امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1879
عشق در زندگي
خداوندا به عشقم زندگي ده
به فرقم تاج عزّ بندگي ده
پر از شهد شهادت كن دهانم
و زآن جلاّب كن شيرين زبانم
ز هر حرفي كه كردي نكته پرداز
به نام ايزد بيچون كن آغاز
به نام آنكه ما را زندگي داد
وزآن پس مژدة پايندگي داد
خرد بخشيد تا او را بدانيم
ز گرد غير او دامن فشانيم
يكي را داد از نعمت جهاني
دگر را كرد حاجتمند ناني
نگون سازندة تخت مني گوي
زبون دارندة بخت دني جوي
طرازآراي خلعت‌هاي اميد
ملوّن ساز نعمت‌هاي جاويد
ز بي آبي كسي را جان برآرد
دگر را عمر در عمّان سرآرد
ز هستي هركه را داده نشاني
ز بهر شكر او دارد زباني
به كشكر او زبان آب در كام
بود جنبان و ماهي باشدش نام
دوتا زلفين خوبان سمنبوي
كنندش سجده در محراب ابروي
بود هر برگ لاله از سرحال
زباني در بيابان وصف او لال
در اين بستانسرا چه خار و چه خس
شدند ازكار خود آگاه هركس
ولي ما همچنان از كار غافل
نشسته پيش يار از يار غافل
خداوندا عدم مأواي ما بود
مقام بي‌مقامي جاي ما بود
ز فكر اين جهان آسوده بوديم
حديث آن جهان نشنوده بوديم
ز نيك و بد همه خاموش بوديم
ز خواب نيستي بيهوش بوديم
زقرآن وعدة آينده دادي
نويد نعمت پاينده دادي
بر امر و نهي كردي رهنموني
معيّن ساختي چنديّ و چوني
ولي از ما بجز عصيان نيايد
طريق شيوة احسان نيايد
سرآيد چون برين درماندگان، روز
چراغ نور ايمان را بر افروز
به ما مگذار ما را كردگارا
ز غير خويشتن بازآر ما را
چو آيم از گنه شرمنده پيشت
فرو مگذار هيج از لطف خويشت
الهي بازكن چشم صوابم
جمال خويش بنما بي‌حجابم
چراغم را به نور خود برافروز
شبم را زآفتاب خويش كن روز
ز چاه معصيت آور برونم
به نزهتگاه طاعت خوان درونم
بزن از گريه بر رخساره‌ام آب
كه از غفلت نماند درسرم خواب
نباشد طاقت بار گناهم
مكن كوه گنه را سدّ راهم
گناه و جرم بيش ازپيش دارم
ز خود برجان خود صد نيش دارم
به غفلت صرف شد نقد جوانيم
تلف گرديد گنج زندگانيم
چو پيري بر سرآرد تركتازم
بكن از خواب غفلت ديده بازم
ز نور خود شبم را روز گردان
به لطف آن روز را فيروز گردان
سرشك ديده را كن عذر خواهم
غبار معصيت بنشان زراهم
اگرچه ترسم از نار جحيمت
نيم نوميد چون دانم رحيمت
چو بينم روز محشر كردة خويش
سرخجلت چه‌سان بردارم از پيش؟
به رويم گر بدي كردم،نياري
مرا بس داغ و درد شرمساري
من نادان اگر نيكم وگر بد
چو اول بنده‌ام خواندي مكن رد
هاتفي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :