امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
2274
فرمانداران و قضات
1. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در مصر چه كسي بود؟
2. حضرت علي ـ عليه السلام ـ چه كسي را به فرمانداري مصر به جاي محمد بن ابي بكر منصوب كرد؟
3. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در شهر اردشير خرّه كه يكي از شهرهاي استان خوزستان بود چه كسي است؟
4. نام يكي از فرمانداران حضرت علي ـ عليه السلام ـ است كه در امر فرمانداري خيانت كرده بود؟
5. نام يكي از قضات حضرت علي ـ عليه السلام ـ است كه به خاطر خريد خانه مجلّل حضرت علي ـ عليه السلام ـ او را سرزنش مي‌كند؟
6. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در شهر مكه چه كسي بود؟
7. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در استان آذربايجان چه كسي بود؟
8. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در استانهاي بصره، اهواز، فارس، كرمان چه كسي بود؟
9. فرمانداران حضرت علي ـ عليه السلام ـ در شهر يمن چه كساني بودند؟
10. استاندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در استان همدان چه كسي بود؟
11. فرماندار حضرت علي ـ عليه السلام ـ در شهر انبار چه كسي بود؟
12. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در حكمت 443 كدام يك از فرماندهان خود را به كوه سخت و قله تسخير ناپذير معرفي مي‌كند؟
13. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در نامه 13 كدام يك از فرماندهان خود را سپر و زره رزمندگان معرفي مي‌كند؟
14. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در نامه 13 كدام يك از فرماندهان خود را فرمانده الگو معرفي مي‌كند؟
پاسخ ها:
1. محمد بن ابي بكر.[1]
2 . «مالك اشتر» به جاي محمد بن ابي بكر به سمت فرمانداري مصر از طرف حضرت علي ـ عليه السلام ـ منصوب شد.[2]
3. مصقله بن هبيره شيباني.[3]
4. منذربن جارود عبدي.
5. شريح بن حارث.[4]
6. قثم بن عباس.
7. اشعث بن قيس. [5]
8. عبدالله بن عباس[6]
9. فرمانداران حضرت علي ـ عليه السلام ـ در يمن، «عبيدالله بن عباس»، و «سعيدبن حمران» بودند.1
10. «جريربن عبدالله بجلي»، از فرمانداران حضرت علي ـ عليه السلام ـ در استان همدان بود.
11. «حسان بن حسان بكري»، از فرمانداران حضرت علي ـ عليه السلام ـ در شهر انبار بود.
12. مالك اشتر. «مالك ومالك! والله لوكان جبلالكان فندا، ولوكان حجرا لكان صلدا، لايرتقيه الحافر، ولا يوفي عليه الطائر»:[7]
مالك، اما چه مالكي به خدا سوگند اگر كوه بود يكتا بود، واگر سنگ بود سر سخت ومحكم بود، هيچ مركبي نمي‌توانست از كوهسار وجودش بالا رود و هيچ پرنده‌اي به اوج او راه نمي‌يافت.
13. مالك اشتر: «وقد امرت عليكما و علي من في حيزكما مالك ابن الحارث الاشتر فاسمعا له و اطيعا، و اجعلاه درعا و مجنا».[8]
14. مالك اشتر نخعي.
[1] . نامه 27، شماره 12.
[2] . نامه 34.
[3] . نامه 43.
[4] . نامه 3.
[5] . نامه 15.
[6] . نامه 20.
[7] . نامه، 24.
[8] . نامه 13، ترجمه«مالك پسر حارث اشتر را بر شما و زيردستان شما امير و فرمانروا قرار دادم، بنابراين، گوش به فرمان و مطيع او باشيد، او را زره و سپر خويش قرار دهيد.»
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :