امروز:
چهار شنبه 4 بهمن 1396
بازدید :
1980
تأليفات رجالي قرن نهم هجري
جُعْبي، شمس الدين محمّد (م 876 يا 886 ق) .
150. رجال الشيخ شمس الدين محمّد بن علي بن الحسن الجبعي.
الذريعة، ج 10، ص 146.
حسيني نيلي نجفي، سيّد علي بن عبد الكريم (سيّد بهاء الدين) (ق 9) .
151. حاشية علي خلاصة الأقوال في علم الرجال.
الذريعة، ج 6، ص 83 (ش 423) .
اين حاشيه بر كتاب خلاصة الأقوال علّامه حلّي نوشته شده است.
صاحب الذريعة مي نويسد كه به نظر او اين مؤلّف، همان سيّد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد حسيني نيلي نجفي، صاحب كتاب رجال النيلي است. از ظاهر كلمات ايشان مشخّص مي شود كه اين حاشيه، غير از كتاب رجال النيلي است، اگر چه هر دو كتاب، درباره خلاصة الأقوال تأليف شده اند.
152. رجال النيلي.
الذريعة، ج 10، ص 157 (ذيل ش 283) .
اين كتاب در بيان شرح حال رجال تأليف شده است و مؤلّف در تأليف آن، مبناي خود را خلاصة الأقوال علّامه حلّي قرار داده است و به همين جهت، آن را در دو بخش تنظيم كرده است:
قسمت اوّل، در شرح حال راوياني است كه مورد اعتماد و قبول علّامه حلّي بوده اند.
قسمت دوم نيز در مورد راوياني است كه مطرود و متروك اند و يا علّامه حلّي در مورد آنها توقّف نموده است.
مؤلّف، پس از بيان قول علّامه حلّي در خلاصة الأقوال، اقوال علماي رجال در كتاب هاي ايضاح الاشتباه، الفهرست، رجال النجاشي و رجال ابن داوود را بر شرح حال هر راوي اضافه نموده است.
مؤلّف، سپس از مرحوم جمال الدين بن اعرج تقاضا مي كند تا ايشان، شرح حال علماي بعد از علّامه حلّي را بر اين كتاب اضافه نمايد و به اين وسيله، كتاب را تكميل نمايد. بر همين اساس، جمال الدين بن اعرج، شرح حال 26 نفر از علماي موجود بعد از علّامه حلّي تا زمان خود را فهرست كرده، در جاي خود درج مي نمايد.
گفتني است كه صاحب رياض العلماء، اين شرح حال ها را در مواضع مختلفي از كتاب خود آورده است.
محقّق تهراني در الذريعة (ج 10، ص 136) ، اين كتاب را با عنوان رجال السيد علي هم فهرست نموده است.
ابن اعرج، سيّد جمال الدين (ق 9) .
153. تتميم رجال النيلي.
الذريعة، ج 3، ص 341 (ش 1232) .
كتاب رجال النيلي سيّد بهاء الدين حسيني نيلي نجفي، در شرح حال رجال و راويان حديث تأليف شده است. مرحوم سيّد جمال الدين بن اعرج، سپس شرح حال 26 نفر را در تكميل اين كتاب به آن اضافه نموده است.
محقّق كَرَكي (ق 9) .
154. الفوائد الرجاليّة للمحقّق الكَرَكي، گردآورنده: محمّد حسّون.
انتشار يافته در ميراث حديث شيعه (دفتر دوم) ، دار الحديث، 1374 ش، ص 535 - 593.
گرد آورنده كتاب با مراجعه به كتاب هاي محقّق كَرَكي، بعضي از فوايد رجالي آن و ديدگاه هاي و آراي رجالي نويسنده را مشخّص نموده است.
آراي محقّق كَرَكي در دو قسمت جمع آوري شده كه عبارت اند از: آراي مباني و فوايد علم رجال؛ بررسي حالات رجال حديث.
در قسمت اوّل، اين مباحث مطرح شده اند:
اقسام و احكام احاديث؛
مراسيلي كه به آنها اعتماد و عمل مي شود؛
اضطراب در احاديث؛
تسامح در ادلّه سنن و...
در قسمت دوم، حالات 29 نفر از رجال حديث، مطرح شده و در بيان حالات آنها به توثيق و تضعيف و بيان آراي علماي علم رجال در مورد هر يك، اشاره شده است.
گرد آورنده در مقدّمه، ويژگي هاي كتاب را بيان داشته است و در ذيل مباحث ذكر شده، نشاني مصادر مراجعه شده، مشخّص شده است.
رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 75
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :