امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1814
نماز قضا
مسأله 1370
كسي كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاي آن را بجا آورد ، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به واسطه مستي نماز نخوانده باشد ، ولي نمازهاي يوميه‌اي را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد .
مسأله 1371
اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازيرا كه خوانده باطل بوده ، بايد قضاي آن را بخواند .
مسأله 1372
كسي كه نماز قضا دارد ، بايد در خواندن آن كوتاهي نكند ولي واجب نيست فورا آن را بجا آورد .
مسأله 1373
كسي كه نماز قضا دارد مي تواند نماز مستحبي بخواند .
مسأله 1374
اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضائي دارد يا نمازهائي را كه خوانده صحيح نبوده ، مستحب است احتياطا قضاي آن را بجا آورد .
مسأله 1375
قضاي نمازهاي يوميه لازم نيست به ترتيب خوانده شود مگر آن كه ترتيب در اداء آنها لازم باشد .
مسأله 1376
اگر بخواهد قضاي چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند يا مثلا بخواهد قضاي يك نماز يوميه و چند نماز غير يوميه را بخواند ، لازم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد .
مسأله 1377
اگر كسي نداند كه نمازهائي كه از او قضا شده كداميك جلوتر بوده لازم نيست بطوري بخواند كه ترتيب حاصل شود و هر يك را مي تواند مقدم بدارد .
مسأله 1378
اگر كسي كه نمازهائي از او قضا شده مي داند كدام يك جلوتر قضا شده بهتر آن است كه به ترتيب قضا كند .
مسأله 1379
اگر براي ميتي مي خواهند نماز قضا بدهند و مي دانند آن ميت ترتيب قضا شدن را مي دانسته بهتر آن است طوري قضا را بجا بياورند كه ترتيب حاصل شود .
مسأله 1380
اگر براي ميتي كه در مسأله پيش گفته شد بخواهند چند نفر را اجير كنند كه نماز بخوانند بهتر است براي آنها وقت مرتب معين كنند كه با هم شروع نكنند در عمل .
مسأله 1381
اگر بدانند كه ميت ترتيب قضا شدن را نمي دانسته يا ندانند كه مي دانسته لازم نيست به ترتيب براي او قضا بجا بياورند .
مسأله 1382
در مسأله پيش اگر بخواهند چند نفر را براي بجا آوردن نماز ميت اجير كنند لازم نيست وقت معين كنند و مي توانند همه با هم شروع بقضا كنند .
مسأله 1383
كسي كه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمي داند مثلا نمي داند چهار تا بوده يا پنج تا ، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافي است و همچنين اگر شماره آنها را مي دانسته و فراموش كرده اگر مقدار كمتر را بخواند كفايت مي كند .
مسأله 1384
كسي كه نماز قضا از همين روز يا روزهاي پيش دارد مي تواند قبل از خواندن نمازي كه قضا شده نماز ادائي را بخواند و لازم نيست نماز قضا را جلو بيندازد .
مسأله 1385
كسي كه مي داند يك نماز چهار ركعتي نخوانده و نمي داند نماز ظهر است يا عصر است يا عشاء اگر يك نماز چهار ركعتي بخواند به نيت قضاي نمازي كه نخوانده كافي است .
مسأله 1386
اگر از روزهاي گذشته نمازهاي قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده . چنانچه براي قضاي تمام آنها وقت ندارد ، يا نمي خواهد همه را در آن روز بخواند ، مستحب است نماز قضاي آن روز را پيش از نماز ادا بخواند ولي اگر ترتيب بين قضاها را مي داند لازم نيست نمازهاي سابق را بخواند ونيز لازم نيست نمازي را كه خوانده دوباره بخواند .
مسأله 1387
تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهاي خود عاجز باشد ، ديگري نمي تواند نمازهاي او را قضا نمايد .
مسأله 1388
نماز قضا را با جماعت مي شود خواند ، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند مثلا اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد .
مسأله 1389
مستحب است بچه مميز را يعني بچه‌اي كه خوب و بد را مي فهمد به نماز خواندن و عبادتهاي ديگر عادت دهند ، بلكه مستحب است او را بقضاي نمازها هم وادار نمايند .
نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
مسأله 1390
اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نياورده باشد ، چنانچه از روي نافرماني ترك نكرده و مي توانسته قضا كند ، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد ، يا براي او اجير بگيرد . بلكه اگر از روي نافرماني هم ترك كرده باشد بنابر احتياط واجب بايد به همين طور عمل كند و نيز روزه‌اي كه در سفر نگرفته ، اگر چه نمي توانسته قضا كند ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر قضا نمايد ، يا براي آن اجير بگيرد .
مسأله 1391
اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر نماز و روزه قضا داشته يا نه ، چيزي بر او واجب نيست .
مسأله 1392
اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه ، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد .
مسأله 1393
اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، قضاي نماز وروزه پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست . ولي احتياط مستحب آنست كه نماز و روزه او را بين خودشان قسمت كنند ، يا براي انجام آن قرعه بزنند .
مسأله 1394
اگر ميت وصيت كرده باشد كه براي نماز و روزه او اجير بگيرند بعد از آن كه اجير ، نماز و روزه او را به طور صحيح بجا آورد بر پسر بزرگتر چيزي واجب نيست .
مسأله 1395
اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند ، بايد به تكليف خود عمل كند ، مثلا قضاي نمازها را بايد ايستاده بخواند .
مسأله 1396
كسي كه خودش نماز و روزه قضا دارد ، اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود ، هر كدام را اول بجا آورد صحيح است .
مسأله 1397
اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد وقتي كه بالغ شد يا عاقل گرديد ، بايد نماز و روزه پدر را قضا نمايد و چنانچه پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد ، بر پسر دوم چيزي واجب نيست .
مسأله 1398
اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز و روزه پدر را قضا كند بميرد ، بر پسر دوم چيزي واجب نيست.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :