امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1558
تاريخ ايران بعد از اسلام
مؤلف:
دكتر عبد الحسين زرين كوب (م 1378. هـ .ش)
زندگي نامه:
مؤلف از نويسندگان خوب و به خصوص در تاريخ ايران و اسلام و تاريخ معاصر مي باشد. وي از اساتيد دانشگاه در رشته تاريخ و بعضي رشته هاي ديگر بوده و آثار قلمي او از جايگاه ويژه اي در بين محققان و پژوهشگران و دانشجويان برخوردار است.
معرفي اجمالي كتاب:
كتاب حاضر تلفيقي از تاريخ تركيبي و تاريخ تحليلي ايران در دورة اسلام مي باشد. كه در بردارندة چشم انداز سراسر حيات گذشته و تحقيق در جزئيات احوال نام آوران و بنياد هاي مهم مي باشد. آنچه در باب تاريخ تحليلي اين دوره در اين كتاب آمده حاصل ساليان دراز تدريس تاريخ اسلام در دانشگاه و مطالعات جداگانه مؤلّف است.
از باب مأخذ كتاب و نقد آنها استنباط مي شود كه مؤلّف در تأليف كتاب، گذشته از آثار و نظرات مورخان و محققان شرقي به آثار و نظرات شرق شناسان غير ايراني و غير شرقي نيز بسيار توجه داشته است.
كتاب حاضر در هشت بخش تنظيم شده است؛ بخش اوّل در مآخذ و نقد آنها، بخش دوّم، در فرجام روزگار ساسانيان، بخش سوّم، اسلام در مهد، بخش چهارم عرب در ايران، بخش پنجم موالي و نهضت ها، بخش ششم دنياي هزار و يكشب، دولت عباسيان و ايرانيان در اين دوره، بخش ها هفتم رستاخيز در ايران (قيام ها)، بخش هشتم ياد داشت ها که در اين بخش به تكميل مباحث گذشته و مطالبي كه در آن بخش از قلم افتاده، پرداخته است.
در پايان كتاب يك بخش مراجع در 30 صفحه و يك بخش در فهرست عام در پنجاه صفحه اختصاص داده است.
اين كتاب در تاريخ ايران بعد از اسلام و شناخت و مطالعه دورة ذكر شده كتاب جامع، ارزشمند و خوبي مي باشد.
وضعيت نشر:
كتاب حاضر در يك جلد به زبان فارسي به همت انتشارات امير كبير تهران در سال 1379 ه‍. .ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :