امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1546
آموزش فلسفه
مؤلف:
استاد محمد تقي مصباح يزدي (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب مشتمل بر بحث هاي مقدماتي، شناخت شناسي و هستي شناسي مي باشد كه حاصل مطالعات و تحقيقات در زمينه هاي آموزش فلسفه الهي مرتبط به مسائل اسلامي بوده كه مي تواند در راه شناخت و تحقيق منطقي معارف الهي بنيه استدلال و مباني فكري را تقويت نموده و به ويژه در سطوح دانشگاهي تكيه گاهي مطمئن و علمي براي دانش پژوهان باشد، از امتيازات اين كتاب شيوه كلاسيك و آموزشي منظم آن است كه در هر موضوع پرسش هاي متناسب با درس ها جهت تمرين و آزمون دانش پژوهان مطرح شده كه در اخذ نتيجه بسيار مؤثر است. از ديگر امتيازات آن، شيوه نگارش با قلم روان و رسا است كه در عين علمي بودن مباحث، فهم آن را آسان مي سازد.
اين كتاب جزء متون درسي بسياري از مؤسسات آموزشي و دانشگاه مي باشد. كتاب حاضر در هفت بخش به شرح ذيل تنظيم شده است.
بخش اول؛ مباحث مقدماتي، بخش دوّم؛ در شناخت شناسي، بخش سوّم؛ در هستي شناسي، بخش چهارم؛ در علت و معلوم، بخش پنجم؛ در مجرّد و مادي، بخش ششم؛ در ثابت و متغيّر و بخش هفتم؛ در خدا شناسي و هر كدام از بخش ها در ده درس تنظيم شده است.
اين كتاب ارزشمند بوسيله محمد عبد المنعم خاقاني ترجمه شده است كه نام آن المنهج الجديد في تعليم الفلسفه مي باشد و نيز تلخيص اين کتاب در يک جلد عرضه شده است.
وضعيت نشر:
كتاب حاضر در دو جلد به زبان فارسي به همت مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي در سال 1370 ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :