امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
2829
خريد و فروش
سؤال 1: حكم خريد وسايلي چون كفش و لباس و غيره از دست فروش ها در صورتي كه نمي دانيم كه اين وسايل را از چه طريقي به دست آورده اند چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه نمي دانيد از چه راهي تهيه كرده اند خريد از آنها اشكالي ندارد. (ر.ك توضيح المسائل 12 مرجع ج2، ص224 و 225)
سؤال 2: خريد و فروش حواله هاي ثبت نام ماشين, موتور, اوراق مشاركت در طرح هاي دولت چه حكمي دارد؟
جواب: شخص مي تواند اولويتي را كه كارخانه براي او به خاطر پيش پرداخت پول ماشين و موتور قائل است به مبلغي با ديگري مصالحه نمايد و خريد و فروش اوراق مشاركت در صورتي كه موجب شركت در طرح يا كارخانه اي مي باشد مانعي ندارد. (سؤال از دفتر آيت الله فاضل لنكراني)
سؤال 3: اگر زميني را دو نفر به طور شراكتي بخرند و يكي از آنها بدون اطّلاع طرف ديگر زمين را بسازد چه حكمي دارد؟
جواب: تصرّف در زمين مشترك بدون رضايت شريك غصب و حرام و موجب ضمان اجرة المثل مدت تصرف است. و شريك مي تواند تقاضاي افراز زمين و تخريب ساختمان شريك در سهم خود را بنمايد و شريكي كه اقدام به ساخت كرده بايد رضايت طرف ديگر را جلب نمايد. (ر.ك توضيح المسائل 12 مرجع ج2، ص5 ـ 254)
سؤال 4: طرحهايي از قبيل پنتاگونا, شجره انفاق, فروش الماس و ... چگونه است آيا جايز است؟
جواب: اين گونه معاملات مصداق اكل مال به باطل است و جايز نيست و اگر پولي هم به حساب شما ريخته شود بايد به صاحبش برگردانيد و اگر صاحبش را نشناسيد بايد به فقير غير سيد صدقه بدهيد. (ر.ك استفتائات آيت الله مكارم ج1، ص151 ـ 150)
سؤال 5: شخصي با شرايط كامل و در حال هوش و عقل و صحت بدن, همة زمين خود را به دو دختر بالغ خود به بيع خياري و جائزي به مدت يك سال خيار فروخته است شخص مذكور قبل از انقضاء مدت مذكور, فوت كرده است و دو همسر وي در هنگام فوت حامله بوده اند و بعد از فوت وي دو پسر به دنيا آورده اند حال آنكه شخص مذكور وصي هم نداشته است؛ آيا بيع خياري زمين را اين دو پسر نوزاد, توسط كدام يك از اقارب و يا عدول مؤمنين, مي توانند قبل از انقضاء مدت خيار فسخ نمايند؟ در صورت عدم فسخ شرعي, بعد از بلوغ پسران, فسخ اين معامله چگونه است؟
جواب: حق خيار به تمام ورثه از جمله زن, ارث مي رسد ولي اعمال آن منوط به توافق تمام ورثه است و وليّ شرعي صغير بدون موافقت ساير ورثه ـ از جمله دو دختر ميت كه خريدار زمين بوده اند ـ نمي تواند فسخ كند و بعد از گذشتن مدت خيار, معامله لازم و غير قابل فسخ مي شود. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص162، س203)
سؤال 6: خريد و فروش چك هاي بانكي كه در دست مردم است جايز است يا خير؟ و آيا چك هاي بانكي كه مثلاً براي دو ماه آينده صادر شده را به قيمت كمتر, نقداً خريد يا نه؟ (مقلد امام خميني (ره))
جواب: فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ربا و حرام است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص175، س225)
سؤال 7: اگر كسي در مقابل طلبي كه دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال دارد يا نه؟ (مقلد امام خميني (ره))
جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد ولي فروش آن به غير مديون به كمتر, ربا و حرام است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج1، ص 176، س227)
كسب هاي حرام
سؤال 1: پيه و چربي حيواني كه از كشور خارجي غير مسلمان جهت درست كردن صابون وارد مي شود از لحاظ خريد و فروش و مصرف آن صابون چه صورت دارد؟
جواب: خريد و فروش ميته و اجزاء آن جايز نيست و استعمال آن محل اشكال است و احتياط ترك نشود و در فرض مسأله اگر وارد كننده مسلمان باشد و احتمال داده شود كه احراز تذكيه حيوان را كرده و در دسترس مسلمين قرار داده حكم ميته را ندارد. (ر.ك توضيح المسائل 12 مرجع ج2، ص208 م 2062)
سؤال 2: كارخانه هايي هستند كه خمير ريش توليد مي كنند و در غير ريش تراشي نيز به كار مي رود ولي عمدة مصرف آن تراشيدن ريش است آيا توليد و خريد و فروش آن از نظر شرعي اشكال دارد؟ (مقلد امام خميني (ره))
جواب: اگر مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آنكه به قصد صرف در حرام يا علم به آن انجام شود. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص6، س7)
سؤال 3: خريد و فروش تيغ, ماشين خودتراش كه جهت تراشيدن صورت و غيره به كار برده مي شود چه صورتي دارد؟ (مقلد امام خميني (ره))
جواب: چنانچه به منظور استفادة حرام يا با علم به آن نباشد اشكال ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص7، س8)
سؤال 4: خريد و فروش راديو و تلويزيون در صورتي كه فروشنده مي داند از فيلم هاي سكسي يا غنا از اين دستگاه ها استفاده مي شود جايز است؟
جواب: با فرض داشتن منافع حلال معامله باطل نيست. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص8، س11)
سؤال 5: خريد و فروش و ساختن انگشتري طلاي مردانه, زرد يا سفيد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر طلاي زرد آن مستهلك نيست به طوري كه طلاي زرد به آن صدق مي كند اشكال دارد هر چند رنگ آن تغيير كرده باشد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص8، س13)
سؤال 6: آيا در خيابان ها جلو مغازه ها كه جوانها يا بچه ها فوتبال دستي بازي مي كنند و يك نوشابه يا يك بستني مي برند چه حكمي دارد؟ آيا قمار محسوب مي شود يا نه؟
جواب: فرض مسأله جايز نيست و قمار محسوب است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص9، س16)
سؤال 7: نقاشي كردن و ترسيم چهرة اشخاص و حيوانات آيا حرام است يا حكم ديگري دارد؟
جواب: اگر برجستگي ندارد مانع ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص18، س46)
سؤال 8: آيا در اسلام خريد و فروش عروسك هاي اسباب بازي اشكال دارد يا خير؟
جواب: مانعي ندارد اگر چه ساختن مجسمة ذي روح جايز نيست. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص19، س47)
سؤال 9: دانش شعبده و تردستي يا سحر را فرا گرفتن يا ديدن آن چه صورت دارد؟
جواب: تعليم و تعلم شعبده و سحر يا تردستي و اعمال آن حرام است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص22، س56)
سؤال 10: اين جانب در كارخانه اي كار مي كنم كه كارش آب ميوه گيري است تقاضا دارم بفرماييد من چه وظيفه اي در مقابل كارهاي نامشروع اين كارخانه دارم براي اينكه به ما دستور مي دهند در آب پرتقال آب مخلوط نماييم آيا به كار خود ادامه دهيم يا نه؟ (مقلد امام خميني (ره))
جواب: اگر مي دانيد كه در وقت فروش به عنوان آب پرتقال خالص فروخته مي شود بايد دست از اين كار برداريد و در غير اين صورت براي شما اشكالي ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص22، س58)
سؤال 11: حقوق كارمنداني كه در قسمت ربوي بانك كار مي كرده اند مباح است يا خير؟
جواب: حقوقي كه در مقابل كار حرام گرفته مي شود حلال نيست. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص25، س64)
سؤال 12: اين جانب در تاريخ 1353 به استخدام بانك ملي درآمدم در اين مدت حقوقي كه از بانك گرفته ام آيا حلال است يا خير؟ در صورت حلال نبودن تكليف اين جانب را با توجه به اينكه در اين مدت خانه خريده و زن اختيار كرده ام و مقداري جنس و پول موجود دارم معين فرماييد؟
جواب: كارهاي واگذاري به شما اگر مشروع بوده حقوق دريافتي در مقابل آن حلال است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص26، س66)
سؤال 13: عده اي از افراد به نام دعانويس كه از كتاب مجمع الدعوات و ساير كتب ديگر براي رفع امراض و اصلاح اختلاف زن و شوهر دعاهايي مي نويسند و عده اي با عقايد خود براي گرفتن دعا در نزد آنها رفته و قدري پول به عنوان هديه به آنها مي دهند از نظر شارع مقدس اسلام اين عمليات چه صورتي دارد و پولي كه اينها از اين راه به دست مي آورند حلال است يا حرام؟
جواب: اگر پول را با رضايت مي دهند حلال است ولي بايد از ادعيه مأثوره يا از مضامين صحيحه باشد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص29، س77)
سؤال 14: فروش هروئين و به دست آوردن درآمد از اين طريق چه حكمي دارد و آيا سيگار كشيدن جايز است يا خير؟
جواب: فروش هروئين جايز نيست و پول هروئين حرام است و سيگار كشيدن حرام نيست ولي بهتر است سيگار نكشيد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص35 سؤالات 98 ـ 97 ـ 96)
سؤال 15: آيا خواندن كتب غير اسلامي مانند بهائيت و كمونيستي و ساير مرام هاي الحادي حرام است؟
جواب: اگر خوف انحراف در بين باشد بايد ترك كنند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص40، س112)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :