امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1926
ملكا ذكر تو گويم
ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي
نروم جز به همان ره كه توام راهنمائي
همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم
همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزائي
تو زن و جفت نداري، تو خور و خفت نداري
احد بي‌زن و جفتي، ملك كامروايي
نه نيازت به ولادت، نه به فرزندت حاجت
تو جليل الجبروتي،‌ تونصير الامرايي[1]
تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي
تو نمايندة فضلي، تو سزاوار ثنائي
بري از رنج و گدازي، بري از درد ونيازي
بري از بيم و اميدي، بري از چون و چرائي
بري از خوردن و خفتن،‌بري از شرك و شبيهي
بري از صورت و رنگي، بري از عيب و خطائي
نتوان وصف تو گفتن كه در فهم نگنجي
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي
نبُد اين خلق و تو بودي، ‌نبود خلق و تو باشي
نه بجنبي نه بگردي، نه بكاهي نه فزايي
همه عزي و جلالي، همه علم و يقيني
همه نوري و سروري، همه جودي و جزايي
همه غيبي تو بداني، ‌همه عيبي تو بپوشي
همه بيشي تو بكاهي، همه كمّي تو فزايي
احدٌ ليس كمثله، صمدٌ ليس له ضدّ
لِمَنْ المُلك[2] تو گويي كه مرآن را تو سزايي
لب و دندان «سنائي» همه توحيد تو گويد
مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي[3]

[1] . جليل الجبروت ـ نصير الامرا: اي خداوندي كه در قدرت شكوهمند و توانمند و ياور فرمانروايان الهي و پيامبران رحمت مي‌باشي.
[2] . لِمَنْ المُلك: جزئي از آية شريفه 17 از سوره مباركه مؤمن (غافر): «... لمن الملك اليوم لله الواحد القهار: (در روز قيامت كه همة پنهانيها آشكار شود و نيك و بد خلق پديد آيد) (در آن روز سلطنت عالم با كيست؟ با خداي قاهر منتقم يكتاست.)
[3] . . ديوان حكيم سنايي غزنوي، به سعي و اهتمام مدرس رضوي استاد دانشگاه، از انتشارات كتابخانة سنائي، تهران،ذ ص 602.
سنائي غزنوي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :