امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1760
تأليفات رجالي قرن هشتم هجري
ابن داوود حلّي، تقي الدين حسن بن علي (م 647 - 707 ق) .
143. كتاب الرجال (رجال ابن داوود) ، تحقيق: سيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، قم: منشورات الشريف الرضي، 316 ص/ تحقيق: جلال الدين حسيني ارموي، دانشگاه تهران، 1342 ش، 98 + 573 + 48 ص.
منتشر شده به همراه رجال البرقي.
اين كتاب، مشتمل بر مطالب زير است:
مقدّمه در بيان ويژگي هاي كتاب، منابع و رمزهاي آن و بيان طريق مؤلّف به بعضي از مشايخ خود است.
كتاب، در دو قسمت تنظيم شده است:
قسمت اوّل، در بيان اسامي ممدوحان، شامل نام راويان موثّق و مهمل، و قسمت دوم، شامل نام راويان مجروح و مجهول است.
در پايان قسمت اوّل، چند فايده رجالي ذكر شده كه شامل مطالب زير است:
اسامي افرادي كه نجاشي درباره آنها تعبير «ثقة» را ذكر كرده است؛
اصحاب اجماع؛
جماعتي كه نجاشي آنها را در روايت هايشان ثقه مي داند، امّا مذهب آنها مضطرب و غير صحيح است؛
اشخاصي كه نجاشي در شرح حال آنها تعبير «ليس بذلك» و يا «لا بأس به» و يا «قريب الأمر» را آورده است؛
اشخاصي كه تعداد روايت هاي آنها مشخّص است؛
اشخاصي كه مشهور به كنيه اند.
در پايان قسمت دوم، اين فوايد رجالي مطرح شده است: اسامي راوياني كه داراي مذهب فاسدي هستند و يا تعبيرهاي «ضعيف»، «مضطرب»، «يعرف حديثه و ينكر»، «ليس بشي ء» و «مجهول» در مورد آنها ذكر شده است. نيز اسامي اشخاصي كه ملعونِ در مذهب هستند و ثقاتي كه از ضعفا نقل روايت كرده اند. همچنين واضعان حديث، ملعونان و اشخاصي كه مشمول دعاي يكي از معصومان عليهم السلام شده اند، آمده است.
در قسمت «التنبيهات»، نُه «تنبيه» ذكر شده است كه در هشت تنبيه اوّل، خصوصيت هاي بعضي راويان، بررسي شده است و در تنبيه نهم، مشيخه شيخ طوسي و شيخ صدوق را از نظر اعتبار اسناد، منظّم نموده است.
محقّق كتاب، زندگي نامه مؤلّف و ويژگي هاي اين كتاب را به طور مفصّل، مورد بحث قرار داده است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 84، ش 155) ، اين كتاب را با عنوان هاي رجال ابن داوود الحلّي و با عنوان رجال الشيخ تقي الدين (ج 10، ص 101) آورده و در جاي ديگر (ج 18، ص 63، ش 688) اشاره مي نمايد كه شيخ نظام الدين ساوجي در كتاب نظام الأقوال، كتابي به نام كشف المقال في معرفة أحوال الرجال را به تقي الدين حلّي نسبت داده است و با ذكر ادلّه اي بيان مي كند كه بعيد است اين مؤلّف، كتاب خود را با اين عنوان تأليف كرده باشد.
ايشان همچنين در مصفّي المقال (ص 101) ، اين كتاب را با عنوان رجال تلميذ محقّق الحلّي معرّفي نموده است.
بر اين كتاب حاشيه هايي تأليف شده كه عبارت اند از:
حاشيه زين الدين بن علي شامي عاملي (م 966ق) .
حاشيه عبد اللَّه بن حسين شوشتري (م 1021 ق) .
حاشيه شمس الدين محمّد كشميري (زنده در 1040 ق) .
حاشيه ميرزا محمّد بن سليمان تنكابني (م 1302 ق) .
حلّي، حسن بن يوسف بن مطهّر (648 - 726 ق) .
144. إيضاح الاشتباه، تحقيق: محمّد الحسّون، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 ق، 392 ص، اوّل.
اين كتاب، مشتمل بر ضبط اسامي راويان و رجال حديث است كه بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است.
محقّق، شرح حال مختصري از هر شخص را در زير نويس آورده است و در آخر كتاب، فهرست هاي متعددي جهت تسهيل دستيابي به اطلّاعات كتاب، آورده است.
در شرح اين كتاب، مرحوم محمّد بن محسن فيض كاشاني (م ق 12) ، كتاب نضد الإيضاح را تأليف نموده است.
مرحوم جعفر بن حسين موسوي خوانساري (م 1158 ق) ، در ترتيب اسامي راويان، كتاب تتميم الإفصاح في ترتيب إيضاح الإشتباه را تأليف نموده است.
145. رجال العلّامة الحلي، تحقيق: سيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، قم: مكتبة الرضي، 1402ق، 296ص.
چاپ دوم: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تحقيق: جواد قيّومي، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، 1417 ق، 507 ص، اوّل.
اين كتاب، مشتمل بر دو قسمت و يك خاتمه است.
قسمت اوّل، شامل راوياني است كه روايت آنها قابل اعتماد است و در نزد مصنّف، ترجيح در قبول روايت آنهاست.
قسمت دوم، شامل راوياني است كه روايت هاي آنها مترود و متروك شده اند و يا مصنّف در قبول آنها توقّف كرده است.
هر يك از اين دو قسمت، بر اساس حروف الفبا تنظيم شده اند. خاتمه كتاب، شامل ده فايده رجالي است كه عبارت اند از:
افرادي كه مشهور به كنيه اند؛
تمييز مشتركات؛
مراد از «عدّة» در كافي و كتاب هاي شيخ صدوق؛
مستثنيات ابن وليد از كتاب نوادر الحكمة؛
تاريخ ميلاد حضرت مهدي (عج) و ذكر وكلاي خاص آن حضرت؛
جماعتي از مذمومان كه شيخ طوسي آنها را ذكر كرده است؛
افرادي كه توقيع ائمه عليهم السلام در مدح آنها وارد شده است؛
موارد صحيح و ضعيف در طُرُق شيخ طوسي و شيخ صدوق؛
توهّم عدّه اي بر اين كه مراد از حمّاد بن عيسي در مواردي كه ابراهيم بن هاشم از وي روايتي نقل مي كند، همان حمّاد بن عثمان است؛
طُرُق متعدّد مصنّف به شيخ طوسي و شيخ صدوق و ابو عمر كشّي و احمد بن عبّاس نجاشي.
ميرزا لطفعلي تبريزي شيرازي (م 1350 ق) در تكميل اين كتاب، مستدرك خلاصة الرجال را تأليف نموده است.
منظومه خلاصة الخلاصةي محمّد جواد خراساني در نظم اين كتاب است.
بر اين كتاب حاشيه هايي نوشته شده است كه عبارت اند از:
حاشيه سيّد علي بن عبد الكريم حسيني نيلي نجفي (ق 9) .
حاشيه زين الدين بن علي بن احمد شامي عاملي (شهيد ثاني) (م 966 ق) .
حاشيه عز الدين حسين بن عبد الصمد حارثي عاملي (م 984 ق) .
حاشيه سيّد محمّد بن علي بن حسيني عاملي (صاحب المدارك) (م 1009 ق) .
حاشيه حسن بن زيد الدين عاملي، صاحب المعالم (م 1011 ق) .
حاشيه نور اللَّه شوشتري (955 - 1019 ق) .
حاشيه سيّد ماجد بن هاشم بحراني حَفصي (م 1028 ق) .
حاشيه محمّد بن حسن بن زين الدين عاملي شامي (محمّد سبط) (م 1030 ق) .
حاشيه بهاء الدين محمّد بن عز الدين حسين عاملي (م 1031 ق) .
حاشيه مساعد بن بديع بن حسن حويزي (ق 11) .
حاشيه سليمان بن عبد اللَّه ماحوزي (م 1121 ق) .
«تلخيص»هاي تأليف شده از اين كتاب عبارت اند از:
تلخيص زين الدين شامي عاملي (شهيد ثاني) (م 966 ق) .
تلخيص محمّد رضا موسوي شيرازي (زنده در 1300 ق) با عنوان الوجيزة في الرجال.
تلخيص محمّد جواد اصفهاني (م 1312 ق) .
تلخيص محمّد جواد حسين آبادي (ق 14) .
تلخيص محمّد جواد خراساني (معاصر) .
همچنين «ترتيب»هايي بر اين كتاب تأليف شده كه عبارت اند از:
ترتيب علي بن حيدر علي منعل قمي (م ق 10) با عنوان نهاية الآمال.
ترتيب عزيز اللَّه مجلسي (م 1074 ق) .
ترتيب فخر الدين طُرَيحي (م 1085 ق) .
در ترجمه اين كتاب، محمّد باقر تبريزي (م ق 12) ترجمه خلاصة الأقوال را تأليف نموده است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 133) ، اين كتاب را با عنوان رجال العلّامة الحلّي هم فهرست نموده است.
146. كشف المقال في معرفة أحوال الرجال.
الذريعة، ج 18، ص 63 (ش 689) .
اين كتاب، مشتمل بر اقوالي در مورد راويان حديث و مصنّفان از متقدّمان است. مؤلّف، همچنين احوال متأخّران و معاصران زمان خود را مورد بحث و بيان قرار داده است. شايان ذكر است كه اين كتاب، مشهور به الرجال الكبير است.
محقّق تهراني به وجود احتمالي نسخه اي از اين كتاب، اشاره نموده است.
علّامه حلّي در مقدّمه خلاصة الأقوال خويش، به نام اين كتابْ اشاره نموده است.
حلّي حسيني ديباجي، سيّد نقيب تاج الدين محمّد بن قاسم بن معيه (م 776 ق) .
147. معرفة الرجال.
الذريعة، ج 21، ص 257 (ش 4916) .
شاگرد مؤلّف به نام سيّد جمال الدين احمد بن علي بن مهنا در عمدة الطالب آورده است كه اين كتاب، در معرّفي احوال رجال و در دو جلد ضخيم تأليف شده است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 90، ش 169) ، اين كتاب را با عنوان رجال ابن معية و نيز با عنوان رجال السيد تاج الدين محمّد بن القاسم بن معية الحلّي (ج 10، ص 147، ش 271) فهرست نموده است.
شاگرد شهيد اوّل (ق 8) .
148. مشيخة الشهيد محمّد بن مكّي العاملي.
الذريعة، ج 21، ص 72 (ش 4005) .
اين كتاب، مشتمل بر شرح حال مشايخ و طُرُق شهيد اوّل، محمّد بن مكّي عاملي (م 786 ق) از علما و مشايخ و راويان احاديث تا معصومان عليهم السلام است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 102، ش 215) ، اين كتاب را با عنوان رجال تلميذ الشيخ الشهيد محمّد بن مكي و نيز با عنوان فائدة (ج 16، ص 88، ش 15) فهرست نموده است ايشان اين مشيخه را در حاشيه المستجاد من الإرشاد، مشاهده كرده و نشاني داده است.
نيلي، علي بن عبد الحميد (ق 8) .
149. جامع أشتات الرواة والروايات.
الذريعة، ج 5، ص 40 / 167.
ابوطالب اعرجي در كشف الحُجُب، از سيّد عبد العلي طباطبايي نقل مي نمايد كه ايشان، نسخه اي از اين كتاب را كه با خطّ مؤلّف آن نوشته شده، مشاهده نموده است.
محقّق تهراني مي گويد ظاهر آن است كه اين كتاب، غير از كتاب رجال النيلي سيّد بهاء الدين علي بن عبد الكريم نيلي است.
رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 69
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :