امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1925
جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد
مؤلّف:
محمد بن علي اردبيلي غروي حائري (نيمه اوّل قرن 11 هجري قمري)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در واقع تكميل تلخيص المقال ميرزا محمد استر آبادي بوده كه به تصحيح اساتيد واقع شده در احاديث كتب اربعه و كتب شيخ طوسي و ديگران پرداخته است. در اهميت اين كتاب همين بس كه به دستور آيت الله بروجردي از روي نسخه اصلي استنساخ و به چاپ رسيده است.
مؤلّف در ذكر بعضي از افراد عين عبارت دربارة آنها را از روي كتاب تلخيص المقال آورده و ترجمة بعضي از افراد را كه ذكر آنها فايده نداشته و از آنها در كتب اربعه حديثي ذكر نشده است به كتاب تلخيص المقال ارجاع داده است و اگر فردي در تلخيص المقال ذكر نشده و از آنها حديثي در كتب اربعه ذكر شده است، با اشاره به حديث آنها، ترجمه آنها را آورده است. ترتيب اين كتاب بر طبق حروف الفباء بوده و از كتابهاي پر ارزش و پر فايده در علم رجال به خصوص در تصحيح اسناد كتب اربعه مي باشد. آيت الله خويي نيز بعدها همين شيوه را تعقيب کرده و به خوبي از عهده آن بر آمده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در دو جلد به زبان عربي به همت انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي قم در سال 1403 هـ . ق به چاپ رسيده است.
مولف در اين کتاب نام هر يک از روات را آورده و مشايخ و شاگردان او را مشخص کرده و جاي احاديث او را در کتب اربعه مشخص نموده است, که بعدها آيت الله خويي در معجم رجال الحديث همين شيوه را تعقيب کرده و به خوبي از عهده بر آمده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :