امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1687
احكام قبله
مسأله 776
خانه كعبه كه در مكه معظمه ميباشد قبله است ، و بايد روبروي آن نماز خواند ، ولي كسي كه دور است اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله‌نماز ميخواند كافي است و همچنين است كارهاي ديگري كه مانند سر بريدن حيوانات ، بايد رو به قبله انجام گيرد .
مسأله 777
كسي كه نماز واجب را ايستاده ميخواند ، بايد طوري بايستد كه بگويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانوهاي او و نوك پاي او هم رو به قبله باشد .
مسأله 778
كسي كه بايد نشسته نماز بخواند ، اگر نميتواند بطور معمول بنشيند و در موقع نشستن ، كف پاها را به زمين ميگذارد ، بايد در موقع نماز صورت و سينه وشكم او رو به قبله باشد و لازم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد .
مسأله 779
كسي كه نميتواند نشسته نماز بخواند ، بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد ، و اگر ممكن نيست بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد ، و اگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد بطوري كه كف پاي او رو به قبله باشد .
مسأله 780
نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد و در سجده سهو هم احتياط مستحب همين است .
مسأله 781
نماز مستحبي را ميشود در حال راه رفتن و سواري خواند و اگر انسان در اين دو حال ، نماز مستحبي بخواند لازم نيست رو بقبله باشد .
مسأله 782
كسي كه ميخواهد نماز بخواند ، بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد ، تا يقين كند كه قبله كدام طرف است ، و ميتواند بگفته دو شاهد عادل كه از روي نشانه‌هاي حسي شهادت ميدهند يا بقول كسي كه از روي قاعده علمي قبله را ميشناسد و محل اطمينان است عمل كند ، و اگر اينها ممكن نشد بايد به گماني كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاي آنان يا از راههاي ديگر پيدا ميشود عمل نمايد حتي اگر از گفته فاسق يا كافري كه بواسطه قواعد علمي قبله را ميشناسد گمان به قبله پيدا كند كافي است .
مسأله 783
كسي كه گمان به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قويتري پيدا كند نميتواند بگمان خود عمل نمايد ، مثلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ولي بتواند از راه ديگر گمان قويتري پيدا كند نبايد به حرف او عمل نمايد .
مسأله 784
اگر براي پيدا كردن قبله وسيله‌اي ندارد ، يا با اين كه كوشش كرده ، گمانش به طرفي نميرود ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر باندازه چهار نماز وقت ندارد ، بايد به اندازه‌اي كه وقت دارد ، نماز بخواند ، مثلا اگر فقط باندازه يك نماز وقت دارد ، بايد يك نماز بهر طرفي كه ميخواهد بخواند . و بايد نمازها را طوري بخواند كه يقين كند يكي از آنها رو بقبله بوده يا اگر از قبله كج بوده بطرف دست راست و دست چپ قبله نرسيده است .
مسأله 785
اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند ولي احتياط مستحب آن است كه در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند .
مسأله 786
كسي كه بايد به چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا را بخواند بهتر آن است كه نماز اول را به هر چند طرف كه واجب است بخواند ، بعد نماز دوم را شروع كند .
مسأله 787
كسي كه يقين به قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايد رو به قبله انجام داد ، مثلا بخواهد سر حيواني را ببرد ، بايد به گمان عمل نمايد و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :