امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1458
تواضع
1. تواضع بزرگان
ليتاس صغيركم بكبيركم، و ليراف كبيركم بصغيركم، و لا تكونوا كجفاة الجاهلية: لا في الدين يتفقهون، و لا عن الله يعقلون .(خطبه 166)
بايد خردسالتان از بزرگسالتان پيروي كنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشيد مانند جفاكاران خشن جاهليت كه نه تفقهي در دين داشتند و نه درباره خدا تعقلي.
2. از دست دادن دوسوم دين
من اتي غنيا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دينه .(حكمت 228)
هر كس نزد توانگر وارد شود و به جهت توانگري او فروتني كند، دوسوم دين خود را از دست داده است.
3. حسن خواركردن نفس
طوبي لمن ذل في نفسه، و طاب كسبه، و صلحت سريرته، و حسنت خليقته، و انفق الفضل من ماله، و امسك الفضل من لسانه. (حكمت 123)
خوشا به حال كسي كه نفس خويش را خوار داند و آن چه به دست مي آورد پاكيزه و بدون آلودگي و نيت او پاك و خالص و خلق و خوي او نيكو بوده باشد، از دارايي خود آن چه را كه كه افزون از احتياجش مي باشد در راه خدا انفاق كند، از پرگويي زبانش خودداري نمايد.
4.تكيه بر خداوند
ما احسن تواضع الاغنيا للفقرا طلبا لما عندالله! و احسن منه تيه الفقرا علي الاغنيا اتكالا علي الله .(حكمت 406)
چه نيكو است فروتني توانگران به فقرا براي طلب پاداش الهي، و نيكوتر از آن متانت و بي اعتنايي فقرا براي توانگران است به جهت تكيه بر خدا!
5. سنگر فروتني
اتخذوا التواضع مسلحة بينكم و بين عدوكم ابليس و جنوده؛ فان له من كل امة جنوداً و اعواناً .(خطبه 192)
فروتني را مابين خود و دشمنتان شيطان و لشكريان او سنگري قرار بدهيد؛ زيرا براي او از هر امتي سپاهيان و ياران و پيادگان و سواراني است.
6. نتيجه تواضع
من لان عوده، كثفت اغصانه. (حكمت 214)
آن كه چوب درختش نرم باشد شاخه هايش بسيار شود.
7. بهترين شرافت
لا حسب كالتواضع. (حكمت 113)
هيچ شرافتي مانند تواضع و فروتني نيست.
8. فروتني در برابر خلق
باحتمال المؤن يجب لاسؤدد. (حكمت 224)
به دوش كشيدن بار زحمت ها و هزينه ها (ي مردم) موجب سروري مي شود.
9. تكميل نعمت
بالتواضع تتم النعمة. (حكمت 224)
با فروتني است كه نعمت تكميل مي شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :