امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
2290
ايمان
1. از نشانه هاي ايمان
الايمان ان توثر الصدق حيث يضرك، علي الكذب حيث ينفعك، و ان لا يكون في حديثك فضل عن عملك، و ان تتقي الله في حديث غيرك .(حكمت 458)
ايمان آن است كه راست گفتن را بر دروغگويي ترجيح دهي، اگر چه آن راست به زيان تو باشد و آن دروغ به سودت و ديگر آن كه گفتار تو بيشتر از كردارت نباشد و در سخن گفتن در مورد ديگري از خدا بترسي.
2. چون نقطه اي سفيد در دل
ان الايمان يبدو لمظه في القلب، كلما ازداد الايمان ازدادت المظه. (حكمت 5)
ايمان در دل آدمي چون نقطه اي سفيد پديد مي شود و هر چه بر ايمان افزوده مي شود آن نقطه هم فزوني گيرد.
3. شناخت با دل
الايمان معرفه بالقلب. (حكمت 227)
ايمان، شناخت با دل است.
4. اصلاحگر قلوب
قال رسول الله صلي الله عليه و آله: لا يستقيم ايمان عبد حتي يستقيم قلبه، و لا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه. (خطبه 176)
پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمودند: ايمان هيچ بنده اي تكميل نمي شود مگر اين كه قلب او در مسير حق، استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسير حق استوار گردد.
5. برترين ايمان
لا ايمان كالحيا و الصبر. (حكمت 113)
هيچ ايماني همانند حيا و صبر نيست.
6. سه مرحله ايمان
الايمان معرفه بالقلب، و اقرار باللسان، و عمل بالاركان .(حكمت 227)
اايمان ، شناخت و معرفت با قلب (عقل) و اقرار به زبان و عمل كردن به اعضا و جوارح است.
7. فلسفه ايمان
فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك .(حكمت 252)
خداوند ايمان را براي پاك شدن دل از شرك واجب گردانيد.
8. اعتماد بر الطاف خدايي
لا يصدق ايمان عبد، حتي يكون بما في يد الله اوثق منه بما في يده .(حكمت 310)
ايمان بنده اي تصديق و تاييد نمي شود مگر به آنچه در دست خداست اعتماد بيشتري داشته باشد از آنچه در دست خود اوست.
9. حفظ ايمان با صدقه
سوسوا ايمانكم بالصدقه. (حكمت 146)
ايمانتان را با دادن صدقه، پاس داريد.
10. ايمان ملايك
لم ترم الشكوك بنوازعها عزيمه ايمانهم، و لم تعترك الظنون علي معاقد يقينهم .(خطبه 91)
در وصف فرشتگان مي فرمايد: ايمان استوار آنان، (فرشتگان) آماج تيرهاي شك و ترديد قرار نمي گيرد و گمان ها بر گرهگاه هاي يقينشان هجوم نمي برند.
11. ايمان پايدار
ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب. و منه ما يكون عواري بين القلوب و فمن الايمان الصدور الي اجل معلوم. فاذا كانت لكم براه من احد فقفوه حتي يحضره الموت، فعند ذلك يفع حد البراه .(خطبه 189)
قسمي از ايمان در دل ها استوار و پابرجاست و قسمتي ديگر ميان دل ها و سينه ها عاريه است و ناپايدار، تا زماني معلوم (هنگام مرگ)، پس اگر از كسي بيزاريد او را واگذاريد تا مرگش فرا رسد (درباره كفر و ايمان او حكم نكنيد شايد در لحظه آخر ايمان استوار و حقيقي پيدا كرد) در آن وقت سزاوار بيزاري مي گردد.
12. چهار تكيه گاه ايمان
الايمان علي اربع دعائم: علي الصبر، و اليقين، و العدل، و الجهاد ... و اليقين منها علي اربع شعب: علي تبصره الفظنه، و تاول الحكمه، و موعظه العبره، و سنه الاولين. فمن تبصر في الفطنه تبينت له الحكمه؛ و من تبينت له الحكمه عرف العبره؛ و من عرف العبره فكانما كان في الاولين .(حكمت 31)
ايمان بر چهار تكيه گاه استوار است: بر صبر و يقين و عدل و جهاد ...
يقين خود چهار شعبه دارد: بينش هوشيارانه، رسيدن به حقايق، عبرت گرفتن از ديگران و سنت پيشينيان؛ زيرا، هر كه بينش هوشيارانه يافت، حكمت بر او آشكار گشت و هر كه حكمت بر او آشكار شد، پند و عبرت گرفتن را شناخت و هر كه پند و عبرت آموزي را شناخت، چنان است كه در ميان پيشينيان بوده باشد.
13. چراغ نوراني ايمان
الايمان سبيل ابلج المنهاج، انور السراج. فبالايمان يستدل علي الصالحات، و بالصالحات يستدل علي الايمان، و بالايمان يعمر العلم .(خطبه 156)
ايمان، روشن ترين راه و نوراني ترين چراغ است، پس انسان در پرتو ايمان به سوي اعمال شايسته راهنمايي مي شود و با اعمال شايسته به ايمان استدلال مي شود، و با ايمان، كاخ علم و دانش آباد مي گردد.
14. برترين وسيله توسل
ان افضل ما توسل به المتوسلون الي الله سبحانه و تعالي، الايمان به و برسوله ... وصله الرحم فانها مثراه في المال، منساه في الاجل .(خطبه 110)
برترين وسيله اي كه متوسلين به خدا به آن چنگ مي زنند ايمان به خدا و پيامبر اوست و پيوند با خويشان مال را زياد و مرگ را به تاخير مي اندازد.
15. رشته اصلي ايمان
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده ممتحنا اخلاصها ... فانها عزيمه الايمان، و فاتحه الاحسان، و مرضاه الرحمن، و مدحره الشيطان .(خطبه 2)
گواهي مي دهم كه خدايي جز الله نيست، يگانه است و بي شريك، گواهي كه خلوص آن آزموده شده است ... اين گواهي رشته اصلي ايمان است و آغاز احسان و مايه خشنودي خداي رحمان و دوري از مهلكه شيطان است .
16. زبان استوار و ايمان استوار
قال رسول الله صلي الله عليه و آله: لا يستقيم ايمان عبد حتي يستقيم قلبه. و لا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه فمن استطاع منكم ان يلقي الله تعالي و هو نقي الراحه من دما المسلمين و اموالهم، سليم اللسان من اعراضهم، فليفعل .(خطبه 176)
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: ايمان هيچ بنده اي تكميل نمي شود مگر اين كه قلب او در مسير حق استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسير حق استوار گردد. هر كس از شما بتواند به ديدار خداوند متعال نايل گردد با دستي پاك از خون هاي مسلمانان و اموال آنان و با زباني سالم از اهانت به نواميس آنان ، به سوي چنين ديدار حركت نمايد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :