امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1416
بخل
1. زندگي فقيران ، حساب توانگران !
عجبت للبخيل يستعجل الفقر، الذي منه هرب، و يفوته الغني الذي اياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقرا؛ و يحاسب في الاخرة حساب الاغنيا .(حكمت 126)
من درشگفتم از بخيل كه به سوي فقر مي شتابد، فقري كه از آن گريخته است و بي نيازي و ثروتي كه جوياي آن است به دست نمي آورد. بنابراين در دنيا همچون فقيران زيست مي كند و در آخرت همانند توانگران به حساب او رسيدگي مي شود.
2. عيب حقيقي
البخل عار. (حكمت 3)
بخل عيب و ننگ است.
3. پرهيز از مشورت با بخيل
لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر .(نامه 53)
در مشورت بخيل را بر خويش راه مده كه تو را از احسان و بخشش بازدارد و فقر و تهيدستي را برايت وعده مي دهد.
4. دوري از بخل
البخل جامع لمساوي العيوب، و هو زمام يقاد به الي كل سوء .(حكمت 378)
بخل در بردارنده بدي هاي هر عيبي است و افساري است كه (بخيل) به وسيله آن به سوي هر بدي كشانده مي شود.
5. بخيل و شايسته ولايت نيست!
قد علمتم انه لا ينبعي ان يكون الوالي علي الفروج و الدما و المغانم و الاحكام، و امامة المسلمين، البخيل .(خطبه 131)
شما مي دانيد كه مسئول و زمامدار ناموس و جان و غنايم (و اموال) و احكام و پيشوايي مسلمانان، نبايد شخصي بخيل باشد.
6. توصيه به احسان
ياتي علي الناس زمان عضوض، يعض الموسر فيه علي ما في يديه و لم يؤمر بذلك، قال الله سبحانه: (و لا تنسوا الفضل بينكم). (حكمت 468)
زماني سخت بر مردم فرا مي رسد كه آن كه توانمند است بر آن چه در دست دارد سخت امساك مي كند، در حالي كه او به اين بخل دستور داده نشده است. خداوند سبحان فرموده است: و فضل و احسان را در ميان خود فراموش مكنيد.
7. نهي از رقابت با بخيلان
يا بني! ... اياك و مصادقة البخيل؛ فانه يقعد عنك احوج ما تكون اليه .(حكمت 38)
(اي مردم)! از دوستي با افراد بخيل بپرهيز؛ چرا كه در هنگام شدت نياز و حاجت به او رهايت مي سازد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :