امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1562
نافله هاي شبانه روز
انواع نمازهاي مستحب
نمازهاي مستحب زيادند و به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:
1. نوافل.
2. ساير نمازهاي مستحب.
نافله هاي روزانه
1. نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، 2 ركعت.
2. نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، 8 ركعت.
3. نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، 8 ركعت.
4. نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، 4 ركعت.
5. نافله نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، 2 ركعت.[1]
نافله هاي شب:
1. هشت ركعت نماز شب.
2. دو ركعت نماز شفع.
3. يك ركعت نماز وتر.
بنابراين تعداد نافله ها 34 ركعت، دو برابر تعداد فرايض است.
بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده است.[2]
[1] . توضيح المسائل، م 764.
[2] . توضيح المسائل، م 764.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :