم زمان با افزايش توليد و بهاي نفت از سال 1350 به بعد ، شاه احساس قدرت بيشتري مي كرد و به موازات آن قلع و قمع مخالفين شدت يافت و رژيم ايران در مسابقه اي جنون آميز خريد تجهيزات نظامي و كالاهاي مصرفي آمريكا و ايجاد پايگاههاي نظامي متعدد براي آمريكائيان در كشور و افزايش روابط تجاري و نظامي با اسرائيل را سرعت بخشيد . جشنهاي دو هزار و پانصدمين سال سلطنت شاهان ايران با حضور سران بسياري از ممالك جهان با هزينه هاي گزاف بر ملت ايران تحميل شد . اين جشنها نمايشي براي نشان دادن قدرت و ثبات رژيم شاه بود .
اواخر اسفند 1353 ، شاه با تشكيل حزب درباري (( رستاخيز )) و ايجاد سيستم تك حزبي ، خودكامگي را به حد اعلي رساند و طي يك نطق تلويزيوني اعلام كرد كه تمام ملت ايران بايد عضو اين حزب شوند و كساني كه مخالفند بايست گذرنامه خود را گرفته و از كشور خارج شوند. امام خميني بلافاصله طي فتوايي اعلام كرد : (( نظر به مخالفت اين حزب با اسلام و مصلحت مسلمان ايران ، شركت در آن بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استيصال مسلمين و مخالفت با آن از روشن ترين موارد نهي از منكر است )) . فتواي امام خميني و برخي ديگر از علماي اسلام كارساز و موثر افتاد . رژيم شاه عليرغم تبليغات گسترده پس از چند سال رسما شكست رستاخيز را اعلام و آنرا منحل كرد .
سال 1354 در سالگرد قيام 15 خرداد ، مدرسه فيضيه قم بار ديگر شاهد قيم طلاب انقلابي بود . فريادهاي درود بر خميني و مرگ بر سلسله پهلوي به مدت دو روز ادامه داشت . اين حركت انقلابي بر شاه و ساواك بسيار گران مي آمد . ماءموران پليس مدرسه را محاصره و در جريان يك يورش بيرحمانه و ضرب و شتم طلاب ، كليه معترضين را دستگير و به زندان افكندند .
شاه در ادامه سياستهاي مذهب ستيز خود در اسفند 1354 وقيحانه تاريخ رسمي كشور را از مبداء هجرت پيامبر اسلام به مبداء سلطنت شاهان هخامنشي تغيير داد . امام خميني در واكنش سخت ، فتوا به حرمت استفاده از تاريخ بي پايه شاهنشاهي داد . تحريم استفاده از اين مبداء موهوم تاريخي همانند تحريم حزب رستاخيز از سوي مردم ايران استقبال شد و هر دو مورد افتضاحي براي رژيم شاه شده و رژيم در سال 1357 ناگزير از عقب نشيني و لغو تاريخ شاهنشاهي شد .
دمكراتها در سال 1355 به كاخ سفيد راه يافتند . كمكهاي مالي گسترده شاه به جمهوريخواهان در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريكا نتيجه اي نبخشيد بود . جيمي كارتر با شعار حقوق بشر و محدوديت در صدور اسلحه به خارج كشور ، پيروز شده بود . اين شعارها به منظور جلوگيري از رشد احساسات ضد آمريكايي در كشورهايي نظير ايران مطرح شده بود متعاقب سياستهاي حزب دمكرات آمريكا ، شاه در ايران سياست (( فضاي باز سياسي )) را اعلام و دست به تغييرات ظهري و جايجايي مهره ها زد . خط مشي هاي آمريكا در مورد ايران كه به وسيله وزارتخانه آمريكا و سازمان سيا ترسيم و به سفارت اين كشور در تهران ارسال مي شد
حميد انصاري - Imam-khomeini.com
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :