امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1659
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
مسأله 1263
هر گاه چيزي از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند ، اگر چه يك حرف آن باشد ، نماز باطل است .
مسأله 1264
اگر به واسطه ندانستن مسأله ، چيزي از اجزاء نماز را كم يا زياد كند اگر آن جزء ركن نباشد نمازش صحيح است اگر جاهل قاصر باشد ، والا به احتياط واجب ، نماز باطل است .
مسأله 1265
اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده ، بايد نماز را به هم بزند و دوباره با وضو يا غسل بخواند ، و اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد واگر وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 1266
اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده ، نمازش باطل است . واگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد ، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند .
مسأله 1267
اگر پيش از گفتن ( السلام علينا ) و ( السلام عليكم ) يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده ، بايد دو سجده را بجا آورد ودوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد .
مسأله 1268
اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده ، بايد مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد .
مسأله 1269
اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده ، چنانچه كاري انجام داده كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل ميكند ، مثلا پشت به قبله كرده نمازش باطل است ، واگر كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد فورا مقداري كه فراموش كرده بجا آورد .
مسأله 1270
هر گاه بعد از سلام نماز عملي انجام دهد كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل ميكند ، مثلا پشت به قبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده نمازش باطل است ، بلكه اگر پيش از انجام كاري كه نماز را باطل ميكند ، يادش بيايد دو سجده‌اي را كه فراموش كرده بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد ودو سجده سهو براي سلامي كه اول گفته است بنمايد و احتياط آن است كه نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1271
اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده ، يا پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجا آورده ، بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :