امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1636
نمازهائي كه بايد بترتيب خوانده شود
مسأله 755
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند باطل است .
مسأله 756
اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است ، نميتواند نيت را به نماز عصر برگرداند بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند و همينطور است در نماز مغرب و عشا .
مسأله 757
اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر برگرداند و داخل ركن شود و بعد يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده ، نمازش باطل است وبايد نماز عصر را بخواند ، ولي اگر پيش از داخل شدن در ركن يادش بيايد بايد نيت را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نيت ظهر خوانده دوباره به نيت عصر بخواند و نمازش صحيح است .
مسأله 758
اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه ، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند . ولي اگر وقت بقدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز ، مغرب ميشود بايد به نيت نماز عصر ، نماز را تمام كند و نماز ظهرش قضا ندارد.
مسأله 759
اگر در نماز عشا ، پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، چنانچه وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز ، نصف شب ميشود ، بايد به نيت عشا نماز را تمام كند ، واگر بيشتر وقت دارد ، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتي تمام كند ، بعد نماز عشا را بخواند .
مسأله 760
اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، بايد نماز را تمام كند ، بعد نماز مغرب را بخواند ، ولي اگر اين شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب لازم نيست .
مسأله 761
اگر انسان نمازي را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد ، نمازي را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است ، نميتواند نيت را به آن نماز برگرداند ، مثلا موقعي كه نماز عصر را احتياطا ميخواند ، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است ، نميتواند نيت را به نماز ظهر برگرداند .
مسأله 762
برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست .
مسأله 763
اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد ، انسان ميتواند در بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند ، ولي بايد برگرداندن نيت ، به نماز قضا ممكن باشد ، مثلا اگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتي ميتواند نيت را به قضاي صبح برگرداند كه داخل ركعت سوم نشده باشد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :