امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
2361
تکبر و خودبيني
1. گناه برتر از نيكي
سيئه تسوءك، خير عندالله من حسنه تعجبك .(حكمت 46)
گناهي كه تو را ناراحت (پشيمان) سازد، نزد خدا بهتر است از كار نيكي كه تو را مغرور سازد.
2. دوري از كبر
الله الله في كبر الحميه و فخر الجاهليه، فانه ملاقح الشنان، و منافخ الشيطان، التي خدع بها الامم الماضيه، و القرون الخاليه .(خطبه 192)
خدا را! خدا را! از كبر تعصب آميز و تفاخر جاهلي، كه آن مركز پرورش كينه و جايگاه وسوسه هاي شيطان است كه ملت هاي پيشين و امت هاي قرون گذشته را فريفته است.
3. ذلت جباران
ان الله يذل كل جبار، و يهين كل مختال .(نامه 53)
خداوند هر جباري را ذليل و هر خودپسندي را خوار مي سازد.
4. آفت عقل
اعلم ان الاعجاب ضد الصواب، و افه الالباب .(نامه 31)
بدان كه خودبيني ضد حق و راستي است و آفت عقل و خرد است.
5. از اعمال ناپسند بر حذر باش!
احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه، و يكره لعامه المسلمين .(نامه 69)
از انجام هر عملي كه صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان ناپسند باشد، برحذر باش.
6. هرچه بر خود پسندي بر ديگران هم!
من نظر في عيوب الناس، فانكرها، ثم رضيها لنفسه، فذلك الاحمق بعينه .(حكمت 349)
هر كه عيب هاي مردم را ديد و بر آن ها نپسنديد، پس همان را بر خود پسنديد بعينه احمق است.
7. مانع افزودن
الاعجاب يمنع الازدياد. (حكمت 167)
عجب و خودبيني مانع زياد كردن و افزودن است.
8. ترسناك ترين وحشت
ان ... اوحش الوحشه العجب .(حكمت 38)
يكي از ترسناك ترين وحشت ها، عجب و خودپسندي است.
9. تعجب از كبر متكبر
عجبت للمتكبر الذي كان بالامس نطفه، و يكون غدا جيفه .(حكمت 126)
در شگفتم از متكبر، كه ديروز نطفه (بي ارزشي) بود و فردا مردار گنديده اي است. (پس تكبر چرا؟)
10. غرور طاووس
يمشي مشي المرح المختال، و يتصفح ذنبه و جناحيه، فيقهقه ضاحكا لجمال سرباله .(خطبه 165)
طاووس همچو موجودي متكبر كه به حسن خود مي نازد گام برمي دارد و در زيبايي دم و دو بال خود، اندكي مي نگرد، سپس با قهقهه مي خندد و اين قهقهه براي زيبايي جامه و رنگ آميزي بال هاي وي است.
11. حسودان خرد
عجب المرء بنفسه، احد حساد عقله .(حكمت 212)
عجب و خودپسندي مرد، يكي از حسودان خرد اوست.
12. تنهايي هراس انگيز
لا وحده اوحش من العجب. (حكمت 113)
هيچ تنهايي هراس آورتر از خودبيني نيست .
13. فرو رفتن در گناهان
الحرص و الكبر و الحسد دواع الي التقحم في الذنوب .(حكمت 371)
حرص، كبر و حسد، انسان را به فرورفتن در گناهان فرا مي خواند.
14. قوم پاك علي - عليه السلام -
اني لمن قوم لا تاخذهم في الله لومه لائم ... لا يستكبرون و لا يعلون، و لا يغلون و لا يفسدون .(خطبه 192)
همانا من از قومي هستم كه سرزنش هيچ سرزنش كننده اي آنان را در راه خدا از كار باز نمي دارد، نه تكبر مي ورزند و نه بلندگرايان اند و نه مردم را به زنجير مي كشند و نه فساد در روي زمين به راه مي اندازند.
15. آثار تكبر
استعيذوا بالله من لواقع الكبر، كما تستعيذونه من طوارق الدهر. فلو رخص الله في الكبر لاحد من عباده لرخص فيه لخاصه انبيائنه و اوليائه. و لكنه سبحانه كره اليهم التكابر، و رضي لهم التواضع .(خطبه 192)
از آثار بدي كه تكبر در دل ها مي گذارد به خدا پناه ببريد، همان گونه كه از حوادث روزگار به او پناه مي بريد و اگر قرار بود خداوند به يكي از بندگانش ‍ اجازه دهد كبر ورزد، به پيامبران و اولياي مخصوصش اجازه مي داد، ولي تكبر را براي همه منفور شمرده و تواضع و فروتني را براي آنان پسنديده است.
16. انسان گستاخ ‌
ما جراك علي ذنبك، و ما غرك بربك، و ما انسك بهلكه نفسك؟. (خطبه 223)
اي انسان! چه چيز تو را به گناه كردن گستاخ كرده و چه چيز تو را در مقابل پروردگارت به غرور واداشته و چه چيز تو را به تباه كردن خويش خو داده است؟
17. خطاي گناهكار
يا ايها الانسان، ما جراك علي ذنبك ... اما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟. (خطبه 223)
هان! اي انسان! چه چيز تو را در گناه ورزي گستاخ كرده است ... ؟! چرا همچنان كه به ديگران رحم مي كني به خودت رحم نمي كني؟
18. نخستين آدم متكبر
لا تكونوا كالمتكبر علي ابن امه من غير ما فضل جعله الله فيه سوي ما الحقت العظمه بنفسه من عداوه الحسد، و قدحت الحميه في قلبه من نار الغضب، و نفخ الشيطان في انفه من ريح الكبر الذي اعقبه الله به الندامه .(خطبه 192)
مانند قابيل مباشيد كه به فرزند مادرش (برادرش هابيل) تكبر ورزيد، بدون فضيلتي كه خدا به او داده باشد، جز اين كه او خود را بزرگ پنداشت؛ زيرا حسد او را به عداوت با برادرش واداشت و تعصب در دل او آتش غصب را شعله ور ساخت و شيطان در بيني او از باد كبر دميد كه پشيماني را به دنبال داشت.
19. سرپوش عيوب
المساله خبا العيوب، و من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه .(حكمت 6)
سوال كردن سرپوش عيب ها است و آن كس كه از خود راضي باشد، دشمنانش زياد خواهند شد.
20. خودپسند مباش !
لا تكن ممن ... يعجب بنفسه اذا عوفي، و يقنط اذا ابتلي .(حكمت 150)
مباش از كساني كه خود را مي پسندد و از خويشتن خوشش مي آيد، وقتي كه در عافيت به سر مي برد و مايوس مي گردد در موقعي كه مبتلا شود.
21. آفت خودپسندي
من كتابه للاشتر لما ولاه مصر: اياك و الاعجاب بنفسك، و الثقه بما يعجبك منها، و حب الاطرا، فان ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من احسان المحسنين .(نامه 53)
امام علي عليه السلام در فرمان استانداري مصر به مالك اشتر مي فرمايد: از خودپسندي و اعتماد به چيزي كه تو را به خودپسندي مي اندازد و علاقه به ستايش ديگران از تو پرهيز كن؛ زيرا اين كارها بهترين فرصت ها را به شيطان مي دهد تا كارهاي خوب نيكوكاران از نظر تو نابود گردد.
22. مبارزه با شيطان
اطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيه و احقاد الجاهليه؛ فانما تلك الحميه تكون في المسلم من خطرات الشيطان و نخواته، و نزغاته و نفثاته. و اعتمدوا وضع التذلل علي رووسكم، و القا التعزز تحت اقدامكم، و خلع التكبر من اعناقكم. و اتخذوا التواضع مسلحه بينكم و بين عدوكم ابليس .(خطبه 192)
خاموش كنيد آن آتش هاي عصبيت و كينه هاي جاهليت را كه در دل هايتان مخفي است؛ زيرا آن عصبيت در شخص مسلمان از وسوسه هاي شيطان و نخوت و افسارها و دميدن ها و تلقينات او است. تواضع و فروتني را بر سر نهيد و تكبر و نخوت را زير پا محو و نابود بسازيد. خودپرستي و خودستايي را از گردن هايتان در آوريد. فروتني را ما بين خود و دشمنتان شيطان و لشكريانش قرار دهيد.
23. جزاي متكرين نزد خدا
اترجو ان يعطيك الله اجر المتواضعين و انت عنده من المتكرين؟!. (نامه 21)
آيا تو اميد داري كه خداوند، پاداش مردمان فروتن را به تو عطا كند، در حالي كه تو در نزد او از مردمان متكبر و گردنكش بوده باشي؟
24. پرده اي از غرور
بينكم و بين الموعظه، حجاب من الغره .(حكمت 282)
ميان شما و نصيحت، پرده اي از غرور است.
25. غرور و تكبر
اعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذ احبط عمله الطويل وجهده الجهيد ... عن كبر ساعه واحده. فمن ذا بعد ابليس يسلم علي الله بمثل معصيته؟!. (خطبه 192)
عبرت بگيريد از كاري كه خداوند درباره شيطان انجام داد؛ زيرا عمل طولاني و كوشش جدي او را به جهت تكبر در يك ساعت (زماني اندك) پوچ ساخت. كيست كه بعد از شيطان مانند معصيت شيطان را مرتكب شود و در پيشگاه خداوند سالم بماند؟
26. خودبيني را كنار بگذار!
ضع فخرك، و احطط كبرك، و اذكر قبرك .(حكمت 398)
تفاخر را كنار بگذار و تكبر را فرو ريز و به ياد قبرت باش.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :