امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1567
سجده سهو
مسأله 1236
براي سه چيز بعد از سلام نماز ، انسان بايد دو سجده سهو به دستوري كه بعدا گفته ميشود بجا آورد : اول : آن كه در بين نماز ، سهوا حرف بزند . دوم : آن كه يك سجده را فراموش كند . سوم : آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت و در دو مورد ديگر هم احتياط واجب آن است كه سجده سهو بنمايد اول در جائي كه نبايد نماز را سلام دهد مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد دوم آن كه تشهد را فراموش كند .
مسأله 1237
اگر انسان اشتباها يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1238
براي حرفي كه از آه كشيدن و سرفه پيدا ميشود ، سجده سهو واجب نيست ، ولي اگر مثلا سهوا آخ يا آه بگويد ، بايد سجده سهو نمايد .
مسأله 1239
اگر چيزي را كه غلط خوانده دوباره بطور صحيح بخواند براي دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست .
مسأله 1240
اگر در نماز سهوا مدتي حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود ، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافي است .
مسأله 1241
اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد يا بيشتر يا كمتر از سه مرتبه بگويد ، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1242
اگر در جائي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد : ( السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ) يا بگويد : ( السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ) بايد دو سجده سهو بنمايد ، ولي اگر اشتباها مقداري از اين دو سلام را بگويد ، يا بگويد ( السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ) احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1243
اگر در جائي كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد دو سجده سهو كافي است .
مسأله 1244
اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد ، بايد برگردد و بجا آورد .
مسأله 1245
اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده ، بايد بعد از سلام نماز سجده يا تشهد را قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1246
اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد ، معصيت كرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهوا بجا نياورد ، هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1247
اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا نه لازم نيست بجا آورد .
مسأله 1248
كسي كه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا ، اگر دو سجده بنمايد كافي است .
مسأله 1249
اگر بداند يكي از دو سجده سهو را بجا نياورده بايد دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده ، بايد دوباره دو سجده سهو بنمايد .
دستور سجده سهو
مسأله 1250
دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت سجده سهو كند و پيشاني را به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد . بسم الله وبالله وصلي الله علي محمد و آله يا بسم الله وبالله اللهم صل علي محمد و آل محمد ولي بهتر است بگويد بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكي از ذكرهائي را كه گفته شد بگويد و بنشيند وبعد از خواندن تشهد سلام دهد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :