امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1490
عيب پوشي
1. نظر در عيب خود
من نظر في عيب نفسه، اشتغل عن عيب غيره. (حكمت 349)
هر كه در عيب خود بنگرد، عيب ديگران را از ياد ببرد.
2. رابطه عيب و بخت
عيبك مستور ما اسعدك جدك. (حكمت 51)
عيب پنهان است تا بختت (و اقبال دنيا) به سوي تو است.
3. بزرگ ترين عيب
اكبر العيب ان تعيب ما فيك مثله. (حكمت 353)
بزرگ ترين عيب آن است كه آن چه را كه خود داري، بر ديگر عيب شماري.
4. راز جامه حيا
من كساه الحياة ثوبه، لم ير الناس عيبه. (حكمت 223)
هر كه را جامه حيا بپوشاند، عيب او از مردم نهان ماند.
5. پوشاندن عيوب ديگران
من اشرف اعمال الكريم، غفلته عما يعلم. (حكمت 222)
از كارهاي شرافتمندانه مرد كريم آن است كه از آن چه كه مي داند خود را به غفلت مي زند (و عيب ديگران را ناديده مي پندارد).
6. عيب آدمي
لا يعاب المرء بتاخير حقه، انما يعاب من اخذ ما ليس له. (حكمت 166)
آدمي را عيب نيست كه حقش به تاخير افتد، همانا عيب آن است كه دست به ناحق برآرد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :