امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
2127
تيمم
سئوال 1: مواردي كه مكلف بايد به جاي وضو و غسل، تيمم بگيرد را لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: در هفت مورد به جاي وضو و غسل بايد تيمم كرد:
1. آنكه تهيه‌ي آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.
2. آنكه به واسطه‌ي پيري، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله‌اي كه آب از چاه بكشد، دسترسي به آب نداشته باشد.
3. آنكه از استعمال آب بر جان خود بترسد، يا بترسد كه به واسطه‌ي استعمال آب مرض يا عيبي در او پيدا شود.
4. آنكه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند خود او يا اطرافيانش از تشنگي بميرند يا مريض شوند يا به مشقت افتند.
5. كسي كه بدن يا لباسش نجس است و كمي آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براي آب كشيدن بدن يا لباس او نمي‌ماند.
6. اگر غير از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است آبا يا ظرف ديگري ندارد.
7. هرگاه وقت به قدري تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي‌شود.
(ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص386 الي398 )
سئوال 2: بر چه چيزهايي مي‌توان تيمم كرد و تيمم ما صحيح خواهد بود؟
جواب: تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ و مانند آن اگر پاك باشند صحيح است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م684)
سئوال 3: اگر مي‌شود شيوه‌ي تيمم صحيح را برايم روشن فرماييد؟
جواب: در تيمم چهار چيز واجب است:
1. نيت
2. زدن كف دو دست با هم بر چيزي كه تيمم بر آن صحيح است
3. كشيدن كف دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن، از جايي كه موي سر مي‌رويد، تا ابروها و بالاي بيني
4. كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.
(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م700 )
سئوال 4: آيا مي‌توان تيمم بدل از وضو و غسل را با هم يكجا يعني با يك نيت بجا آورد؟
جواب: خير ـ بايد هر كدام را جداگانه به جا آورد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م722 و725)
سئوال 5: آيا تيمم بدل از غسل فقط در رابطه با جنابت است؟ در مورد حيض و... چطور؟ (مقلد امام ـ ره ـ)
جواب: در هر موردي كه مكلف به جهت تنگي وقت يا عذر ديگر مثل ضرر داشتن و يا نبود آب از انجام غسل معذور باشد مي‌تواند با تيمم بدل از غسل به وظايف عبادي خود عمل نمايد و فرقي بين غسل جنابت و ساير اغسال در اين جهت نيست. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م721 و722 )
سئوال 6: وارد شدن به مساجد با تيمم بدل از غسل جنابت چه حكمي دارد؟
جواب: اگر تيمم به جهت ضرر داشتن آب براي بدن باشد، با آن تيمم مي‌توان داخل مسجد شد و اگر به جهت تنگي وقت باشد، كه اثرش فقط اجازه براي خواندن نماز است، با آن نمي‌توان داخل مسجد شد ـ البته نظر ديگري هم در اين خصوص وجود دارد كه مي‌فرمايند در اين صورت تنها به مقدار خواندن نماز واجب مي‌تواند در مسجد باشد. مي‌توانيد شما خصوص مورد را از مرجع تقليد خود سئوال فرمائيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م726)
سئوال 7: آيا تيمم زدن بر روي شن و ماسه مخلوط كه اندكي هم نمناك است صحيح است؟
جواب: اشكال ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص403, م691)
سئوال 8: آيا محل‌هاي تيمم بايد پاك باشد؟ حال ا گر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد چه بايد بكنيم؟
جواب: در تيمم بايد پيشاني و كف دست‌ها و پشت دستها پاك باشد و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، بايد با همان كف دست نجس تيمم كند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م706 )
سئوال 9: اگر به واسطه‌ي نداشتن آب يا عذر ديگري شخص تيمم كند بعد از برطرف شدن عذر تيمم صحيح است و مي‌توان با آن نماز خواند؟
جواب: بعد از برطرف شدن عذر، تيمم او باطل مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م719)
سئوال 10: شخصي كه يك چشم او عمل شده و دكتر سفارش نموده كه آب براي چشم او ضرر دارد و از تيمم هم براي اينكه گرد و خاك به چشم نرود خودداري كند، بدون وضو و تيمم، نماز چه صورت دارد؟
جواب: بايد بر روي زمين يا سنگي كه غبار ندارد تيمم كند و نماز بدون وضو و تيمم قضاء دارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س237)
سئوال 11: آيا تيمم در زمين‌هايي كه در زمان طاغوت از صاحبان‌شان گرفته شده و در اختيار ديگران است، صحيح است؟
جواب: براي كسي كه يقين بغصب بودن زمين ندارد، تيمم او صحيح است و كسي كه علم به غصب بودن زمين دارد تيمم او باطل خواهد بود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م694 و696)
سئوال 12: اگر كسي كه وظيفه‌اش تيمم است، به علت شكستگي يك دست، نتواند آن را به پيشاني برساند، آيا براي كشيدن به پيشاني، يك دست سالم كافي است يا اينكه نائب گرفتن لازم است؟
جواب: در فرض مرقوم با دست سالم تيمم كنيد و گرفتن نائب لازم نيست. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س243)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :