امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1846
بهشت و دوزخ
بهشت
1. شرط اشتياق به بهشت.
من اشتاق الي الجنه سلا عن الشهوات. (حكمت 31)
كسي كه مشتاق بهشت است، از شهوات و تمايلات نفساني خارج شود.
2. نزديك تر به بهشت
احذروا عبادالله الموت و قربه، و اعدوا له عدته، فانه ياتي بامر عظيم، و خطب جليل، بخير لا يكون معه شر ابدا. او شر لا يكون معه خير ابدا. فمن اقرب الي الجنة من عاملها! و من اقرب الي النار من عاملها!. (نامه 27)
اي بندگان خدا! از مرگ و نزديك بودن: حذر كنيد و آنچه آماده كردم آن، هنگام مرگ ضرورت دارد، از قبيل اطاعت از اوامر الهي و انجام اعمال نيك و ترك منهيات الهي) تهيه نماييد كه به راستي مرگ امري عظيم و كاري بزرگ با خود براي انسان مي آورد، اگر با خير و خوشي فرا رسد، چنان خيري است كه هرگز شري با آن نخواهد بود و اگر با شر و ناخوشي، فراز آيد، شري است كه هيچ گاه خيري با آن همراه نمي گردد. بنابراين چه كسي نزديك تر است به بهشت، از آن كس كه براي رسيدن به آن به عمل مي پردازد؟ و چه كسي نزديك تر است به دوزخ از آن كس كه براي رفتن به طرف آن عمل مي كند؟
3. جايگاه فردوس
الجنة تحت اطراف العوالي!. (خطبه 124)
بهشت در سايه نيزه هاست.
4. اعمال شايسته بهشت
اعملوا للجنة عملها. (خطبه 132)
عملي را كه شايسته ورود به بهشت است انجام بدهيد.
5. جانبهاي انسان
الا حر يدع هذه اللماظة لا هلها؟ انه ليس لا نفسكم ثمن الا الجنُة، فلا تبيعوها الا بها. (حكمت 456)
آيا آزاد مردي نيست كه اين خرده غذايي لا به لاي دندان ها را براي اهلش ‍ واگذارد، بدانيد كه جان بهاي شما جز بهشت نيست، پس آن را جز به بهشت مفروشيد.
6. صدق نيت و بهشت
ان الله سبحانه يدخل بصدق النية و السريرة الصالحة من يشا من عباده الجنة. (حكمت 42)
خداوند سبحان هر يك از بندگانش را كه بخواهد به خاطر صدق نيت و باطن پاكش داخل بهشت مي كند.
7. ديده دلي به سوي بهشت
فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما اخرج الي الدنيا من شهواتها و لذاتها، و زخارف مناظرها، و لذهلت بالفكر في اصطفاق اشجار غيبت عروقها في كثبان المسك علي سواحل انهارها ... فلو شغلت قلبك ايها المستمع بالوصول الي ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة، لزهقت نفسك شوقا اليها، و لتحملت من مجلسي هذا الي مجاروة اهل القبور استعجالا بها. (خطبه 165)
اگر ديده دلت را به سويي آنچه از بهشت براي تو وصف مي شود بيافكني، هر آينه نفس تو از خواهش ها و خوشي ها و زيب و زيورهاي مناظر دنيا دوري كند و با انديشيدن در جنبش شاخه هاي درختاني كه بركنار جوي هاي بهشت ريشه هاي آن ها در تپه هاي مشك پنهان است حيران و سرگشته شود ... اي شنونده ! اگر دل خود را براي رسيدن به اين منظره هاي دل انگيز مشغول داري، جانت از شوق آن برآيد و براي رسيدن هر چه زودتر به آن ها از همين مجلس من به همسايگي خفتگان در گورها روي.
8. كار و ياد براي معاد
طوبي لمن ذكر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالكفاف، و رضي عن الله. (حكمت 46)
خوشا به حال كسي كه به ياد معاد است و براي روز حساب قيامت كار كند و به مقدار معيشت قناعت نمايد و از خدا راضي و خشنود باشد.
9. وصف بهشت
درجات متفاضلات، و منازل متفاوتات، لا ينقطع نعيمها، و لا يظعن مقيمها، و لا يهرم خالدها. (خطبه 85)
بهشت در درجاتي است، يكي برتر از ديگري و منزل هايي است يكي متفاوت با ديگري، نعمت هايش پايان نمي پذيرد و اقامت كننده در آن كوچ نمي كند و جاويدان در آن پير نمي شود و ساكن در آن بينوا نمي گردد.
10. جايگاه حق
لا و من اكله الحق فالي الجنته و من اكله الباطل فالي النار. (نامه 17)
آگاه باشيد، كسي كه بر حق است جايگاهش بهشت و كسي كه به راه باطل مي رود به جانب آتش رهسپار است.
11. بدترين خوبي و بهترين بدي
ما خير بخير بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة. (حكمت 387)
آن خوبي كه در پي آن آتش باشد، خوب نيست و آن بدي كه به دنبالش ‍ بهشت باشد، بد نيست.
12. سرنوشت خيرين و مفرطين
الجنة غاية السابقين، و النار غايه المفرطين. (خطبه 157)
بهشت، نهايت سرنوشت سبقت جويان (بر خيرات) است و آتش سرنوشت تفريط گران (در خطا و انحراف.)
13. حقارت هر نعمتي در برابر نعمات بهشت
كل نعيم دون الجنة فهو محقور، و كلي بلا دون النار عافية. (حكمت 387)
هر نعمتي در برابر بهشت حقير و ناچيز است و هر بلايي در برابر دوزخ عافيت و آسايش است.
14. پيرامون بهشت و دوزخ
ان الجنته حفت بالمكاره و ان النار حفت بالشهوات. (خطبه 176)
پيرامون بهشت را ناگواري ها و پيرامون آتش را شهوات فرا گرفته است.
15. جايگاه بهشت
الجنة تحت اطراف العوالي!. (خطبه 124)
بهشت زير سايه نيزه ها است.
16. اطاعت از اوامر الهي
هيهات! لا يخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته الا بطاعته. (خطبه 129)
هيهات! خداوند درباره بهشت جاويدش فريب داده نمي شود و به خشنودي او رسيده نمي شود مگر از طريق اطاعتش.
دوزخ ‌
17. كافي ترين پاداش و مناسب ترين كيفر
كي بالجنة ثوابا و نوالا، و كفي بالنار عقابا و وبالا!. (خطبه 83)
بهشت برين براي پاداش نيكوكاران كافي است و دوزخ، مناسب ترين كيفر و سختي بدكاران است.
18. بهترين نعمت هاي و بدترين بلاها
ما خير بخير بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة و كل نعيم دون الجنة فهو محقور، و كل بلا دون النار عافية. (حكمت 387)
آن خوبي كه جهنم به دنبال دارد (در واقع) خوبي نيست و آن بدي كه بهشت در پي آن باشد، بدي نيست و هر نعمتي در برابر بهشت كوچك و هر بلايي در برابر جهنم عافيت و آسايش است.
19. حذر از عذاب الهي
(عباد الله) فاحذروا نارا قعرها بعيد، و حرها شديد، و عذابها جديد. دار ليس فيها رحمة و لا تسمع فيها دعوة، و لا تفرج فيها كربة. (نامه 27)
اي بندگان خدا از آتشي كه ژرفايش زياد و حرارتش شديد و عذابش تازه است، بر حذر باشيد! آن جا سرايي است كه رحمت الهي در آن نيست و به درخواست كسي گوش داده نمي شود و هيچ اندوهي در آن بر طرف نمي گردد.
20. از عذاب الهي ايمن مباش !
لا تامنن علي خير هذه الامة عذاب الله لقولك تعالي: فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. (حكمت 377)
بر بهترين فرد اين امت از عذاب خدا ايمن مباش؛ زيرا خداي بزرگ مي فرمايد: از مكر و كيفر خدا جز مردم زيانكار خود را ايمن نپندارند.
21. جهنم، آتش غضب الهي
يا عقيل! اتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، و تجرني الي نار سجرها جبارها لغضبه! اتئن من الاذي و لا ائن من لظي؟!. (خطبه 224)
اي عقيل! از آهني كه انساني آن را به بازيچه سرخ كرده است مي نالي و مرا به سوي آتشي كه خداي جبار به خشم خود افروخته است مي كشاني !؟تو از اين رنج مي نالي و من از عذاب ننالم؟!
22. آتش جهنم
ماخسر المشقة وراها العقاب، اربح الدعُة معها الامان من النار. (حكمت 37)
چه زيانبار است مشقتي كه به دنبال آن عذاب است و چه سودمند آسايشي كه قرين امان از جهنم است.
23. عظمت و سختي كيفر
فو الله لو حننتم حنين الوله العجال، و دعوتم بهديل الحمام، و جارتم جؤ آر متبتلي الرهبان، و خرجتم الي الله من الاموال و الاولاد، التماس القربةُ اليه - في ارتفاع درجة عنده، او غفران سيئة احصتها كتبه و حفظتها رسله - لكان قليلا فيما ارجو لكم من ثوابه، و اخاف عليكم من عقابه. (خطبه 52)
به خدا سوگند، اگر مانند شترهاي بچه مرده فرياد كنيد و مانند كبوتران ناله زنيد و همانند دير نشينان زاري كنيد و مال دنيا و اولادش را بگذاريد و برويد كه به خدا نزديك تر گرديد و درجه شما افزايش يابد و يا گناهي كه در نامه عمل شما ثبت گرديد و نگهبانان خدا آن را حفظ كرده اند، بخشيده شود، نسبت به آنچه من براي شما به آن اميدوارم كم است و از عقاب و كيفر آن براي شما مي ترسم.
24. طالب و گريزان خواب
الا و اني لم ار كالجنة نام طالبها، و لا كالنار نام هاربها. (خطبه 28)
هان! من چيزي مانند بهشت نديده ام كه جوينده اش خواب باشد و نه مانند دوزخ كه گريزان از آن در خواب باشد.
25. غافل نبودن از كيفر
في صفة الله سبحانه - : لا يشغله عضب عن رحمة، و لا تولهه رحمة عن عقاب. (خطبه 195)
در وصف خداي سبحان مي فرمايد: هيچ خشمي او را از مهري باز نمي دارد و هيچ مهري او را از كيفر غافل نمي سازد.
26. خير دوزخي
ما خير بخير بعده النار. (حكمت 387)
خيري كه دوزخ به دنبالش است خير نيست.
27. دوري از آتش اخروي
اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر علي النار، فارحموا نفوسكم فانكم قد جربتموها في مصائب الدنيا، افرايتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه، و العثرة تدميه، و الرمضا تحرقه؟ فكيف اذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر، و قرين شيطان؟. (خطبه 183)
بدانيد كه اين پوست نازك را ياراي آتش نيست، پس به خود رحم كنيد! شما در مصيبت ها و گرفتاري هاي دنيا آتش را آزموده ايد. آيا ديده ايد كه وقتي خاري به بدن يكي از شما مي خلد، يا به زمين مي خورد و خوني مي شود و يا شن هاي داغ پايش را مي سوزاند چگونه بي تابي مي كند؟! پس چگونه خواهد بود اگر ميان دو لايه از آتش قرار گيرد و همبسترش سنگ و همدمش ‍ شيطان باشد؟!
28. جايگاه بد معصيتكاران
اما اهل المعصية فانزلهم شردار، و غل الايدي الي الاعناق، و قرن النواصي بالاقدام، و البشهم سرابيل القطران، و مقطعات النيران . في عذاب قد اشتد حره ... .(خطبه 109)
در خطبه اي كه وصف قيمامت فرمود:
و اما معصيتكاران خداوند آنان را به بدترين جايگاه فرود آورده و دست هاي آنان را به گردنشان بسته و پيشاني آنان را ته پاهايشان نزديك مي نمايد و پيراهن هاي قطران و لباس هايي از آتشش به آنها بپوشاند، در عذابي كه حرارتش بسيار سخت است.
29. دل مردگان جهنمي
من كثر كلامه كثر خطؤه، و من كثر خطوة قل حياؤه، و من قل حياؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار. (حكمت 349)
كسي كه پر گويد بسيار به خطا رود و كسي كه زياد خطا كرد، شرم و حيايش كم شود و كسي كه حيايش اندك شد، پارسايي اش كم گردد و كسي كه پارسايي اش كم شد، دل مرده شود و كسي كه دل مرده شد داخل جهنم شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :