امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1565
ركوع
سؤال 1: فردي در ركوع ذكر را اشتباه مي‌خواند مثلاً عظيم را أعظيم مي‌خواند، حكمش چيست؟
جواب: اگر سهواً اشتباه گفته و بعد از ركوع متوجه شده است نماز او صحيح است و اما اگر غلط مي خوا ند به نظر برخي از مراجع بايد نمازهاي خود را قضا کند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, ص 159, س116)
سؤال 2: فرد مكلف در ركوع بايد به چه ميزاني خم شود؟
جواب: در ركوع بايد بقدري خم شد كه دستها به سر زانو برسد. البته مستحب است انسان بمقداري خم شود كه پشت به صورت افقي قرار گيرد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1022)
سؤال 3: اگر در نماز ركوع را فراموش كنيم چه حكمي دارد؟
جواب: اگر ركوع را فراموش كند و بعد از انجام دو سجده يادش بيايد نماز باطل است. اگر رکوع را فراموش کند و پيش از آن که به سجده (اول) برسد يادش بيايد، بايد بايستد و بعد به رکوع رود و بعد دو سجده را انجام دهد و اگر بعد از آنکه پيشاني به محل سجده رسيد يادش بيايد رکوه نکردن بنابر احتياط واجب بايد بايستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1041 و1042)
سؤال 4: اگر در سجده يا ركوع كه دو ذكر را مي‌توان گفت هر دو ذكر را بگويد و يكي ا زآن دو را غلط بخواند نمازش صحيح است يا خير؟
جواب: در فرض مرقوم نماز صحيح است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, ص 163, س132)
سؤال 5: كسي كه نشسته نماز مي‌خواند بايد عمل ركوع را به چه شكلي انجام دهد؟
جواب: كسي كه نشسته ركوع مي‌كند، بايد بقدري خم شسود كه صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است بقدري خم شود كه صورت نزديك جاي سجده برسد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 1027)
سؤال 6: آيا در ركوع فقط آن دو ذكر مخصوص را مي‌توان خواند؟
جواب: انسان هر ذكري در ركوع بگويد كافي است ولي احتياط واجب ان است كه به قدر سه مرتبه (سبحان الله) يا يك مرتبه (سبحان ربي العظيم و بحمده) كمتر نباشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 1028)
سؤال 7: اگر كسي بعد ار ذكر ركوع بدون اينكه بايستد يا بدن آرام بگيرد به سجده رود نماز او چه حكمي‌ داد؟
جواب: بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايستد و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر عمداً پيش از ايستادن، يا پيش ار آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 1040)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :