امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1775
حلال و حرام
1. اهميت حلال و حرام
اما بعد يا ابن حنيف! فقد بلغني ان رجلا من فتيه اهل البصرة دعاك الي مادبة فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان، و تنقل اليك الجفان. و ما ظننك انك تجيب الي طعام قوم، عائلهم مجفو. و غنيهم مدعو. فانظر الي ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه .(نامه 45)
در نامه اي به عثمان بن حنيف، كارگزار خود را در بصره، مي فرمايد: اي پسر حنيف! به من خبر رسيده كه مردي از جوانان بصره تو را به وليمه اي دعوت كرده و تو به آن شتافته اي ... پس، بنگر كه بر سر اين سفره بر چه غذايي دندان مي نهي، آن چه را كه حلال و حرامش بر تو آشكار نيست، از دهان بيرون افكن و آن چه را به پاكي راه هاي فراهم آوردنش يقين داري بخور.
2. خوشا به آن كه ...
طوبي لمن ذل نفسه، و طاب كسبه، و صلحت سربرته، و حسنت خليقته، و انفق الفضل من ماله، و امسك الفضل من لسانه. (حكمت 123)
خوشا به حال كسي كه در پيش خود فروتن باشد و كسب و كارش را پاك و درونش را صالح و خرج و اخلاقش را شايسته نمود، از مازاد بر مصرف زندگي انفاق كند و زبانش را از باده گويي حفظ كرد.
3. اخلاق و فداكاري
يا كميل! مر اهلك ان يروحوا في كسب المكارم، و يدلجوا في حاجة من هو نائم .(حكمت 257)
اي كميل! به خانواده خود فرمان ده كه دو روز به دنبال كسب مكارم اخلاق روند و در شب نياز كسي را كه خفته است برآورند.
4. اميدهاي بر باد رفته
معاشر الناس (المسلمين )! اتقوا الله. فكم من مؤمل ما لا يبلغه، و بان ما لا يسكنه، و جامع ما سوف يتركه .(حكمت 344)
اي مردم (مسلمان)! از خدا بترسيد؛ زيرا بسا كسي كه اميد و آرزويي دارد و به آن نمي رسد و بنايي مي سازد و در آن سكونت نمي كند و مالي گرد مي آورد و به زودي آن را رها مي كند (و مي رود).
5. ضامن ويراني خانه
الحجر الغصيب في الدار رهن علي خرابها .(حكمت 240)
وجود سنگ غصبي در خانه، ضامن ويراني آن خانه است.
6. دوري از محرمات
من اشفق من النار اجتنب المحرمات. (حكمت 31)
كسي كه از آتش جهنم بيمناك باشد از محرمات دوري جويد.
7. تعريف زهد
ايها الناس! الزهادة قصر الامل، و الشكر عند النعم، و التورع عند المحارم .(خطبه 81)
اي مردم! زهد، كوتاهي آرزو، شكر و سپاس در برابر نعمت ها و پارسايي در برابر محرمات الهي است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :