امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1546
ميلاد امام مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه ـ
مصدر هر هشت گردون مبدء هر هفت اختر
خالق هر شش جهت نور دل هر پنج مصدر
والي هر چهار عنصر حکمران هر سه دفتر
پادشاه هر دو عالم حجت يکتاي داور
آنکه جودش شهره نه آسمان بل لا مکان شد
هم حسين قدرت علي زهد و محمد علم و مه رو
مصطفي سيرت علي فر فاطمه عصمت حسن خو
هم تقي تقوا نقي بخشايش و هم عسکري مو
شاه جعفر فيض و کاظم علم و هفتم قبله گيسو
مهدي قائم که در وي جمع اوصاف شهان شد
پادشاه عسکري طلعت نقي حشمت تقي فر
بوالحسن فرمان و موسي قدرت و تقدير جعفر
علم باقر زهد سجاد و حسيني تاج و افسر
مجتبي حکم و رضيه عصمت و دولت چو حيدر
مصطفي اوصاف مجلاي خداوند جهان شد
جلوه دانش به قدرت تالي فيض مقدس
فيض بي حدش ببخش ثاني مجلاي اقدس
نورش از کُن کرد بر پا هشت گردون مقرنس
نطق من گر چه چو شمشير است در وصف وي اخرس
لنگ پاي عقل در وصف وي اندر گل گمان شد
دست تقديرش به نيرو جلوه عقل مجرد
آينه انوار داور مظهر اوصاف احمد
حکم فرمانش محکم امر گفتارش مسدد
در خصايل ثاني اثنين ابوالقاسم محمد
آنکه از نزد خدا هر جمله پيدا و نهان شد
روزگارش گرچه از پيشينيان بودي مؤخّر
ليک از آدم بود فرمانش تا عيسي مقرر
ار فراز توده غبراتا گردون اخضر
وز طراز قبه ناسوت تا لا هوت يکسر
بنده فرمان برش گرديد و عبد آستان شد
پادشاها! کار اسلام است و اسلامي پريشان
در چنين عيدي که بايد هر کسي باشد غزلخوان
بنگرم از هر طرف هر بيدلي سر در گريبان
خسروا از جاي بر خيز و مدد کن ز اهل ايمان
خاصه اين آيت که پشت و ملجاء اسلاميان شد
تا ولايت بر ولي عصر ميباشد مقرر
تا نبوت را محمد تا خلافت راست حيدر
تا که شعر من بود از شهد چون قند مکرّر
پوست زندان رگ سنان و مژه پيکان موي نشتر
باد آنکس را که خصم جاه تو از انس و جان شد
امام خميني(ره)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :