امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1661
نماز احتياط
مسأله 1215
كسي كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فورا نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده ، يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد وبعد از تشهد سلام دهد .
مسأله 1216
نماز احتياط سوره و قنوت ندارد ، و بايد آن را آهسته بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند و احتياط واجب آنست كه بسم الله آن را هم آهسته بگويند .
مسأله 1217
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد ، نمازي كه خوانده درست بوده ، لازم نيست نماز احتياط را بخواند . و اگر در بين نماز احتياط بفهمد ، لازم نيست آن را تمام نمايد .
مسأله 1218
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاي نمازش كم بوده ، چنانچه كاري كه نماز را باطل ميكند انجام نداده ، بايد آنچه از نماز نخوانده بخواند وبراي سلام بي جا دو سجده سهو بنمايد . واگر كاري كه نماز را باطل ميكند ، انجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بجا آورد .
مسأله 1219
اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسري نمازش به مقدار نماز احتياط بوده ، مثلا در شك بين سه وچهار ، يك ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، نمازش صحيح است .
مسأله 1220
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نماز كمتر از نماز احتياط بوده ، مثلا در شك بين دو و چهار ، دو ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، بنابر احتياط واجب بايد كسري نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1221
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نماز بيشتر از نماز احتياط بوده مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند ، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتياط كاري كه نماز را باطل ميكند انجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بخواند واگر كاري كه نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد دو ركعت كسري نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1222
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند .
مسأله 1223
اگر بين سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته يا يك ركعت ايستاده را ميخواند ، يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده بايد نماز احتياط را تمام كند و نمازش صحيح است .
مسأله 1224
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را ميخواند پيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده ، بايد بنشيند و نماز احتياط را يك ركعتي تمام كند وبنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1225
اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسري نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده ، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسري نمازش تمام كند ، بايد آن را رها كند و كسري نماز را بجا آورد وبنابر احتياط واجب ، نماز را دوباره بخواند ، مثلا در شك بين سه و چهار اگر موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته را ميخواند ، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده ، چون نميتواند دو ركعت نشسته را بجاي دو ركعت ايستاده حساب كند ، بايد نماز احتياط نشسته را رها كند ودو ركعت كسري نمازش را بخواند و احتياطا نماز را هم دوباره بجا آورد .
مسأله 1226
اگر شك كند نماز احتياطي را كه بر او واجب بوده بجا آورده يا نه ، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند ، و اگر وقت دارد ، در صورتي كه مشغول كار ديگري نشده و از جاي نماز بر نخاسته وكاري هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد نماز احتياط را بخواند واگر مشغول كار ديگري شده يا كاري كه نماز را باطل ميكند بجا آورده ، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده ، احتياط آن است كه نماز احتياط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1227
اگر در نماز احتياط ، ركني را زياد كند ، يا مثلا بجاي يك ركعت ، دو ركعت بخواند ، نماز احتياط باطل ميشود ، و بايد دوباره نماز احتياط و اصل نماز را بخواند .
مسأله 1228
موقعي كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكي از كارهاي آن شك كند ، چنانچه محل آن نگذشته ، بايد بجا آورد و اگر محلش گذشته ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه ، چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند ، و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1229
اگر در شماره ركعتهاي نماز احتياط شك كند ، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد ، ولي چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل ميكند ، بايد نماز را از سر بخواند وخواندن نماز احتياط لازم نيست .
مسأله 1230
اگر در نماز احتياط چيزي كه ركن نيست سهوا كم يا زياد شود ، سجده سهو ندارد.
مسأله 1231
اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكياز اجزاء يا شرايط آنرا بجا آورده يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1232
اگر در نماز احتياط ، تشهد يا يك سجده را فراموش كند ، احتياط مستحب آن است كه بعد از سلام آن را قضا نمايد .
مسأله 1233
اگر نماز احتياط وقضاي يك سجده يا قضاي يك تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود ، بايد اول نماز احتياط را بجا آورد .
مسأله 1234
حكم گمان در ركعتهاي نماز حكم يقين است ، مثلا اگر در نماز چهار ركعتي انسان گمان دارد كه نماز را چهار ركعت خوانده نبايد نماز احتياط بخواند ، ولي اگر در غير ركعتها گمان پيدا كند بايد به احتياط عمل نمايد و دستور در هر موردي طور مخصوصي است كه در كتابهاي مفصل گفته شد .
مسأله 1235
حكم شك و سهو و گمان در نمازهاي واجب يوميه و نمازهاي واجب ديگر فرق ندارد ، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت ، چون شك او در نماز دو ركعتي است ، نمازش باطل ميشود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :