امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1680
قرائت
مسأله 978
در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب يوميه ، انسان بايد اول حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند .
مسأله 979
اگر وقت نماز تنگ باشد ، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند ، دزد يا درنده ، يا چيز ديگري به او صدمه بزند ، نبايد سوره را بخواند و اگر در كاري عجله داشته باشد ميتواند سوره را نخواند .
مسأله 980
اگر عمدا سوره را پيش از حمد بخواند نمازش باطل است واگر اشتباها سوره را پيش از حمد بخواند ودر بين آن يادش بيايد ، بايد سوره را رها كند وبعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند .
مسأله 981
اگر حمد و سوره يا يكي از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن بركوع بفهمد نمازش صحيح است .
مسأله 982
اگر پيش از آن كه براي ركوع خم شود ، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده بايد بخواند . واگر بفهمد سوره را نخوانده ، بايد فقط سوره را بخواند ولي اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، بايد اول حمد وبعد از آن دوباره سوره را بخواند ، و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه بركوع برسد ، بفهمد حمد و سوره ، يا سوره تنها ، يا حمد تنها را نخوانده ، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد .
مسأله 983
اگر در نماز يكي از چهار سوره‌اي را كه آيه سجده دارد و در مسأله 355 گفته شد ، عمدا بخواند نمازش باطل است .
مسأله 984
اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌اي شود كه سجده واجب دارد ، چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد ، بايد آن سوره را رها كند وسوره ديگر بخواند و اگر بعد از خواندن آيه سجده ، بفهمد بايد در بين نماز با اشاره سجده آنرا بجا آورد و بهمان سوره كه خوانده اكتفا نمايد .
مسأله 985
اگر در نماز آيه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند نمازش صحيح است .
مسأله 986
در نماز مستحبي خواندن سوره لازم نيست ، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد ، ولي در بعضي از نمازهاي مستحبي مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصي دارد ، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد ، بايد همان سوره را بخواند .
مسأله 987
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد ، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد ، سوره منافقين بخواند و اگر مشغول يكي از اينها شود ، بنابر احتياط واجب نميتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند .
مسأله 988
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون شود ، نميتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند ولي در نماز جمعه ونماز ظهر روز جمعه اگر از روي فراموشي به جاي سوره جمعه و منافقين ، يكي از اين دو سوره را بخواند ، تا به نصف نرسيده ، ميتواند آنرا رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند .
مسأله 989
اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون بخواند ، اگر چه به نصف نرسيده باشد بنابر احتياط واجب نميتواند رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند .
مسأله 990
اگر در نماز ، غير سوره قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون سوره ديگري بخواند ، تا به نصف نرسيده ميتواند رها كند و سوره ديگر بخواند .
مسأله 991
اگر مقداري از سوره را فراموش كند يا از روي ناچاري ، مثلا به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر نشود آنرا تمام نمايد ميتواند آن سوره را رها كند وسوره ديگر بخواند ، اگر چه از نصف گذشته باشد يا سوره‌اي را كه ميخوانده قل هو الله احد ، يا قل يا ايها الكافرون باشد .
مسأله 992
بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند .
مسأله 993
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتي حرف آخر آنها را بلند بخواند و اين در صورتي است كه به كلمه بعد وصل كند ، و در غير اين صورت بلند خواندن حرف آخر كلمه لازم نيست .
مسأله 994
زن ميتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند ، ولي اگر نامحرم صدايش را بشنود بنابر احتياط واجب بايد آهسته بخواند .
مسأله 995
اگر در جائي كه بايد نماز را بلند خواند عمدا آهسته بخواند ، يا در جائي كه بايد آهسته خواند عمدا بلند بخواند ، نمازش باطل است ولي اگر از روي فراموشي يا ندانستن
مسأله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نيست مقداري را كه خوانده دوباره بخواند .
مسأله 996
اگر كسي در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند ، مثل آن كه آنها را با فرياد بخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 997
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسي كه به هيچ قسم نميتواند صحيح آنرا ياد بگيرد ، بايد هر طور كه ميتواند بخواند و احتياط مستحب آنست كه نماز را به جماعت بجا آورد .
مسأله 998
كسي كه حمد وسوره و چيزهاي ديگر نماز را به خوبي نميداند و ميتواند ياد بگيرد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است ، بنابر احتياط واجب در صورتي كه ممكن باشد ، بايد نمازش را به جماعت بخواند.
مسأله 999
احتياط واجب آن است كه براي ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرند ولي براي مستحبات آن اشكال ندارد .
مسأله 1000
اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند ، يا عمدا آنرا نگويد يا بجاي حرفي حرف ديگر بگويد مثلا بجاي ( ض ) ( ظ ) بگويد يا جائي كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ، زير و زبر بدهد ، يا تشديد را نگويد نماز او باطل است .
مسأله 1001
اگر انسان كلمه‌اي را صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند وبعد بفهمد غلط خوانده احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 1002
اگر زير و زبر كلمه‌اي را نداند بايد ياد بگيرد ولي اگر كلمه‌اي را كه وقف كردن آخر آن جايز است هميشه وقف كند ياد گرفتن زير و زبر آن لازم نيست و نيز اگر نداند مثلا كلمه‌اي به ( س ) است يا به ( ص ) بايد ياد بگيرد و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند ، مثل آن كه در اهدنا الصراط المستقيم ، مستقيم را يكمرتبه با سين و يكمرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است مگر آن كه هر دو جور قرائت شده باشد و به اميد رسيدن بواقع بخواند .
مسأله 1003
اگر در كلمه‌اي واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد وحرف بعد از واو در آن كلمه همزه ( ء ) باشد مثل كلمه سوء بهتر است آن واو را مد بدهد يعني آنرا بكشد و هم چنين اگر در كلمه‌اي الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد مثل جاء بهتر است الف آنرا بكشد و نيز اگر در كلمه‌اي ( ي ) باشد وحرف پيش از ( ي ) در آن كلمه زير داشته باشد وحرف بعد از ( ي ) در آن كلمه همزه باشد مثل ( جيء ) بهتر آن است ( ي ) را با مد بخواند و اگر بعد از اين واو و الف و ( ي ) بجاي همزه ( ء ) حرفي باشد كه ساكن است يعني زير و زبر و پيش ندارد باز هم بهتر آنست اين سه حرف را با مد بخواند ، مثلا در ولا الضالين كه بعد از الف حرف لام ساكن است ، بهتر آن است الف آن را با مد بخواند .
مسأله 1004
احتياط مستحب آن است كه در نماز ، وقف به حركت و وصل به سكون ننمايد و معني وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه‌اي را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد ، مثلا بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد و بعد قدري فاصله دهد وبگويد مالك يوم الدين . و معني وصل به سكون آنست كه زير يا زبر يا پيش كلمه‌اي را نگويد وآن كلمه را به كلمه بعد بچسباند مثل آن كه بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير ندهد وفورا مالك يوم الدين را بگويد .
مسأله 1005
در ركعت سوم و چهارم نماز ميتواند فقط يك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد يعني سه مرتبه بگويد سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر و اگر يك مرتبه هم تسبيحات اربعه بگويد كافي است وميتواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد وبهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند .
مسأله 1006
در تنگي وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد .
مسأله 1007
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز ، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند .
مسأله 1008
اگر در ركعت سوم وچهارم حمد بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد بسم الله آنرا هم آهسته بگويد .
مسأله 1009
كسي كه نميتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند ، بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند .
مسأله 1010
اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد ، چنانچه پيش از ركوع بفهمد ، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع بفهمد ، نمازش صحيح است .
مسأله 1011
اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اول است حمد بخواند ، يا در دو ركعت اول نماز با اين كه گمان ميكرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند ، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحيح است .
مسأله 1012
اگر در ركعت سوم يا چهارم ميخواست حمد بخواند تسبيحات بزبانش آمد ، يا ميخواست تسبيحات بخواند حمد بزبانش آمد بايد آنرا رها كند ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند .@#@ ولي اگر عادتش خواندن چيزي بوده كه به‌زبانش آمده ، ودر خزانه قلبش آنرا قصد داشته ميتواند همان را تمام كند ونمازش صحيح است .
مسأله 1013
كسي كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود بايد آنرا رها كند ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند .
مسأله 1014
در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند ، مثلا بگويد : استغفر الله ربي واتوب اليه يا بگويد اللهم اغفرلي ، واگر به گمان آن كه حمد يا تسبيحات را گفته مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا ننمايد ولي اگر نمازگزار پيش از خم شدن براي ركوع در حالي كه مشغول گفتن استغفار نيست ، شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند .
مسأله 1015
اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم يا در حال رفتن به ركوع شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1016
هر گاه شك كند كه آيه يا كلمه‌اي را درست گفته يا نه اگر به چيزي كه بعد از آنست مشغول نشده ، بايد آن آيه يا كلمه را بطور صحيح بگويد و اگر به چيزي كه بعد از آنست مشغول شده ، چنانچه آن چيز ركن باشد مثل آن كه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته يا نه ، بايد بشك خود اعتنا نكند ، واگر ركن نباشد ، مثلا موقع گفتن ( الله الصمد ) شك كند كه ( قل هو الله احد ) را درست گفته يا نه ، باز هم ميتواند بشك خود اعتنا نكند ، ولي اگر احتياطا آن آيه يا كلمه را بطور صحيح بگويد اشكال ندارد ، واگر چند مرتبه هم شك كند ، ميتواند چند بار بگويد اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگويد ، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند .
مسأله 1017
مستحب است در ركعت اول ، پيش از خواندن حمد بگويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و در ركعت اول ودوم نماز ظهر و عصر ( بسم الله ) را بلند بگويد وحمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف كند يعني آن را به آيه بعد نچسباند ، ودر حال خواندن حمد وسوره به معناي آيه توجه داشته باشد . اگر نماز را به جماعت ميخواند ، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادي ميخواند ، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد بگويد الحمد لله رب العالمين . بعد از خواندن سوره قل هو الله احد ، يك ، يا دو ، يا سه مرتبه كذلك الله ربي يا سه مرتبه كذلك الله ربنا بگويد ، بعد از خواندن سوره كمي صبر كند بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند .
مسأله 1018
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ، سوره انا انزلناه و در ركعت دوم ، سوره قل هو الله احد را بخواند .
مسأله 1019
مكروه است انسان در تمام نمازهاي يك شبانه روز سوره قل هو الله احد را نخواند .
مسأله 1020
خواندن سوره قل هو الله احد به يك نفس مكروه است .
مسأله 1021
سوره‌اي را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند ولي اگر سوره قل هو الله احد را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :