امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1520
مواردي كه مي شود نماز واجب را شكست
مسأله 1159
شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است ، وليبراي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد .
مسأله 1160
اگر حفظ جان خود انسان يا كسي كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب ميباشد ، بدون شكستن نماز ممكن نباشد بايد نماز را بشكند ولي شكستن نماز براي مالي كه اهميت ندارد مكروه است .
مسأله 1161
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد ، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز ، دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد ، بعد نماز را بخواند .
مسأله 1162
اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است ، چنانچه وقت تنگ باشد ، بايد نماز را تمام كند ، واگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نميزند بايد در بين نماز تطهير كند ، بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم ميزند ، بايد نماز را بشكند ومسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند .
مسأله 1163
كسي كه بايد نماز را بشكند ، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ، ولي نماز او صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند .
مسأله 1164
اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود ، يادش بيايد كه اذان يا اقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، مستحب است براي گفتن آنها نماز را بشكند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :