امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2579
خواهش هاي نفساني
1. تربيت قبل از شكل گيري شخصيت
انما قلب الحدث كالارض الخالية، ما القي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك، و يشتغل لبك .(نامه 31)
همانا دل نوجوان مانند زمين خالي است كه هرچه در آن افكنده شود، آن را مي پذيرد. از اين رو، من پيش از آن كه دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، به تاديب و تربيت تو شتافتم.
2. بازنده و نكوحال
المغبون من غبن نفسه، و المغبوط من سلم له دينه .(خطبه 86)
بازنده كسي است كه نفس خود را ببازد و نكوحال كسي است كه دينش ‍ سالم باشد.
3. شريك كوري دل
الهوي شريك العمي. (نامه 31)
هوا و هوس، شريك كوري دل و بصر است.
4. زيانكار حقيقي
من حاسب نفسه ربح، و من غفل عنها خسر. (حكمت 208)
كسي كه از نفس خود حساب بكشد، سود برد و هر كه از آن غافل ماند، زيان كند.
5. تربيت نفس
ايها الناس! تولوا من انفسكم تاديبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .(حكمت 359)
اي مردم! تربيت نفس هاي خود را به عهده گيريد و آن ها را از آزمندي و ولع عادت هايشان بازداريد.
6. رياضت نفس
وايم الله يمينا استثني فيها بمشيئة الله لاروضن نفسي رياضة تهش معها الي القرص اذا قدرت عليه مطعوما، و تقنع بالملح مادوماً. (نامه 45)
سوگند به خدا سوگندي كه در آن مشيت خدا را مستثني مي كنم نفس خود را چنان رياضت دهم كه اگر براي خوراك خود به قرص ناني دست يابد، شاد گردد و از نان خورش به نمك قناعت كند.
7. بر پروردگارت دلير مشو!
ما جراك علي ذنبك؟ و ما غرك بربك؟ و ما إنسك بهلكة نفسك؟ اما من دائك بلول، ام ليس من نومتك يقظة .(خطبه 223)
هان اي انسان؟ چه چيز و را بر گناهت دلير كرد و چه چيز تو را به پروردگارت دلير ساخت و چه چيز تو را با نابودي خودت مانوس و دمخور كرد؟ مگر درد تو دوايي ندارد؟ يا خواب تو را بيداري نيست؟
8. همرهان نفس
كل نفس معها سائق و شهيد: سائق يسوقها الي محشرها؛ و شاهد يشهد عليها بعملها .(خطبه 85)
با هر نفسي، راننده اي است و گواهي؛ راننده او را به سوي محشرش مي راند و گواه به كارهايي كه كرده است، گواهي مي دهد.
9. گماشتگان بر انسان
اعلموا، عبادالله! ان عليكم رصدا من انفسكم، و عيونا من جوارحكم، و حفاظ صدق يحفظون اعمالكم، و عدد انفاسكم!. (خطبه 157)
بدانيد اي بندگان خدا! ديده باناني از خود شما و جاسوساني از اعضاي بدن شما و نگهدارندگان راستگويي كه كردارهاي شما و شمار نفس هايتان را حفظ مي كنند، بر شما گماشته شده اند.
10. تبهكاران عمر به هوس
عبادالله! اين الذين عمروا فنعموا، و علموا ففهموا، و انظروا فلهو .(خطبه 83)
اي بندگان خدا! كجا هستند كساني كه به آنان عمر داده شد از نعمت ها برخوردار شدند. به آنان تعليم داده شد و آنان فهميدند و كساني كه مهلت داده شدند و آن فرصت را در غفلت و لهو و لعب سپري كردند.
11. خدايا تو ببخش !
اللهم اغفرلي ما وايت من نفسي، و لم تجد له وفا عندي .(خطبه 78)
خداوندا! بر ما ببخشا آن چه را كه از نفس خود وعده كردم و تو درباره آن وعده از من وفا نديدي.
12. تشويق به محاسبه نفس
حاسب نفسك لنفسك، فان غيرها من الانفس لها حسيب غيرك .(خطبه 222)
تو به حساب نفس خودت رسيدگي كن؛ زيرا ديگران را حسابرسي جز تو نيست.
13. سرزنش نفس
لا يحمد حامد الا ربه، و لا يلم لائم الا نفسه .(خطبه 16)
هيچ ستايشگري جز پروردگار خود را نستايد و هيچ سرزنش كننده اي جز نفس خود را توبيخ ننمايد.
14. طلب بخشش از هواي نفس
اللهم اغفرلي رمزات الالحاظ، و سقطات الالفاظ، و شهوات الجنان، و هفوات اللسان .(خطبه 78)
اي خدا من! بر من ببخشا اشاراتي را كه با چشمانم نموده ام و الفاظ بي معني و باطل را كه گفته ام و اميال و تمنياتي را كه در دلم سرزده اند و لغزش هايي را كه با زبانم مرتكب شده ام.
15. ضرر هواي نفس
في وصيته لشريح بن هاني لما جعله علي مقدمته الي الشام اعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثير مما تحب، مخافة مكروه؛ سمت بك الاهوا الي كثير من الضرر. فكن لنفسك مانعا رادعاً .(نامه 56)
در وصيت به شريح بن هاني هنگامي كه او را سالار اعزامي خود به سوي شام كرد، فرمود: بدان كه اگر نفس خود را از مقداري فراوان از چيزهايي كه دوست مي داري به جهت ترس از يك ناگواري بازنداري، هوا و هوس هاي نفساني تو را به مقداري فراوان از ضررها مي كشاند. پس همواره مانع جلوگير نفس خويشتن باش.
16. اشتياق بهشت
من اشتاق الي الجنة سلا عن الشهوات. (حكمت 31)
هر كس كه اشتياق به بهشت دارد شهوات را از دل بزدايد.
17. كرامت نفس
من كرامت عليه نفسه هانت عليه شهواته. (449)
هر كس كه نفسش برايش داراي كرامت و حيثيت باشد، شهوات و تمايلات براي او پست مي شود.
18. رابطه قدرت و شهوت
اذا كثرت المقدرة قلت الشهوة. (حكمت 245)
در آن هنگام كه توانايي بيشتر شود، اشتها (شهوت) كم شود.
19. غلبه بر هواي نفس
هيهات! ان يغلبني هواي، و يقودني جشعي الي تخير الاطعمة .(نامه 45)
هيهات! اگر هواي نفس، بر من پيروز شود و حرص و آز من به گزينش خوراك ها وادارم سازد.
20. ناجي از هواي نفس
بعثه والناس ضلال في حيرة، و خابطون في فتنة، قد استهوتهم الاهوا .(خطبه 95)
خداوند سبحان (پيامبر صلي الله عليه و آله) را در حالي كه فرستاد كه مردم در وادي حيرت گمراه در آشوب مشوش و منحرف بودند و هواي نفساني آنان را در خود غوطه ور ساخته بود.
21. برحذر از نفس باشيد!
احذروا عبادالله! حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، الناظر بعقله .(خطبه 161)
اي بندگان خدا! برحذر باشيد، مانند برحذر بودن كسي كه بر نفسش پيروز است و مانع شهوتراني و ناظر به وسيله عقلش.
22. جنگيدن با هواي نفس
رحم الله امرا... كابر هواه، و كذب مناه .(خطبه 76)
خدا رحمت كند انساني را كه ... با هوايش به مبارزه برخاست و آرزويش را تكذيب كرد.
23. آغاز فتنه
انما بدء وقوع الفتن اهوا تتبع ، و احكام تبتدع. (خطبه 50)
جز اين نيست كه ابتداي بروز آشوب ها و فتنه ها، هواهايي است كه مورد تبعيت قرار مي گيرند و احكامي است كه بدعت گذاشته مي شوند.
24. پرهيز از بدگماني
لا تكن ... تغلبه نفسه علي ما يظن، و لا يغلبها علي ما يستيقن .(حكمت 150)
از كساني مباش كه نفس او درباره آنچه كه گمان دارد و بر او غالب مي شود، ولي او نمي تواند درباره آن چه يقين دارد بر نفس خويشتن پيروز گردد.
25. مخالفت با هواي نفس
في صفة اخ له في الله: ... و كان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الي الهوي فيخالفه .(حكمت 298)
امام در صفت برادر در راه خدايش اين گونه فرمود: ... وقتي كه دو كار براي وي پيش مي آمد، مي ديد كه كدام يكي از آن دو به هوي و هوس نزديك تر بود و با آن مخالفت مي كرد.
26. ريشه كني هواي نفس
رحم الله امرا نزع عن شهوته، و قمع هوي نفسه، فان هذه النفس ابعد شيء منزعا. و انها لا تزال تنزع الي معصية في هوي .(خطبه 176)
خدا رحمت كند كسي كه شهوت خود را مهار كند و هواي نفس را ريشه كن سازد؛ زيرا هواي اين نفس را كندن، بسيار دشوار است و اين نفس همواره به مقتضاي هواطلبي خود ميل به معصيتي دارد.
27. بهترين حمايتگر در برابر نفس
اقول ما تسمعون، والله المستعان علي نفسي و انفسكم، و هو حسبنا و نعم الوكيل !(خطبه 183)
مي گويم آن چه را كه مي شنويد و خدا است كه از او براي نفس خود و نفوس ‍ شما ياري مي طلبم و او است كفايت كننده موجوديت من و بهترين تكيه گاه هستي ما.
28. تربيت قبل از رشد هواي نفس
في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: و اجمعت عليه من ادبك ان يكون ذلك و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر، ذونية سليمة و نفس صافية .(نامه 31)
امام عليه السلام در وصيت به فرزندش امام حسن عليه السلام فرمودند: تصميم به تاديب تو گرفتم كه ادب را در حالي از من بپذيري كه در بهار زندگي هستي و رو به سپري كردن عمر و آينده روزگار مي روي و داراي نيتي سالم و نفسي صاف و پاك هستي.
29. عاقبت رهايي نفس
لا ترخصوا لانفسكم؛ فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة، و لا تداهنوا فيهجم بكم الادهان علي المعصية .(خطبه 86)
نفس خود را (به آن چه مي خواهيد) رها نكنيد؛ زيرا رهايي نفس (به آن چه كه مي خواهد) شما را به راه هاي ستمكاران رهنمون مي گردد. تملق و چرب زباني نكنيد كه شما را به ارتكاب معصيت مي كشاند.
30. رحم به نفس خود
اعلموا! انه ليس بهذا الجلد الرقيق صبر علي النار، فارحموا نفوسكم، فانكم قد جربتموها في مصائب الدنيا .(خطبه 183)
آگاه باشيد! اين پوست نازك بدن شما طاقت آتش جهنم را ندارد، پس به نفس خويش رحم كنيد، كه اين حقيقت را در مصايب و ناگواري هاي دنيا آزموده ايد.
31. فراخوانده شده به هوس و گمراهي
من كتابه الي معاوية: اما بعد اتتني منك موعظة موصلة ... و كتاب امري ليس له بصر يهديه، ولا قائد يرشده، قد دعاه الهوي فاجابه و قاده الضلال فاتبعه .(نامه 7)
در نامه اي به معاويه: پس از حمد و ثناي خداوندي و درود بر پيامبر و دودمان او، پندي از تو به دستم رسيده كه از جملاتي به هم چسبيده، اين نامه از مردي است كه براي او نه بينايي هدايت كننده اي وجود دارد و نه راهنمايي كه او را به رشد و كمالش برساند (نويسنده نامه) مردي است كه هوي او را خوانده و او اجابتش كرده است و گمراهي او را رهبري نموده است، او هم از
آن پيروي نموده است.@#@
32. سفارشات علي - عليه السلام - به مالك اشتر
من كتاب للاشتر: و شح بنفسك عما لا يحل لك؛ فان الشح بالنفس ‍ الانصاف منها فيما احبت او كرهت ... انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك فيه هوي من رعيتك، فانك الا تفعل تظلم! ... و تفقد امور من لا يصل اليك منهم ممن تفتحمه العيون، و تحقره الرجال. ففرغ لاولئك ثقتك من اهل الخشية و التواضع، فليرفع اليك امورهم، ثم اعمل فيهم بالاعذار الي الله يوم تلقاه، فان هؤلا من بين الرعية احوج الي الانصاف من غيرهم، و كل فاعذر الي الله في تادية حقه اليه .(نامه 53)
نفست را از اقدام به آن چه براي تو حلال نيست سخت بازدار؛ زيرا انصاف و عدالت درباره نفس جلوگيري جدي از اقدام نفس است در هر چه كه بخواهد يا نخواهد. ما بين خدا و مردم از يك طرف و نفس و دودمان و هر كسي از رعيت كه هوايي از او بر سر داري، از طرف ديگر انصاف برقرار كن، اگر انصاف برقرار نكني ستم ورزيده اي و امور كساني از اين طبقه را كه نمي توانند به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقير مي نگرند و مردان چشمگير آنان را پست مي شمارند، تحت نظر بگير و براي رسيدگي به امور آنان مردمي را معين كن كه در نزد تو مورد اطمينان و اهل ترس از خدا و فروتن مي باشند تا نيازها و مسائل آنان را به تو اطلاع دهند.
سپس درباره اين طبقه مستمند چنان رفتار كن كه روز ديدار با خداوند سبحان معذور و سربلند باشي.
33. هواي نفس خوارج
قد مر بقتلي الخوارج يوم النهروان فقال عليه السلام: بؤساكم، لقد ضركم من غركم، فقيل له: من غرهم يا إميرالمؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل، و الانفس بالسوء، غرتهم بالاماني، و فسحت لهم بالمعاصي، و وعدتهم الاظهار، فاقتحمت بهم النار .(حكمت 323)
در حالي كه بر كشتگان خوارج در روز نهروان مي گذشت فرمود: بدا به حال شما! ضرر بر شما زد آن كه شما را فريب داد. به آن حضرت گفته شد: چه كسي آنان را فريب داد؟
فرمود: شيطان گمراه كننده و نفس هايي كه فرمان به بدي ها مي دهند. اين دو عامل آنان را با ارائه آرزوها فريب داد و راه هاي گناهان را بر آنان هموار نمود و به ياري و پيروزساختن آنان وعده داد. در نتيجه آنان را به آتش دوزخ انداخت.
34. محبوب ترين بنده در نزد خدا
عبادالله! ان من احب عبادالله اليه، عبدا اعانه الله علي نفسه، فاستشعر الحزن، و تجلبب الخوف؛ فزهر مصباح الهدي في قلبه. (خطبه 87)
اي بندگان خدا! از محبوب ترين بندگان خدا در پيشگاه ربوبي بنده اي است كه خداوند (سبحان) او را در شناخت نفس خود و ساختن آن ياري فرمايد، (اين انسان مورد عنايت خداوندي) لباسي از اندوه بر تن نمود و پوشاكي از بيم بر خود پوشيد، نيتجه چنين شد كه چراغ هدايت در دلش برافروخت.
35. معاويه فريب خورده هوي
من كتابه الي معاوية: ان نفسك قد اولجتك شرا، و اقحمتك غيا، و اوردتك المهالك، و اوعرت عليك المسالك .(نامه 30)
نامه اي است از آن حضرت به معاويه: همانا نفس تو، تو را به شر و فساد وارد كرد و به گمراهي كشاند و در مهلكه ها غوطه ور ساخت و همه راه ها را براي تو سنگلاخ نمود.
36. نفس خوارشده مؤ من
(المؤمن) اوسع شي ء صدرا، و اذل شي ء نفساً .(حكمت 333)
(مؤمن) سينه اش از هر چيزي گشاده تر و هوس هاي نفساني اش از هر چيزي نزد او خوارتر است.
37. تحذير مالك از هواي نفس
من كتابه للاشتر لما ولاه مصر: امري بتقوي الله، و ايثار طاعته ... و امره ان يكسر نفسه من الشهوات و يزعها عند الجمحات، فان النفس امارة بالسوء، الا ما رحم الله ... فاملك هواك، و شح بنفسك عما لا يحل لك، فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احبت او كرهت .(نامه 53)
فرمان مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر نخعي، وقتي كه او را از والي مصر و اطراف آن ساخت:
دستور مي دهد او را به تقواي الهي و تقديم اطاعت خداوندي بر همه چيز و (دستور مي دهد) كه نفس خود را از شهوت بكشد و از طغيان ها بازبدارد؛ زيرا نفس آدمي سخت به بدي وادار مي كند، مگر آن كه خدا رحم كند. پس ‍ هوايت را مالك باش و نفست را از اقدام به آن چه براي تو حلال نيست سخت بازدارد؛ زيرا انصاف و عدالت درباره نفس، جلوگيري جدي از اقدام نفس است در هر چه كه بخواهد يا نخواهد.
38. ثمره ديدن با چشم دل
لو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها، لعزفت نفسك عن بدائع ما اخرج الي الدنيا من شهواتها و لذاتها، و زخارف مناظرها . (خطبه 165)
اگر با ديده دل به آن چه كه از بهشت توصيف مي گردد بنگري ، نفس تو از آن چه در اين جهان از زيبايي ها و خوشي ها و زينت هاي ظاهري آن وجود دارد، دوري مي كند.
39. سفارش هاي به شريخ بن هاني
من وصيته لشريح بن هاني لما جعله علي مقدمته الي الشام: اعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثير مما تحب، مخافة مكروه؛ سمت بك الاهوا الي كثير من الضرر. فكن لنفسك مانعا رادعا، و لنزوتك عند الحفيظة واقما قامعاً .(نامه 56)
وصيتي است از آن حضرت به شريح بن هاني موقعي كه او را در مقدمه لشكر خود به سوي شام قرار داده بود:
بدان كه اگر نفس خود را از مقداري فراوان از چيزهايي كه دوست مي داري به جهت ترس از يك ناگواري بازنداري، هوي و هوس هاي نفساني تو را به مقداري فراوان از ضررها مي كشاند، پس همواره مانع و جلوگير نفس ‍خويشتن باش و در هنگام خشم ، آن گاه كه هيجان و جهش شديد وجودت را فرا گيرد آن را بكوب و ريشه كن كن!
40. خيرخواهي براي نفس
لا تدخروا انفسكم نصيحة. (نامه 51)
از خيرخواهي نفس خويش خودداري نكنيد!
41. ثمره ارجمندي نفس
من كرمت عليه نفسه، هانت عليه شهواته. (حكمت 449)
كسي كه نفس خويش را ارجمند دارد شهواتش را خوار شمارد.
42. هواي نفس و معصيت خداوند
ما من طاعة شيء الا ياتي في كره. و ما من معصية الله شيء الا ياتي في شهوة. فرحم الله امرا نزع عن شهوته، و قمع هوي نفسه؛ فان هذه النفس ‍ ابعد شيء منزعا. و انها لا تزال تنزع الي معصية في هوي .(خطبه 176)
در هيچ چيز نمي توان خدا را معصيت كرد مگر با ميل و رغبت. پس خداوند رحمت كند كسي را كه شهوت خود را مهار كند و هواي نفس را ريشه كن سازد؛ زيرا هواي اين نفس را كندن، بسيار دشوار است و اين نفس همواره به مقتضاي هواطلبي خود، ميل به معصيتي دارد.
43. فرار از هر چيز و رسيدن به آن
ايها الناس! كل امري لاق ما يفر منه في فراره. (و) الاجل مساق النفس؛ و الهرب منه موافاته .(خطبه 149)
اي مردم! هر فردي از آنچه فرار مي كند در حال فرار آن را ملاقات خواهد كرد و اجل سرآمد نفس و فرار از آن رسيدن به آن است.
44. دعوت به اصلاح نفس
ايها الناس! تولوا من انفسكم تاديبها، و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .(حكمت 359)
اي مردم! به تاديب نفس خويش و اصلاح خود بپردازيد و نفس را از دليري و گستاخي بر خوي ها و عادات زشت بازداريد.
45. واعظ نفس
من كان له من نفسه واعظ، كان عليه من الله حافظ .(حكمت 89)
هر كه از درون خود واعظي داشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده اي دارد.
46. ياري جستن علي - عليه السلام - از خدا
الحمدلله الواصل الحمد بالنعم بالشكر. نحمده علي آلائه، كما نحمده علي بلائه علي بلائه. و نستعينه علي هذه النفوس البطا عما امرت به، السراع الي ما نهيت عنه .(خطبه 114)
حمد خداي راست كه حمد را به نعمت ها و نعمت ها را به سپاس پيوسته است. به نعمت هاي خداوند همان گونه حمد مي نماييم كه به بلايش و كمك از او مي خواهيم براي (اصلاح) اين نفس هاي كندرو در جايي كه دستور به سرعت داده شده است و شتابنده به سوي آن چه كه از آن نهي شده است.
47. ريشه كني هواي نفس
رحم الله رجلا نزع عن شهوته، و قمع هوي نفسه، فان هذه النفس ابعد شيء منزعا، و انها لا تزال تنزع الي معصية في هوي .(خطبه 176)
خداوند رحمت كند كسي را كه از شهوت هايش خودداري كند و هواي نفس را ريشه كن سازد؛ زيرا هواي نفس خيلي دير ريشه كن مي شود و همواره ميل به گناه و معصيت دارد.
48. حسابرسي از نفس
حاسب نفسك لنفسك، فان غيرها من الانفس لها حسيب غيرك .(خطبه 222)
به خاطر خود از خويشتن حساب بكش؛ زيرا ديگران، حسابرسي غير از تو دارند.
49. بقاي آثار زشت لذت ها
اذكروا انقطاع اللذات، و بقا التبعات. (حكمت 433)
به ياد داشته باشيد كه لذت ها پايان مي پذيرد؛ ولي آثار زشت آن بر جاي مي ماند.
50. المغبون من غبن نفسه
المغبون من غبن نفسه. (خطبه 86)
مغبون كسي است كه به نفس خود ضرر رساند.
51. هواي نفس و آرزوي طولاني
ايها الناس! ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان: اتباع الهوي، و طول الامل؛ فاما اتباع الهوي فيصد عن الحق، و اما طول الامل فينسي الاخرة .(خطبه 42)
اي مردم! ترسناك ترين چيزي كه بر شما مي ترسم دو چيز است: پيروي از هواي نفس و آرزوي طولاني؛ اما پيروي از هواي نفس انسان را از حق باز مي دارد و آرزوي طولاني آخرت را به دست فراموشي مي سپارد.
52. تاديب نفس
طوبي لمن ذل في نفسه، و طاب كسبه، و صلحت سريرته، و حسنت خليقته، و انفق الفضل من ماله، و امسك الفضل من لسانه، و عزل عن الناس ‍ شره، و وسعته السنة، و لم ينسب الي البدعة .(حكمت 123)
خوشا به حال كسي كه نفس خود را خوار كرد و كار و كسبش را پاكيزه نمود و باطنش را آراسته و خوي خود را نيكو ساخت، زيادي مالش را بخشيد و زبان را از زياده گويي فرو بست، و شر خود را به مردم نرساند و سنت برايش ‍ كافي بود، و خود را به نوآوري و بدعت منسوب نساخت.@#@
53. نفس را بكش !
قاتل هواك بعقلك. (حكمت 424)
با خرد و عقلت هواي نفس را بكش.
54. هواي نفس و رحمت الهي
امره عليه السلام: أن يكسر نفسه من الشهوات و يزعها عند الجمحات، فإنّ النفس أماره بالسوء، إلا ما رحم الله. (نامه 53)
امام ـ عليه السّلام ـ به او (يعني مالك اشتر) دستور مي دهد كه: هواي نفس را در هم بشكند و به هنگام وسوسه هاي نفس، خويشتن داري كند؛ زيرا كه نفس، همواره انسان را به بدي وادار مي كند مگر آن كه رحمت الهي شامل او مي شود.
55. سرآغاز فتنه ها
انما بدء وقوع الفتن إهوا تتبع، و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، و يتولي عليها رجال رجالا، علي غير دين الله .(خطبه 50)
همانا سرآغاز فتنه ها پيروي از هواي نفس و حكم هاي خلاف شرع است كه كتاب خدا با آنها مخالفت مي ورزد و گروهي نيز از كساني كه راهي جز راه دين خدا مي روند، (از آن فتنه ها و هواي نفس) پيروي مي كنند.
56. نفس را گرامي دار!
اكرم نفسك عن كل دنية و ان ساقتك الي الرغائب، فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا .(نامه 31)
نفس خود را بزرگ بشمار و از هر پستي، هر چند تو را به مقصود مي رساند دوري كن؛ زيرا هرگز نمي تواني در عوض آنچه از آبرو و شخصيت در اين راه مي دهي بهايي به دست آوري.
57. مخالفت با نفس
(الي محمد بن ابي بكر): فانت محقوق ان تخالف علي نفسك، و ان تنافح عن دينك، و لو لم يكن لك الا ساعة من الدهر .(نامه 27)
(به محمد بن ابي بكر): بر تو لازم است كه با خواسته هاي نفست مخالفت كني و از دينت دفاع نمايي، گرچه يك ساعت از عمرت باقي باشد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :