امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
2232
تأليفات رجالي قرن اوّل و دوم هجري
ابن ابي رافع، عبيداللَّه (ق 1) .
1. تسمية من شهد مع أميرالمؤمنين عليه السلام.
الفهرست، ص 306 (ش 468) .
مؤلّف، كاتب اميرمؤمنان علي عليه السلام بوده است و در كتاب خود، فهرست اسامي شهداي جنگ هاي جمل، صفّين و نهروان را آورده است.
محقّق تهراني، وي را اوّلين مؤلّفِ در علم رجال به شمار آورده است. ايشان در الذريعة (ج 10، ص 83) ، اين كتاب را با عنوان رجال ابن أبي رافع و نيز با عنوان رجال عبيداللَّه بن أبي رافع (ج 10، ص 130) و نيز با عنوان ذكر شده در الفهرست شيخ طوسي (ج 4، ص 181، ش 898) فهرست نموده است.
ازدي، لوط بن يحيي (م 151 ق) .
2. رجال أبي مخنف لوط.
الذريعة، ج 10، ص 142.
شرح حال اين مؤلّف در رجال النجاشي (ص 320، ش 875) آمده است؛ امّا نام كتاب رجالي وي در فهرست آثار اين مؤلّف، نيامده است.
مُبَشّر، محمّد - حبيش (م 158 ق) .
3. رجال حبيش.
الذريعة، ج 10، ص 108.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 147) اين كتاب را با عنوان رجال محمّد هم فهرست نموده است.
برقي، ابو عبد اللَّه محمّد بن خالد (زنده در 183 ق) .
4. كتاب الرجال.
الفهرست، ابن النديم، ص 276.
ابن نديم آورده است كه اين كتاب، مشتمل بر فهرست اسامي راويانِ از امير مؤمنان علي عليه السلام است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 100، ش 206) ، اين كتاب را با عنوان رجال البرقي الكبير و نيز با عنوان كتاب من روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام (ج 22، ص 227، ش 8617) فهرست نموده است.
رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 13
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :