امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
1840
شهرها و كشورها
1. نام چند شهر در نهج البلاغه ذكر شده است؟
2. نام شهري است در نهج البلاغه كه اگر حرف دوم آن را حذف كنيم نام يك حيوان مي‌شود و اگر حرف آخر آن را حذف كنيم به معناي بينايي است؟
3. نام يكي از شهرهاي عراق، كه اهل آن طبق خطبه 102 به مرگ سرخ و گرسنگي مبتلا خواهند شد؟
4. نام يكي از شهرهاي استان فارس، كه اسود بن قطبه رئيس سپاه حضرت علي ـ عليه السلام ـ در آن شهر بود؟
5. نام كشوري است كه اگر حرف اول آن را برداريم از اوزان مي‌شود؟
6. حضرت علي ـ عليه السلام ـ اهل كدام كشور را در زمان خودش تشبيه به زن حامله مي‌كند؟
7. نام سه استان از استانهاي ايران كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ فرماندار براي آنجا اعزام مي‌‌كند چيست؟
8. حضرت علي ـ عليه السلام ـ اهل كدام شهر را سپاه زن و پيرو شتر معرفي مي‌كند؟
9. حضرت علي ـ عليه السلام ـ كدام شهر را دورترين نقطه از آسمان معرفي مي‌كند و
بديها را در آن شهر مي‌داند؟
10. حضرت علي ـ عليه السلام ـ چه شهري را براي پايتخت حكومت خود انتخاب كرده بود؟
11. حضرت علي ـ عليه السلام ـ اهل كدام شهر را در خطبه 25 نفرين مي‌كند؟

پاسخ ها:
1. كوفه، بصره، شام، يمن، حجاز، عراق، مكه، مدينه، مصر.
2. بصره. كه اگر حرف دوم(ص) را حذف كنيم، «بره» مي‌شود و اگر حرف آخر(ه) را حذف كنيم «بصره» به معناي بينايي مي‌شود.
3. بصره.[1]
4. حلوان.
5. يمن. اگر حرف اول«ي) را حذف كنيم به «من» كه از اوزان است تبديل مي‌شود.
6. اهل عراق.[2]
7. استانهاي فارس، كرمان، اهواز، كه فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در اين شهرها عبدالله بن عباس بود.
8. اهل بصره. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در نكوهش اهل بصره پس از جنگ جمل فرمودند: شما اي مردمان بصره! سپاه زني(عايشه) و پيرو حيوان زبان بسته‌اي (شتر عايشه) شديد.»[3]
9. بصره.
10. كوفه، كه پايتخت حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ بود.
11. اهل كوفه.
[1] . خطبه 102.
[2] . خطبه 71.
[3] . خطبه 13.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :